Dokonywanie przez organy administracji miar kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych oraz zasady i zakres współdziałania tych organów z innymi organami administracji państwowej.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1967 r.
w sprawie dokonywania przez organy administracji miar kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych oraz zasad i zakresu współdziałania tych organów z innymi organami administracji państwowej.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1.
Organy administracji miar uprawnione są do dokonywania kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych, a w szczególności do kontroli:
1)
przestrzegania obowiązku zgłaszania do legalizacji narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, ciążącego na sprzedawcy oraz na użytkowniku tych narzędzi, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148), zwanej dalej "ustawą";
2)
przestrzegania przez sprowadzających narzędzia pomiarowe z zagranicy obowiązku uzyskania wymaganego zezwolenia na ich sprowadzenie (art. 10 ust. 1 ustawy) oraz zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (art. 9 ust. 1 ustawy);
3)
legalności, legalizowania, rzetelności oraz właściwego i zgodnego z przepisami stosowania narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy) używanych:
a)
do określania ilości albo jakości rzeczy, świadczeń i usług w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej,
b)
przy wszelkiego rodzaju czynnościach urzędowych lub zawodowych,
c)
przy czynnościach mających znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy albo ochrony zdrowia,
d)
jako narzędzia pomiarowe kontrolne do sprawdzania narzędzi pomiarowych używanych do:

– celów określonych pod lit. a), b) i c),

– kontroli jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów,

– kontroli i regulacji przebiegu procesów technologicznych w produkcji;

4)
dopełniania przez zakłady wytwarzające i naprawiające narzędzia pomiarowe ciążących na nich obowiązków:
a)
rejestracji w okręgowych urzędach jakości i miar (art. 11 ust. 1 ustawy),
b)
zgłaszania do legalizacji narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, wytwarzanych i naprawianych, przed przeznaczeniem ich do sprzedaży lub oddaniem do użytku (art. 9 ust. 1 ustawy);
5)
wzorców fizycznych, chemicznych i innych wzorców własności materii i materiałów oraz wzorcowych metod pomiarowych stosowanych do kontroli jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów w zakresie zgodności z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy;
6)
zgodności z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy liczbowych danych tabelarycznych stosowanych:
a)
do określania jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów,
b)
do określania ilości lub jakości rzeczy albo świadczeń rzeczy w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń lub stosowanych przy obliczeniach w czynnościach urzędowych i zawodowych;
7)
przestrzegania przez zakłady wytwarzające narzędzia pomiarowe dopełnienia ciążącego na nich obowiązku uzyskania zatwierdzenia typu narzędzi pomiarowch przed przystąpieniem do ich seryjnej produkcji (art. 12 ustawy);
8)
przestrzegania przez jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązku dokonywania okresowego sprawdzania użytkowych narzędzi pomiarowych stosowanych do kontroli jakości surowców, materiałów, półwyrobów i wyrobów oraz do kontroli i regulacji przebiegu procesów technologicznych w produkcji (art. 13 ustawy);
9)
wyrażania miary w legalnych jednostkach miar (art. 3 ust. 1 ustawy) w aktach i w czynnościach urzędowych i zawodowych, w czynnościach wchodzących w zakres gospodarki narodowej, mających znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia lub dla interesu społecznego;
10)
wzorcowania w legalnych jednostkach miar (art. 5 ust. 1 ustawy) narzędzi pomiarowych stosowanych do wyrażania miary mierzonych wielkości.
§  2.
1.
Kontroli, o której mowa w § 1, dokonują pracownicy organu administracji miar na podstawie imiennego upoważnienia, wystawionego przez ten organ.
2.
Do dokonywania kontroli spraw i dokumentów tajnych niezbędne jest oddzielne upoważnienie.
3.
Przed przystąpieniem do kontroli w danej jednostce osoba dokonująca kontroli obowiązana jest zgłosić się do kierownika tej jednostki i okazać mu imienne upoważnienie wraz z legitymacją służbową.
4.
Kontroli w danej jednostce dokonuje się w obecności jej kierownika lub innej upoważnionej przez niego osoby.
5.
Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić, w miarę możliwości, środki i warunki niezbędne do sprawnego dokonania kontroli.
§  3.
1.
Osoba dokonująca kontroli ma prawo wstępu na teren obiektów kontrolowanej jednostki z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2.
Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest na żądanie osoby dokonującej kontroli udzielić jej szczegółowych informacji w sprawach określonych w § 1 oraz udostępnić dokumenty i inne materiały, dotyczące przedmiotu kontroli.
§  4.
1.
Z wyników kontroli spisuje się protokół. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kierownik kontrolowanej jednostki.
2.
Protokół powinien być podpisany przez osobę dokonującą kontroli oraz przez kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną), który ma prawo wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi.
3.
W razie odmowy złożenia podpisu w protokole przez kierownika kontrolowanej jednostki (osobę upoważnioną), osoba dokonująca kontroli czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi administracji miar w terminie 14 dni od dnia dokonania kontroli.
§  5.
W razie stwierdzenia w czasie kontroli rażących uchybień w zakresie przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych, które mogą być przyczyną poważnych szkód, osoba dokonująca kontroli może wystąpić do kierownika kontrolowanej jednostki z wnioskiem o wydanie doraźnych zarządzeń w celu usunięcia tych uchybień.
§  6.
1.
Przepisy § 2-5 stosuje się także przy dokonywaniu kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych w zakresie ustalonym w § 1, w szczególności, gdy narzędzia pomiarowe służą do rozliczeń w obrocie handlowym.
2.
W razie nieobecności osoby, o której mowa w ust. 1, kontroli można dokonać w obecności dorosłego domownika.
3.
Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, była nieobecna w czasie kontroli, może przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi administracji miar w terminie 14 dni od dnia dokonania kontroli.
§  7.
W celu wzmożenia nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych w obrocie gospodarczym organy administracji miar oraz zwane dalej "organami kontroli" organy państwowych inspekcji i kontroli, organy Milicji Obywatelskiej i inne zainteresowane organy administracji państwowej współdziałają według zasad i w zakresie określonym w zarządzeniu.
§  8.
Organy administracji miar oraz organy kontroli przekazują sobie nawzajem informacje o uchybieniach ujawnionych w wyniku kontroli lub uzyskane w inny sposób, mogące stanowić materiał do wykorzystania przez zainteresowany organ w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
§  9.
1.
Organy administracji miar oraz organy kontroli mogą na podstawie wzajemnego porozumienia organizować wspólne kontrole.
2.
Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności sprawdzenie legalności, legalizowania, rzetelności oraz właściwego i zgodnego z przepisami stosowania narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji:
1)
w jednostkach obrotu handlowego (w sklepach, magazynach, składach itp.), w punktach żywienia zbiorowego, punktach usługowych,
2)
w jednostkach przemysłu spożywczego,
3)
w punktach skupu,
4)
w magazynach i elewatorach zbożowych,
5)
w innych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym.
§  10.
1.
Organy administracji miar na wniosek organów kontroli:
1)
udzielają tym organom:
a)
wskazówek co do metod ich pracy przy dokonywaniu kontroli narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji,
b)
wyjaśnień lub opinii co do zakresu i warunków właściwego stosowania oraz legalności i rzetelności narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, stosowanych w obrocie gospodarczym;
2)
biorą udział w naradach i kursach szkoleniowych organizowanych przez te organy w sprawie zadań, form i metod kontroli narzędzi pomiarowych stosowanych w obrocie gospodarczym.
2.
Organy administracji miar mogą w miarę potrzeby występować do organów kontroli o zorganizowanie wspólnych narad w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 2.
§  11.
Organy administracji miar korzystają przy wykonywaniu swych zadań z pomocy prezydiów rad narodowych. W szczególności w miejscowościach położonych poza siedzibą stałych urzędów jakości i miar prezydia rad narodowych:
1)
ogłaszają w sposób przyjęty w danej miejscowości o czasie i miejscu legalizacji narzędzi pomiarowych przez objazdowe urzędy miar,
2)
dostarczają nieodpłatnie objazdowym urzędom miar pomieszczeń niezbędnych do wykonywania czynności urzędowych na czas trwania tych czynności.
§  12.
1.
Zarządzenie nie dotyczy kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych w jednostkach wojskowych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.
2.
Minister Obrony Narodowej oraz Prezes Centralnego Urzędu Jakości i Miar określą zakres i sposób dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, w jednostkach wojskowych.
§  13.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1954 r. w sprawie współdziałania prezydiów rad narodowych z organami administracji miar (Monitor Polski Nr A-45, poz. 638),
2)
instrukcja Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 sierpnia 1954 r. o zasadach współdziałania organów administracji miar z Państwową Inspekcją Handlową (Monitor Polski Nr A-81, poz. 946).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.31.146

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Dokonywanie przez organy administracji miar kontroli przestrzegania przepisów o miarach i narzędziach pomiarowych oraz zasady i zakres współdziałania tych organów z innymi organami administracji państwowej.
Data aktu: 27/05/1967
Data ogłoszenia: 03/06/1967
Data wejścia w życie: 03/06/1967