Warunki korzystania ze zwolnień od opłat taryfowych za niektóre usługi łączności pocztowej.

M.P.86.30.217
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 15 września 1986 r.
w sprawie warunków korzystania ze zwolnień od opłat taryfowych za niektóre usługi łączności pocztowej.
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zarządza się, co następuje:
§  1. Paczki z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych są zwolnione od opłat taryfowych, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w ordynacji pocztowej dla paczek pocztowych, a ponadto:
1) książki dla ociemniałych są nadawane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych lub do tej biblioteki,
2) książki dla ociemniałych opakowane są w przeszyty woreczek z materiału zabezpieczony plombą; opakowuje i zabezpiecza je Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych lub pocztowa placówka nadawcza, umieszczając na paczce nalepkę adresową "Wolne od opłaty" (nakładu Polskiego Związku Niewidomych),
3) nagrana na taśmach magnetofonowych korespondencja ociemniałych (listy mówione), nadawana przez ociemniałych, zawiera na stronie adresowej napis "przesyłka ociemniałych - wolne od opłaty pocztowej" oraz numer legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Niewidomych.
§  2.
1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych lub służby okresowej, mogą nadawać zwolnione od opłat taryfowych przesyłki pocztowe w liczbie dwóch zwykłych listów o masie do 20 g lub dwóch zwykłych kartek pocztowych miesięcznie.
2. Listy i kartki pocztowe, o których mowa w ust. 1, mogą być nadawane wyłącznie za pośrednictwem jednostki wojskowej, która umieszcza na ich stronie adresowej odcisk pieczęci z napisem "Wojskowa - bezpłatna" i nadaje je w placówce pocztowej.
3. Listy i kartki pocztowe z napisem "Wojskowa - bezpłatna":
1) wrzucone do skrzynek pocztowych,
2) nadane w liczbie lub masie większej od określonych w ust. 1,
3) opatrzone napisem "polecone" lub określeniem innego świadczenia dodatkowego

uznaje się za nie opłacone i pobiera się za nie opłaty taryfowe.

§  3.
1. Żołnierz (szeregowy, podoficer) w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej może wysłać oraz odebrać jedną paczkę z odzieżą, zwolnione od opłat taryfowych; paczki te nadaje się jako paczki z podaną wartością.
2. Żołnierz może nadać paczkę, o której mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem jednostki wojskowej, która umieszcza na stronie adresowej paczki i adresu pomocniczego odcisk pieczęci "Wojskowa - bezpłatna" i nadaje ją w placówce pocztowej.
3. Jednostka wojskowa nadaje paczki z odzieżą zwolnione od opłat taryfowych na podstawie sporządzonej listy nadanych paczek z odzieżą.
4. Żołnierz może odebrać paczkę z odzieżą, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia z podanym terminem ważności i opatrzonego podpisem dowódcy jednostki wojskowej; nadawca paczki powinien na stronie adresowej paczki i adresu pomocniczego umieścić napis "Wojskowa - bezpłatna" i wręczyć zezwolenie wraz z paczką pracownikowi pocztowemu.
5. Jeżeli żołnierz będący adresatem paczki zmienił miejsce pobytu, nie pobiera się opłat za dosłanie paczki do nowego miejsca jego pobytu.
§  4. Zakłady pracy i organizacje społeczne mogą nadawać paczki z podarunkami dla żołnierzy zwolnione od opłat taryfowych pod warunkiem umieszczenia na stronie adresowej paczki i adresu pomocniczego napisu "Wojskowa - bezpłatna. Podarunek dla żołnierza".
§  5. Warunki korzystania ze zwolnień od opłat taryfowych przy nadawaniu:
1) przesyłek poczty polowej - określają odrębne przepisy,
2) przesyłek pocztowych jeńców wojennych, osób internowanych lub traktowanych na równi z jeńcami albo przeznaczonych dla jeńców lub tych osób - określają konwencje Światowego Związku Pocztowego.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.30.217

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Warunki korzystania ze zwolnień od opłat taryfowych za niektóre usługi łączności pocztowej.
Data aktu: 15/09/1986
Data ogłoszenia: 17/10/1986
Data wejścia w życie: 17/10/1986