Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe.

UCHWAŁA Nr 132
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 1964 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe. 1

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się dla pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe tabele płac, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały, oraz taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
2.
Zaliczenia zjednoczeń do odpowiednich tabel płac dokonuje właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
3.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac uzupełnić tabelę płac oraz taryfikator kwalifikacyjny stanowiskami dodatkowymi, określając dla nich wynagrodzenie zasadnicze i wymagania kwalifikacyjne.
4. 2
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może ustalić dla danego resortu wyrażony w procentach liczby zatrudnionych w zjednoczeniach limit, w którego ramach właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) może przyznać poszczególnym zjednoczeniom prawo do podwyższenia w granicach do 10% wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowisku starszego inspektora i na stanowiskach wyższych. Prawo do podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych:

- odnosi się w zasadzie do pracowników posiadających maksymalne kwalifikacje określone dla danego stanowiska w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

- dotyczyć może maksymalnie 20% pracowników zatrudnionych w poszczególnych zjednoczeniach.

§  2.
1.
Dyrektor zjednoczenia może w uzasadnionych wypadkach:
1)
zwolnić pracownika, zatrudnionego w zjednoczeniu w dniu wejścia w życie uchwały, od określonych w taryfikatorze kwalifikacyjnym wymagań w zakresie wykształcenia bądź praktyki zawodowej,
2)
skrócić dla pracownika o szczególnie wysokich kwalifikacjach ustalony w taryfikatorze kwalifikacyjnym okres praktyki zawodowej.
2.
Przepisy ust. 1 nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach radcy prawnego i referenta prawnego.
§ 3.
1.
Pracownicy przyjmowani do pracy po wejściu w życie uchwały otrzymują najniższe wynagrodzenie przewidziane w tabeli dla danego stanowiska. W wypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor zjednoczenia może przyznać pracownikowi posiadającemu wysokie kwalifikacje wynagrodzenie zasadnicze podwyższone do 50% różnicy pomiędzy minimalnym a maksymalnym wynagrodzeniem wynikającym z tabeli płac.
2.
Przepisy ust. 1 nie dotyczą pracowników przenoszonych służbowo do pracy w zjednoczeniu.
3.
Podwyższenie płacy pracownikowi nie może następować na tym samym stanowisku częściej niż co dwa lata i wynosić więcej niż jedną trzecią różnicy pomiędzy minimalnym a maksymalnym wynagrodzeniem wynikającym z tabeli płac. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych na stanowiskach: maszynistki w maszynopisowni, telefonistki, starszego woźnego, woźnego, portiera, szatniarza, windziarza, sprzątaczki.
§  4.
Pracownicy zjednoczeń zachowują prawo do pobierania na podstawie właściwych przepisów świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze, przysługujących w danym zjednoczeniu w dniu wejścia w życie uchwały.
§  5.
1.
Czas pracy pracowników zjednoczeń wynosi 46 godzin tygodniowo.
2.
Pracownikom zjednoczeń przysługuje prawo do dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się według przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.
3.
Przepisy ust. 2 nie mają zastosowania do pracowników zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska pracy w rozumieniu uchwały nr 394 Rady Ministrów z dnia 17 września 1959 r. w sprawie określenia kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy (Monitor Polski Nr 84, poz. 444).
4.
Pracownicy, o których mowa w ust. 3, mają jednak prawo do wynagrodzenia za pracę poza normalnymi godzinami pracy (z wyjątkiem dyrektora, jego zastępców i głównego księgowego) w wypadkach, gdy pracownik - na polecenie zwierzchnika - wykonywał pracę w niedzielę i święto i nie otrzymał innego wolnego dnia pracy, oraz w wypadkach, gdy pracownik poza normalnymi godzinami pracy wykonywał pracę nie należącą do zakresu jego obowiązków.
§  6.
Zasady wynagradzania i czas pracy pracowników samochodowych oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu określają odrębne przepisy.
§  7.
1.
Pracownicy zjednoczeń otrzymują premię z funduszu premiowego.
2.
Ramowe zasady premiowania oraz sankcje z tytułu przekroczenia funduszu płac w podległych przedsiębiorstwach określają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.
3.
Pracownikom zjednoczeń poza premiami przewidzianymi w ust. 1 nie mogą być przyznawane nagrody ani premie z innych tytułów; nie dotyczy to nagród jubileuszowych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów oraz nagród: państwowych, za udział w konkursach, za osiągnięcia racjonalizatorskie, za projekty wynalazcze, za opracowanie konkretnych tematów z zakresu postępu techniczno-ekonomicznego oraz za eksport kompletnych obiektów przemysłowych - jeżeli zjednoczenie pełni funkcję generalnego dostawcy tych obiektów.
§  8.
Nagrody (premie) przypadające pracownikom umysłowym zjednoczeń za I i II kwartał 1964 r. podlegają wypłacie na dotychczasowych zasadach.
§  9.
Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów centralnych) w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych do:
1)
wydania szczegółowych wytycznych w zakresie stosowania zasad premiowania pracowników zjednoczeń,
2)
zatwierdzenia do dnia 15 czerwca 1964 r. szczegółowych regulaminów premiowania w zjednoczeniach.
§  10. 3
Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego ministra zgłoszony w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministrem Finansów może:
1)
rozciągnąć przepisy niniejszej uchwały na inne zjednoczenia,
2)
wyłączyć spod działania niniejszej uchwały niektóre zjednoczenia ze względu na ich strukturę organizacyjną i charakter działalności.
§  11.
Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów centralnych) do:
1)
zawarcia z zarządami głównymi związków zawodowych protokołów dodatkowych do układów zbiorowych pracy w oparciu o zasady określone w niniejszej uchwale,
2)
wydania w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych zarządzenia, wprowadzającego w życie zasady ustalone w niniejszej uchwale w tych zjednoczeniach, w których układ zbiorowy pracy nie obowiązuje.
§  12. 4
Zobowiązuje się Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i Ministrem Finansów do dostosowania sprawozdawczości do wymagań niniejszej uchwały.
§  13.
Przepisy niniejszej uchwały nie dotyczą:
1)
zjednoczeń kopalnictwa węgla i rud żelaznych,
2)
wyodrębnionych komórek organizacyjnych zjednoczeń, których pracownicy wynagradzani są według odrębnych zasad.
§  14.
Pracownikom objętym niniejszą uchwałą nie przysługują:
1)
dodatek pobierany dotychczas w myśl uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2)
dodatek określony w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
§  15.
W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc dotychczasowe przepisy, regulujące zasady wynagradzania, premiowania i stosowania nagród w zjednoczeniach, a w szczególności:
1)
uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach (Monitor Polski Nr 33, poz. 412);
2)
uchwała nr 41 Prezydium Rządu z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie indywidualnych uposażeń ryczałtowych dla wybitnych specjalistów, zatrudnionych w niektórych działach centralnej administracji państwowej, w zarządzie państwowych przedsiębiorstw gospodarczych oraz instytutach naukowo-badawczych;
3)
§ 28 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. o współpracy i koordynacji branżowej (Monitor Polski Nr 56, poz. 268);
4)
§ 8 pkt 2 uchwały nr 518 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień dyrektorów centralnych zarządów przemysłu (Monitor Polski Nr 83, poz. 975);
5)
§ 25 ust. 2 uchwały nr 417 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zasad obowiązujących przy wypłatach funduszu płac i ich kontroli w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, powiązanych z budżetem centralnym (Monitor Polski z 1964 r. Nr 4, poz. 15);
6)
uchwała nr 400 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwach państwowych, zjednoczeniach oraz w bankach państwowych (Monitor Polski Nr 94, poz. 438) - w części dotyczącej określenia wynagrodzenia zasadniczego radców prawnych i referentów prawnych;
7)
§ 28 uchwały nr 106 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu kontroli funduszu płac przedsiębiorstw uspołecznionych wykonywanej przez banki (Monitor Polski z 1962 r. Nr 29, poz. 123 i z 1963 r. Nr 33, poz. 168).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

I. TABELA MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze w zł od-do
tabela A tabela B tabela C
1 2 3 4 5
1 Dyrektor 5.000-6.000 4.500-5.500 4.000-5.000
2 Zastępca dyrektora, główny księgowy 4.100-5.000 3.800-4.500 3.500-4.200
3 Naczelnik wydziału technicznego, ekonomicznego, główny specjalista 3.000-4.200 2.800-3.800 2.600-3.400
4 Naczelnik wydziału administracyjnego, gospodarczego, socjalnego 2.300-3.200 2.100-2.800 1.900-2.500
5 Radca prawny 2.400-3.600 2.400-3.400 2.400-3.200
6 Zastępca naczelnika*) wydziału technicznego, ekonomicznego, naczelnik wydziału kadr i szkolenia 2.600-3.600 2.300-3.300 2.100-3.100
7 Starszy inspektor**), starszy rewident 2.500-3.300 2.200-3.100 2.000-2.900
8 Inspektor, rewident 2.100-2.800 1.900-2.500 1.800-2.300
9 Starszy referent, starszy księgowy 1.500-2.300 1.400-2.100 1.300-2.000
10 Referent, księgowy, kasjer 1.100 - 1.700
11 Rachmistrz, kontysta 1.000 - 1.300
12 Kierownik sekretariatu 1.500 - 2.100
13 Sekretarka - stenotypistka 1.500 - 2.000
14 Sekretarka 1.000 - 1.500
15 Kierownik kancelarii głównej, tajnej, magazynu, maszynopisowni, centrali telefonicznej 1.000 - 1.800
16 Maszynistka:

a) w maszynopisowni

950 - 1.100
b) poza maszynopisownią 950 - 1.500
17 Telefonistka 950 - 1.100
18 Magazynier 950 - 1.400
*) Stanowisko zastępcy naczelnika może występować tylko w wydziałach 6 i więcej osobowych.

**) Stanowisko starszego inspektora może występować tylko w wydziałach technicznych i ekonomicznych.

Uwaga: Dla celów premiowania w rozumieniu załącznika nr 3 i 4 do uchwały - zalicza się:

1) do pracowników technicznych i ekonomicznych: zastępców kierownika wydziałów technicznych i ekonomicznych, starszego inspektora, starszego rewidenta, inspektora, rewidenta, starszego księgowego oraz starszego referenta w wydziałach technicznych i ekonomicznych, radcę prawnego zatrudnionego na pełnym etacie,

2) do pracowników administracyjnych: naczelnika wydziału administracyjnego, gospodarczego, socjalnego, starszego referenta zatrudnionego w tych wydziałach, referentów, księgowego, kasjera, rachmistrza, kontystę, kierowników sekretariatu, kancelarii głównej i tajnej, magazynu, maszynopisowni, centrali telefonicznej oraz sekretarki-stenotypistki, sekretarki, maszynistki, telefonistki, magazyniera oraz radcę prawnego zatrudnionego na niepełnym etacie.

II. TABELA MIESIĘCZNYCH WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW OBSŁUGI (FIZYCZNYCH)

Lp Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze w zł od-do we wszystkich tabelach
1 2 3
1 Starszy woźny 950-1.050
2 Woźny, portier, szatniarz, windziarz 800- 900
3 Palacz centralnego ogrzewania (system grawitacyjny) 1.000-1.400
4 Palacz centralnego ogrzewania (system pompowy

lub pompowo-grawitacyjny)

1.200-1.600
5 Rzemieślnik 1.200-1.600
6 Robotnik gospodarczy, powielaczowy 900-1.200
7 Sprzątaczka wynagradzana według czasowej formy płac*) 800- 850
8 Goniec 800

*) Wynagrodzenie zasadnicze sprzątaczki wynagradzanej według powierzchni sprzątanej, stanowiące podstawę ustalenia stawki jednostkowej za m2 powierzchni sprzątanej - wynosi 640 zł.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY DLA STANOWISK PRACY W ZJEDNOCZENIACH

Lp. Nazwa stanowiska Wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i stażu pracy
1 2 3
1 Dyrektor Wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawnicze,

10 lat praktyki zawodowej w zawodach technicznych lub ekonomicznych

2 a) Zastępca dyrektora Wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawnicze itp.,

8 lat praktyki w zawodach technicznych, ekonomicznych, w zależności od charakteru podległych komórek organizacyjnych, w tym przynajmniej 4 lata na stanowisku kierowniczym w danej specjalności

b) Główny księgowy 1) Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub

prawnicze,

8 lat praktyki zawodowej w księgowości,

w tym przynajmniej 4 lata na stanowisku

kierowniczym w działach

finansowo-księgowych

2) Średnie wykształcenie ekonomiczne,

12 lat praktyki w księgowości, w tym

przynajmniej 6 lat praktyki na

stanowisku kierowniczym w działach

finansowo-księgowych

3 Naczelnik wydziału technicznego, ekonomicznego, główny specjalista 1) Wyższe wykształcenie techniczne,

ekonomiczne lub prawnicze,

7 lat praktyki w zawodach technicznych,

ekonomicznych w zależności od charakteru

komórki (stanowiska)

2) Średnie wykształcenie techniczne lub

ekonomiczne,

10 lat praktyki w zawodach

technicznych lub ekonomicznych w

zależności od charakteru komórki

organizacyjnej

4 Naczelnik wydziału administracyjnego, gospodarczego, socjalnego 1) Wyższe wykształcenie,

4 lata praktyki w administracji,

2) Średnie wykształcenie,

7 lat praktyki w administracji

5 Radca prawny Zgodnie z uchwałą nr 533 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1961 r. w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjednoczeń oraz banków państwowych (Monitor Polski Nr 96, poz. 406)
6 a) Zastępca naczelnika

wydziału technicznego,

ekonomicznego

1) Wyższe wykształcenie techniczne,

ekonomiczne lub prawnicze,

5 lat praktyki w zawodach technicznych

lub ekonomicznych w zależności od

charakteru zatrudnienia

2) Średnie wykształcenie techniczne lub

ekonomiczne,

8 lat praktyki w zawodach

technicznych lub ekonomicznych w

zależności od charakteru zatrudnienia

b) Naczelnik wydziału kadr

i szkolenia

1) Wyższe wykształcenie,

4 lata praktyki w administracji

2) Średnie wykształcenie,

7 lat praktyki w administracji

7 a) Starszy inspektor 1) Wyższe wykształcenie techniczne,

ekonomiczne lub prawnicze,

5 lat praktyki w zawodach technicznych

lub ekonomicznych, w tym przynajmniej

2 lata w specjalności odpowiadającej

charakterowi zatrudnienia

2) Średnie wykształcenie techniczne lub

ekonomiczne,

8 lat praktyki w zawodach

technicznych lub ekonomicznych, w tym

przynajmniej 3 lata w specjalności

odpowiadającej charakterowi zatrudnienia

b) Starszy rewident 1) Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub

prawnicze,

5 lat praktyki w księgowości,

w tym przynajmniej 2 lata praktyki

kontrolno-rewizyjnej

2) Średnie wykształcenie, ukończony kurs

księgowości,

8 lat praktyki w księgowości, w tym

przynajmniej 3 lata praktyki

kontrolno-rewizyjnej

8 a) Inspektor 1) Wyższe wykształcenie techniczne,

ekonomiczne lub prawnicze,

4 lata praktyki w zawodach ekonomicznych

lub technicznych

2) Średnie wykształcenie techniczne lub

ekonomiczne,

7 lat praktyki w zawodach

technicznych lub ekonomicznych, w tym

przynajmniej 2 lata praktyki w

specjalności odpowiadającej charakterowi

zatrudnienia

b) Rewident 1) Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub

prawnicze,

4 lata praktyki w księgowości,

w tym przynajmniej 2 lata na

samodzielnym stanowisku w komórce

finansowo-księgowej

2) Średnie wykształcenie, ukończony kurs

księgowości,

7 lat praktyki w księgowości, w tym

przynajmniej 3 lata na samodzielnym

stanowisku w komórce finansowo-księgowej

9 a) Starszy referent 1) Wyższe wykształcenie i ukończony wstępny

staż pracy

2) Średnie wykształcenie,

3 lata praktyki w specjalności

odpowiadającej charakterowi zatrudnienia

b) Starszy księgowy 1) Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub

prawnicze, ukończony wstępny staż pracy

2) Średnie wykształcenie,

3 lata praktyki w księgowości

3) Ukończony kurs księgowości z

wiadomościami na poziomie szkoły

średniej,

3 lata praktyki w księgowości

10 Referent, księgowy, kasjer 1) Średnie wykształcenie

2) Ukończony kurs księgowości z

wiadomościami na poziomie szkoły

średniej,

2 lata praktyki w komórce

finansowo-księgowej

11 Rachmistrz, kontysta 1) Średnie wykształcenie

2) Ukończony kurs księgowości

12 Kierownik sekretariatu 1) Wyższe wykształcenie,

2 lata praktyki w administracji

2) Średnie wykształcenie,

5 lat praktyki w administracji

13 Sekretarka-stenotypistka Średnie wykształcenie,

Umiejętność stenografowania z szybkością 150 zgłosek na minutę,

Umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę

14 Sekretarka Średnie wykształcenie,

2 lata praktyki w administracji, umiejętność pisania na maszynie

15 Kierownik kancelarii głównej, tajnej, magazynu, maszynopisowni, centrali telefonicznej Średnie wykształcenie,

2 lata praktyki na stanowisku odpowiadającym charakterowi zatrudnienia

16 Maszynistka Średnie wykształcenie,

umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę

17 Telefonistka Wykształcenie podstawowe,

znajomość obsługi centrali telefonicznej

18 Magazynier 1) Średnie wykształcenie

2) Podstawowe wykształcenie,

2 lata praktyki w magazynie

Uwaga:

1. Do lat praktyki dolicza się okres stażu pracy.

2. Przez praktykę w zawodach technicznych rozumie się przynajmniej 2 lata praktyki w przedsiębiorstwie przemysłowym bądź budowlano-montażowym, w tym co najmniej 1 rok praktyki w ruchu przedsiębiorstwa; jaka praktyka jest równorzędna z praktyką w ruchu przedsiębiorstwa przemysłowego dla zjednoczeń (jednostek równorzędnych) nieprzemysłowych, określają wytyczne właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych).

3. Zatrudnienie pracowników nie posiadających praktyki, o której mowa w ust. 2, może mieć miejsce za zgodą właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego).

ZAŁĄCZNIK Nr 3 5 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr 4

RAMOWE ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH W ZJEDNOCZENIACH (JEDNOSTKACH RÓWNORZĘDNYCH) GRUPUJĄCYCH PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Tworzenie i podział funduszu premiowego.

§  1.
1.
Premie pracowników umysłowych zjednoczeń grupujących państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, zwanych dalej "zjednoczeniami", wypłaca się z funduszu premiowego, ustalonego w wysokości określonej corocznie we wskaźnikach planu.
2.
Fundusz premiowy nie może być niższy niż 12% i wyższy niż 35% płac zasadniczych pracowników zjednoczenia.

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac może podwyższyć górną granicę limitu funduszu premiowego do 40% płac zasadniczych pracowników zjednoczeń, w których:

- dotychczasowy fundusz premiowy kształtuje się w tej wysokości,

- wysokość ta wynika z likwidacji nagród lub premii pozaplanowych włączonych do funduszu premiowego.

Tryb ustalania funduszu premiowego dla zjednoczeń określa Rada Ministrów w uchwale o narodowym planie gospodarczym.

3.
Wysokość funduszu premiowego dla poszczególnych zjednoczeń zależnie od rodzaju i wielkości zadań ustala corocznie w ramach przyznanego limitu właściwy minister (kierownik urzędu centralnego), przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
4.
Wysokość funduszu premiowego ustalonego dla poszczególnych zjednoczeń powinna być zróżnicowana i wynikać ze stopnia napięcia zadań określonych planami poszczególnych zjednoczeń, zwłaszcza stopnia poprawy w stosunku do wyników roku ubiegłego.
5.
W funduszu premiowym tworzy się w ministerstwach (urzędach centralnych) rezerwę w wysokości 3-5% tego funduszu z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu premiowego zjednoczeń za realizację niektórych ważnych zadań zleconych dodatkowo w ciągu roku bądź też za szczególnie ważne osiągnięcia.
§  2.
1.
Z funduszu premiowego, o którym mowa w § 1, wypłaca się premie za wykonanie wszystkich zadań wynikających z narodowego planu gospodarczego, a także zadań w zakresie koordynacji branżowej i zadań ponadplanowych oraz innych zadań dodatkowych, ustalonych zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej.
2.
Jako zadania powszechnie obowiązujące zjednoczenia ustala się wykonanie przez nadzorowane przedsiębiorstwa zadań rzeczowych oraz osiągnięcie syntetycznego wyniku ekonomicznego.
3.
Sposób ustalania zadań określają właściwi ministrowie kierując się zasadą, aby przez zadania rzeczowe rozumieć oddanie do użytku podstawowych obiektów budownictwa przemysłowego, w tym obiektów określonych jako priorytetowe uchwałami Rady Ministrów, wykonanie planowanego zakresu budownictwa wiejskiego, mieszkaniowego, szkolnego i szpitalnego, a w zakresie budownictwa specjalizowanego oddanie podstawowych końcowych efektów pracy przedsiębiorstw oraz w miarę potrzeby również zaawansowanie robót niezbędnych do uzyskania efektów rzeczowych w okresach następnych.
4.
Przez syntetyczny wynik ekonomiczny rozumie się wynikowy poziom kosztów, tj. procentowy stosunek wartości sprzedanej produkcji podstawowej, pomocniczej i usług wykonanej własnymi siłami, pomniejszonej (a w przedsiębiorstwach deficytowych - powiększonej) o wynik bilansowy, do wartości sprzedanej produkcji i usług.
5.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego, przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) określa na rok lub na kwartał ilość punktów premiowych za każde zadanie w stosunku do zadań wymiernych, których przekraczanie (poprawianie wyników) jest gospodarczo uzasadnione; w granicach powyższej ilości punktów należy wyodrębniać część przypadającą za wykonanie zadań i część, przypadającą za ich przekroczenie lub poprawienie wyników, kierując się zasadą, aby przy mniejszym napięciu zadań odpowiednio większą cześć funduszu premiowego przyznać za przekroczenie zadań i poprawienie wyników.

Suma punktów wyznaczonych na premie za uzyskanie wyników ekonomicznych nie powinna być niższa niż 25 punktów w zjednoczeniach prowadzących koordynację branżową i terenową i 30 punktów w pozostałych zjednoczeniach.

6.
1)  Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego, przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wydzielonego z województwa) określa zadania dodatkowe dla poszczególnych zjednoczeń, w szczególności w zakresie wydajności pracy, postępu technicznego, wykorzystania ciężkiego sprzętu lub transportu, koordynacji branżowej, rozwoju branży itp.
2)
Liczba zadań wyznaczonych jako podstawa premiowania nie może być wyższa w zasadzie od 5.
3)
Dla każdego zadania ustala się określoną liczbę punktów oraz odpowiadającą tym punktom kwotę premii, zróżnicowaną w zależności od:

- tego, które zadania wymagają w danym okresie preferencji,

- rodzaju oraz stopnia złożoności i trudności wykonania zadania.

4)
Łączna suma punktów za wykonanie wszystkich zadań i poprawienie wyników ekonomicznych wynosi 100 punktów, które odpowiadają górnej granicy funduszu premiowego, ustalonego dla danego zjednoczenia.
5)
Wysokość premii za wykonanie jednego zadania nie może być niższa od 4% funduszu płac zasadniczych danej grupy pracowników za okres, za który wypłacana jest premia.
§  3.
Fundusz premiowy zjednoczenia dzieli się na kwartały. Sposób podziału na kwartały ustalają właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych, przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych lub rad narodowych miast wyłączonych z województw), kierując się zasadą, aby wysokość procentowa funduszu premiowego za wykonanie podstawowych zadań zjednoczenia, przypadającego na poszczególne kwartały, w stosunku do funduszu rocznego była zbliżona do analogicznie obliczonej wysokości procentowej kwartalnych podstawowych zadań zjednoczenia w stosunku do zadań rocznych, z tym że w razie oddawania do użytku w niektórych kwartałach szczególnie ważnych obiektów lub wykonywania innych ważnych zadań premia za te kwartały może być odpowiednio zwiększona.

Premiowanie pracowników zjednoczenia.

§  4.
1.
Premie z funduszu premiowego mogą otrzymywać następujący pracownicy umysłowi zjednoczenia:

w grupie I - kierownictwo zjednoczenia, do którego zalicza się dyrektora zjednoczenia, jego zastępców, głównego księgowego oraz naczelników wydziałów technicznych, ekonomicznych, prawnego, kadr oraz głównych specjalistów;

w grupie II - pracownicy inżynieryjno-techniczni i ekonomiczni; fundusz premiowy przeznaczony dla tej grupy pracowników składa się z części:

"A" - 70% funduszu przeznaczonego na premie, wypłacane w wysokości uzależnionej od wysokości premii przyznanej kierownictwu,

"B" - 30% funduszu przeznaczonego na premie za wykonanie zadań własnych bądź na premie za szczególne osiągnięcia w pracy tych pracowników;

w grupie III - pracownicy administracyjni i obsługi; fundusz premiowy tej grupy pracowników nie może przekraczać 10% funduszu płac podstawowych tych pracowników.

Premie maszynistek zatrudnionych w halach maszyn wypłacane są na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

2.
Podziału planowanego funduszu premiowego na poszczególne grupy w kwotach bezwzględnych dokonuje dla każdego zjednoczenia właściwy minister (kierownik urzędu centralnego, przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa). Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego, przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) obowiązany jest uzależniać wypłatę 10% rocznego funduszu premiowego ustalonego dla danego zjednoczenia od wykonania rocznego zadania poprawy planowanego wyniku ekonomicznego przez nadzorowane przedsiębiorstwa oraz może uzależnić wypłatę dalszych 10% rocznego funduszu premiowego pracowników grupy I od wykonania innych zadań rocznych.
3.
Szczegółowy wykaz pracowników uprawnionych do premiowania ustalą dyrektorzy zjednoczeń w szczegółowych regulaminach premiowania na podstawie ramowych wytycznych właściwych ministrów, zaopiniowanych przez Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.
4.
Fundusz premiowy wypłaca się w zależności od wykonania zadań oddzielnie dla pracowników danej grupy.
5.
W razie niepełnego wykonania zadań rzeczowych ilość punktów ustalonych za to zadanie koryguje się w dół według zasad określonych przez właściwego ministra w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac i Ministrem Finansów, z tym że przy wykonaniu tych zadań poniżej 97% premii się nie wypłaca.
6.
Stopień wykonania zadań, których nie można określić na podstawie jednolitych mierników, ocenia właściwy minister (kierownik urzędu centralnego, przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) dla pracowników grupy I, a dyrektor zjednoczenia dla pracowników pozostałych grup, z tym że przy niepełnym wykonaniu zadań premia w pełnej wysokości nie może być wypłacona.
7.
W razie nieosiągnięcia planowanego syntetycznego wyniku ekonomicznego fundusz premiowy ustalony za to zadanie zmniejsza się następująco:
% pogorszenia wyniku % obniżenia funduszu premiowego za każde 0,1% pogorszenia wyniku
do 0,5% 2%
ponad 0,5 do 1,0% 3%
ponad 1,0 do 1,5% 5%
ponad 1,5 do 2,0% 10%

Przy pogorszeniu wyniku powyżej 2% premii za to zadanie się nie wypłaca.

8.
Planowany fundusz premiowy każdej z grup pracowników wymienionych w ust. 1, przeliczony zgodnie z ust. 5, 6 i 7, stanowi wypracowany fundusz premiowy danej grupy pracowników.
§  5.
W razie przekroczenia przez nadzorowane przedsiębiorstwa funduszu płac, podlegającego likwidacji, liczonego narastająco od początku roku, wypracowany fundusz premiowy ulega zmniejszeniu:
a)
dla grupy I:

– w rozliczeniu kwartalnym narastająco od początku roku: co najmniej o 5% za każde pełne 0,5% przekroczenia, z tym że w razie przekroczenia funduszu płac powyżej 2% premia ulega zmniejszeniu o 25%,

– w rozliczeniu rocznym: co najmniej o 5% za każde pełne 0,5% przekroczenia, z tym że w razie przekroczenia funduszu płac powyżej 1% premia ulega zmniejszeniu o 25%,

b)
dla grupy II i III:

– w rozliczeniu kwartalnym narastająco od początku roku: co najmniej o 2% za każde pełne 0,5% przekroczenia, z tym że w razie przekroczenia funduszu płac powyżej 2% premia ulega zmniejszeniu o 10%,

– w rozliczeniu rocznym: co najmniej o 2% za każde pełne 0,5% przekroczenia, z tym że w razie przekroczenia funduszu płac powyżej 1% premia ulega zmniejszeniu o 10%.

§  6.
Fundusz premiowy nie wypłacony na skutek niewykonania zadań w poszczególnych kwartałach bądź na skutek niedotrzymania warunków wypłaty premii może być przywrócony, jeżeli w kwartałach następnych, najpóźniej jednak do końca roku kalendarzowego, zaległości zostaną nadrobione.
§  7.
Dyrektorzy zjednoczeń ustalają dla podległych im pracowników warunki wypłaty premii, np. doprowadzenie do zrealizowania planu obniżenia zapasów materiałowych, bieżącego rozliczenia zużytych materiałów, terminowego i prawidłowego rozliczenia wykonanych robót w nadzorowanych przedsiębiorstwach, właściwa gospodarka sprzętem lub transportem, racjonalne wykorzystanie zaplecza oraz terminowe wykonanie własnych prac, jak analizy, bilanse itp. Niedopełnienie tych warunków powoduje całkowite lub częściowe pozbawienie premii.
§  8.
1.
Premie dla dyrektorów zjednoczeń, ich zastępców i głównych księgowych przyznaje właściwy minister (kierownik urzędu centralnego, przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w granicach funduszu premiowego przysługującego pracownikom zjednoczenia zaliczonym do grupy I.
2.
Premie dla pozostałych pracowników umysłowych zjednoczenia przyznaje dyrektor zjednoczenia.
§  9.
1.
Wysokość indywidualnej premii nie może przekraczać w stosunku rocznym:

- dla dyrektora, jego zastępców i głównego księgowego - 80% płacy podstawowej,

- dla naczelników wydziałów i głównych specjalistów - 50% płacy podstawowej,

- dla pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych - 35% płacy podstawowej,

- dla pracowników administracyjnych i obsługi - 25% płacy podstawowej.

2.
Szczegółowe regulaminy określające zasady i warunki premiowania pracowników zjednoczeń podlegają zatwierdzeniu przez właściwych ministrów (kierowników urzędów centralnych, przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych lub rad narodowych miast wyłączonych z województw).
3.
Pracownik może być w całości lub częściowo pozbawiony premii w razie nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków.
1 Z dniem 1 stycznia 1972 r. zasady premiowania pracowników umysłowych ustalone nin. uchwałą zostały zmienione przez załącznik do uchwały nr 23 z dnia 28 stycznia 1972 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w 1972 r. w przedsiębiorstwach państwowych i grupujących je zjednoczeniach (M.P.72.11.80). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
2 Z dniem 19 marca 1969 r. znosi się wymóg uzgodnienia, współdziałania lub porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, zgodnie z § 3 pkt 5 uchwały nr 54 z dnia 14 marca 1969 r. w sprawie uproszczenia trybu działalności naczelnych i centralnych organów administracji (M.P.69.10.94).
3 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. znosi się wymóg porozumienia z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zgodnie z § 2 pkt 4 uchwały nr 136 z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.271).
4 Z dniem 23 sierpnia 1969 r. znosi się wymóg porozumienia z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zgodnie z § 2 pkt 4 uchwały nr 136 z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie zniesienia przewidzianego w niektórych przepisach obowiązku uzgadniania i porozumienia z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (M.P.69.36.271).
5 Załącznik nr 3 uchylony przez § 49 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 1 lipca 1970 r. w sprawie bodźców materialnego zainteresowania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych planu centralnego i grupujących je zjednoczeniach w latach 1971-1975 (M.P.70.21.174) z dniem 4 lipca 1970 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.21.100 t.j.

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w zjednoczeniach (jednostkach równorzędnych) grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlano-montażowe.
Data aktu: 04/05/1964
Data ogłoszenia: 13/04/1967
Data wejścia w życie: 15/05/1964, 01/07/1964