Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Na podstawie art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Policję przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa podejmowanego w celu udokumentowania przestępstw określonych w art. 19 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499 i Nr 88, poz. 554) albo w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa.
§  2.
Czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej "czynnościami", przeprowadza się w sposób tajny, polegający na:
1)
obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot przestępstwa, zwanej dalej "przesyłką", w tym przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających obraz lub dźwięk,
2)
wyłączeniu przesyłki z obrotu,
3)
otwarciu przesyłki,
4)
ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych,
5)
usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki,
6)
oznakowaniu przesyłki,
7)
zastąpieniu zawartości przesyłki w części lub całości,
8)
zamknięciu przesyłki,
9)
włączeniu przesyłki do obrotu.
§  3.
1.
Dokumentację czynności stanowią:
1)
pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego zastępcy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zarządzenie czynności, zawierający:
a)
oznaczenie wniosku,
b)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
c)
opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifikację prawną,
d)
cel i rodzaj czynności oraz czas, miejsce i sposób jej przeprowadzenia,
e)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być dokonana,
2)
pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zarządzeniu przeprowadzenia czynności, skierowana do Prokuratora Generalnego,
3)
pisemne zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przeprowadzeniu czynności,
4)
pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przebiegu i wynikach czynności, skierowana do Prokuratora Generalnego,
5)
notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności.
2.
Dokumentację czynności stanowią również:
1)
pisemny nakaz Prokuratora Generalnego zaniechania czynności, jeżeli Prokurator Generalny podjął taką decyzję - skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
2)
pisemne polecenie niezwłocznego zaniechania czynności, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Komendantowi Głównemu Policji lub upoważnionemu przez niego zastępcy.
3.
Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera w szczególności:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
2)
określenie czynności,
3)
czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności,
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności,
5)
dane dotyczące osób przeprowadzających czynności,
6)
informację o wynikach czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu,
7)
informację o zaniechaniu czynności w razie nakazania ich zaniechania przez Prokuratora Generalnego,
8)
wyniki badań lub ekspertyz, o ile badania takie lub ekspertyzy zostały przeprowadzone.
4.
W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 pkt 1, do notatki służbowej mogą być dołączone nośniki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub kopie wykonane z tych nośników.
§  4.
Przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów oraz osób udzielających im pomocy.
§  5.
Policja i Straż Graniczna udzielają sobie wzajemnie pomocy przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu niejawnego nadzorowania przemieszczenia, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021