Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) Państwowa Komisja Wyborcza, po porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych za granicą na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) powołuje właściwy terytorialnie konsul w składach od 5 do 9 osób. Liczbę osób powoływanych w skład poszczególnych komisji ustala konsul przed powołaniem komisji i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2.
W skład komisji może być powołany wyborca przebywający za granicą i posiadający ważny polski paszport.
3.
Powołanie obwodowych komisji wyborczych następuje w dniu 10 września 1997 r. w formie pisemnej decyzji.
§  2.
1.
Zgłoszenia kandydata do określonej komisji może dokonać:
1)
każda osoba spełniająca warunek, o którym mowa w § 1 ust. 2,
2)
komitet wyborczy, którego okręgowa lista kandydatów na posłów została zarejestrowana przez Okręgową Komisję Wyborczą właściwą dla okręgu wyborczego nr 1 w Warszawie,
3)
komitet wyborczy, który zgłosił kandydata na senatora zarejestrowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą, o której mowa w pkt 2,
4)
właściwy terytorialnie konsul.
2.
Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się najpóźniej do dnia 3 września 1997 r. we właściwym terytorialnie konsulacie.
§  3.
Jeżeli w trybie określonym w § 2 ust. 1:
1)
zgłoszono kandydatów w liczbie przekraczającej ustalony skład danej komisji, konsul przeprowadza losowanie kandydatów w sposób przez siebie ustalony i sporządza protokół z przeprowadzonego losowania,
2)
nie zgłoszono kandydatów w liczbie wystarczającej do powołania składów komisji, brakujące osoby powołuje konsul.
§  4.
Skład każdej obwodowej komisji wyborczej podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń umieszczonych w siedzibach obwodowych komisji wyborczych i siedzibie konsula, który je powołał.
§  5.
W rozumieniu przepisów niniejszej uchwały konsulem jest kierownik urzędu konsularnego, a w razie braku w danym państwie takiego urzędu - wyznaczona przez Ministra Spraw Zagranicznych osoba wykonująca funkcje konsula.
§  6.
Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 40, poz. 408).
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.48.469

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Data aktu: 29/07/1997
Data ogłoszenia: 07/08/1997
Data wejścia w życie: 07/08/1997