Udzielanie osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 1967-1970.

UCHWAŁA Nr 74
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 1967 r.
w sprawie udzielenia osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 1967-1970.

W celu zapewnienia szybszej poprawy w utrzymaniu stanu technicznego prywatnych budynków wielomieszkaniowych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Osoby fizyczne będące właścicielami budynków wielomieszkaniowych, w których czynsz za lokale pobierany jest na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224), mogą uzyskać w Powszechnej Kasie Oszczędności w latach 1967-1970 kredyt na remont bieżący budynku.
2.
Z kredytu może również korzystać osoba nie będąca właścicielem budynku, jeżeli sprawuje zarząd budynku i ma prawo do dysponowania rachunkiem bankowym otwartym na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa ust. 1.
3.
Kredyt bankowy może być przyznany, jeżeli na rachunku bankowym właściciela (zarządcy) budynku występuje brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów niezbędnego remontu bieżącego. Przyznany kredyt może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów tego remontu.
§  2.
Kredyt bankowy na remont bieżący przyznawany jest na wniosek właściciela (zarządcy) budynku, zaopiniowany przez komitet blokowy (domowy) oraz organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium miejskiej (dzielnicowej, osiedlowej, gromadzkiej) rady narodowej.
§  3.
Wysokość kredytu bankowego, udzielanego osobom fizycznym na remont bieżący budynku, nie może przekraczać 2% wartości odtworzenia budynku.
§  4.
Okres spłaty kredytu bankowego przyznanego na remont bieżący budynku nie może przekraczać 5 lat.
§  5.
1.
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie 6 miesięcy od daty jego przyznania i dokonywana jest w równych ratach kwartalnych.
2.
Oprocentowanie kredytu bankowego wynosi 2% w stosunku rocznym. Od nie zapłaconych w terminie rat przysługują bankowi dodatkowe odsetki za czas opóźnienia wpłaty w wysokości 8% w stosunku rocznym.
3.
Spłata kredytu oraz kosztów oprocentowania i innych kosztów bankowych związanych z zaciągniętym kredytem może nastąpić, na wniosek właścicieli (zarządców) budynków wielomieszkaniowych, z wpływów czynszu najmu akumulowanych na ich rachunkach bankowych.
§  6.
Szczegółowy tryb udzielania i spłaty kredytu bankowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, określi instrukcja Powszechnej Kasy Oszczędności.
§  7.
Powszechna Kasa Oszczędności zapewni w swoich planach finansowo-kredytowych niezbędne środki na udzielenie kredytów, o których mowa w niniejszej uchwale.
§  8.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospodarki Komunalnej oraz Ministrowi Finansów.
§  9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021