Określenie rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być wykonywane przez organizacje społeczne bez zezwolenia.

M.P.86.20.147
ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
z dnia 30 czerwca 1986 r.
w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej, które mogą być wykonywane przez organizacje społeczne bez zezwolenia.
Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 1985 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych (Dz. U. Nr 51, poz. 265) zarządza się, co następuje:
§  1. Określa się następujące rodzaje działalności gospodarczej, które mogą być wykonywane przez organizacje społeczne bez zezwolenia:
1) wydawanie książek, czasopism i innych druków systemem Braille'a,
2) nagrywanie na taśmy szpulowe i kasetowe książek, czasopism i innych opracowań dla niewidomych,
3) prowadzenie teatrów świetlnych (kin) i publiczne rozpowszechnianie filmów oraz działalność audiowizualna związana z działalnością statutową,
4) prowadzenie placówek artystycznych i rozrywkowych (teatrów, operetek, estrad, zespołów pieśni i tańca, cyrków itp.) oraz organizowanie okazjonalnych imprez artystycznych i rozrywkowych, jeżeli przewidują to statuty organizacji społecznych,
5) prowadzenie na potrzeby organizacji społecznej własnych ośrodków szkoleniowych i domów pracy twórczej,
6) prowadzenie społecznych ognisk artystycznych w zakresie działalności statutowej,
7) świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw sprzętu sportowego i turystycznego przez organizacje statutowo zajmujące się kulturą fizyczną lub turystyką i wypoczynkiem,
8) organizowanie i prowadzenie kiermaszy sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej danej organizacji społecznej,
9) prowadzenie zamkniętej działalności gastronomiczno-hotelarskiej, transportowej i pralniczej dla zaspokojenia potrzeb członków organizacji społecznej lub na użytek środowisk ściśle związanych z działalnością tej organizacji,
10) świadczenie usług wykonywanych przez wyspecjalizowane grupy alpinistów, płetwonurków i speleologów,
11) prowadzenie kolektur "Toto".
§  2. Wykonywanie rodzajów działalności gospodarczej, o których mowa w § 1, nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzoną działalność, przewidzianych w odrębnych przepisach.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020