Branżowe warunki dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 22 kwietnia 1959 r.
w sprawie branżowych warunków dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) i § 1 ust. 2 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad współpracy między uspołecznionym handlem i przemysłem (Monitor Polski Nr 33, poz. 189) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się branżowe warunki dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym, zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Z dniem wejścia w życie przepisów zarządzenia tracą moc:
  1)
zarządzenie nr 269 Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 października 1954 r. w sprawie przestrzegania dyscypliny wykonawstwa rozdzielników,
  2)
zarządzenie nr 413 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 lipca 1953 r. w sprawie planowego zaopatrzenia sklepów w masę mięsno-tłuszczową,
  3)
instrukcja nr 7 Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Ministra Przemysłu Spożywczego z dnia 25 września 1956 r. w sprawie organizacji i techniki zaopatrzenia w artykuły mięsno-tłuszczowe sklepów Miejskiego Handlu Mięsem przez uspołecznione zakłady przetwórstwa mięsnego,
  4)
ogólne warunki dostaw oraz odbioru surowca mięsnego i osłonek określone w dniu 15 września 1957 r. pomiędzy Centralnym Zarządem Przemysłu Mięsnego a Centralą Z.S.S. "Społem" w Warszawie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAW MIĘSA, WYROBÓW I PRZETWORÓW MIĘSNYCH W OBROCIE RYNKOWYM

I.

Przepisy wstępne.

§  1.
Warunki niniejsze dotyczą dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych, a mianowicie mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego, podrobów, tłuszczów, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz innych artykułów mięsnych, przeznaczonych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, zwanych w dalszym ciągu niniejszych przepisów "towarem".
§  2.
Przez zaopatrzenie rynku wewnętrznego w towar, o którym mowa w § 1, rozumie się zaopatrzenie:
a)
przedsiębiorstw handlu detalicznego,
b)
zakładów przemysłu gastronomicznego,
c)
konsumentów zbiorowych, z wyjątkiem jednostek wojskowych, odbiorców podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Sprawiedliwości,
d)
spółdzielczych i rzemieślniczych zakładów przetwórstwa mięsnego oraz państwowych zakładów, prowadzonych przez przedsiębiorstwa handlowe.
§  3.
1.
Towar, o którym mowa w § 1, może obejmować grupy towarowe o wspólnych cechach, będące w obrocie towarowym, np. mięso, wędliny, podroby itd.
2.
Grupy towarowe mogą obejmować grupy handlowe, do których należą artykuły wchodzące w skład poszczególnych grup towarowych (np. w wędlinach - 5 grup handlowych, w wyrobach wędliniarskich - krwiste, niekrwiste, w podrobach - klasy I, II, III).
§  4. 1
 (skreślony).

II.

Porozumienia-umowy w sprawie dostaw.

§  5.
1.
Wszystkie dostawy towarów wymienionych w § 1 dokonywane są na podstawie porozumień-umów, zawartych pomiędzy dostawcą a odbiorcą.
2.
Porozumienia-umowy zawierane zgodnie z ust. 1 powinny ustalać w szczególności:
a)
czy pomiędzy dostawcą a odbiorcą będą zawierane wstępne umowy, czy tylko obowiązywać będzie system zamówień tygodniowych,
b)
sposób i terminy uzgadniania wstępnych umów,
c)
sposób i terminy składania zamówień,
d)
jednostki kompetentne do składania i przyjmowania zamówień,
e)
sposób i terminy awizowania przygotowanego przez dostawcę towaru,
f)
sposób i terminy przekazywania przez odbiorcę dziennego rozdzielnika,
g)
terminy odsprzedaży opakowania,
h)
tryb składania, zmian i realizacji zamówień,
i)
formy i warunki dostawy oraz odbioru towaru,
j)
formy rozliczeń za dostawy towarów.
§  6.
Porozumienia-umowy o dostawę zawierają przedsiębiorstwa prowadzące produkcję towaru na zaopatrzenie rynku wewnętrznego, zwane dalej "dostawcami", oraz przedsiębiorstwa handlu detalicznego, zakłady żywienia zbiorowego i konsumenci zbiorowi w rozumieniu § 2, zwani w dalszym ciągu niniejszych przepisów "odbiorcami".

III.

Wstępne umowy.

§  7.
1.
Wstępne umowy dostaw na zaopatrzenie rynku zawiera dostawca i odbiorca w przypadku, jeśli jest to przewidziane porozumieniem.
2.
Wstępne umowy zawierane są na okres nie krótszy niż miesiąc.
3.
Podstawą do zawarcia wstępnej umowy jest:
a)
w przypadku towarów rozdzielanych - przydział uzyskany na podstawie przepisów szczegółowych,
b)
w przypadku towarów nie rozdzielanych - przewidywanie wielokrotnie powtarzających się dostaw przez dłuższy czas.
4.
Wstępna umowa między dostawcą a odbiorcą zawierana jest w formie dwustronnego protokołu na okresy miesięczne i powinna dotyczyć podstawowych grup towarowych wymienionych w § 3.
§  8.
W razie potrzeby mogą być pomiędzy jednostkami nadrzędnymi dostawców i odbiorców dokonywane uzgodnienia dostaw, określające ogólną wielkość dostaw od poszczególnych dostawców dla poszczególnych odbiorców. Uzgodnienia dostaw, o których mowa wyżej, nie powinny być dokonywane na okresy krótsze niż kwartalne.
§  9.
1.
Z projektem wstępnej umowy występuje odbiorca najpóźniej na 8 dni przed początkiem miesiąca, w którym ma nastąpić dostawa.
2.
W razie niezłożenia w terminie ustalonym w ust. 1 projektu wstępnej umowy przez odbiorcę z projektem wstępnej umowy powinien wystąpić dostawca.
3.
Dostawca może również wystąpić z projektem wstępnej umowy w terminie przewidzianym dla odbiorcy (ust. 1).
§  10.
1.
Wstępna umowa powinna zawierać:
a)
nazwę i adres dostawcy,
b)
nazwę i adres odbiorcy,
c)
datę sporządzenia protokołu (§ 7 ust. 4),
d)
orientacyjną ilość towaru według asortymentu, w układzie poszczególnych grup towarowych i handlowych,
e)
adresy magazynów, z których ma być wydany towar.
2.
Szczegółowe określenie asortymentu i terminów dostaw, przewidzianych we wstępnej umowie, następuje w drodze tygodniowych zamówień, o których mowa w rozdziale IV.
§  11.
1.
W razie rozbieżności zdań, wynikłych przy zawieraniu wstępnej umowy, strony są zobowiązane do omówienia ich w protokole z podaniem przyczyn. Protokół powinien być niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż na 5 dni przed miesiącem, w którym ma nastąpić dostawa, złożony do wydziału handlu prezydium rady narodowej z wnioskiem o uzgodnienie rozbieżnych stanowisk.
2.
W razie nieuzgodnienia rozbieżnych stanowisk w trybie określonym w ust. 1 właściwy wydział handlu skieruje sprawę - w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed żądanym przez odbiorcę terminem dostawy - do komisji branżowej, powołanej przez Ministra Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Spożywczego i Skupu.

IV.

Zamówienia.

§  12.
1.
Zamówienia na dostawy towarów składa odbiorca w sposób określony w porozumieniu-umowie w zasadzie na okres tygodnia.
2.
Zamówienie powinno zawierać w szczególności:
a)
nazwę i adres dostawcy,
b)
nazwę i adres odbiorcy,
c)
numer i datę zamówienia,
d)
okres dostawy-odbioru towaru,
e)
przedmiot dostawy i ilość w szczegółowym asortymencie z podziałem na poszczególne dni dostawy-odbioru,
f)
harmonogram dziennych dostaw-odbiorów,
g)
warunki dostawy-odbioru towaru,
h)
terminy odsprzedaży opakowania,
i)
nazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (fakturę),
j)
nazwę i siedzibę banku płatnika i numer konta,
k)
formy rozliczeń za dostawy towarów.
3. 2
 Zamówienie może być złożone także w przypadku, gdy porozumienie nie było zawarte.
§  13.
1.
Zamówienia składa odbiorca w terminach ustalonych poniżej:
a)
na wędliny, tłuszcze, wyroby wędliniarskie i konserwy - w każdy poniedziałek na tydzień następny,
b)
na inne artykuły nie wymienione pod lit. a) (np. mięso, podroby, kości itp.) - w każdy czwartek na tydzień następny.
2.
Zamówienie tygodniowe na mięso i podroby w szczegółowym asortymencie powinno wynikać z obowiązujących norm rozbiorowych dla tych artykułów. O odchyleniu od powyższej zasady może zadecydować w indywidualnych przypadkach, wynikających tylko z potrzeb eksportowych - właściwy wydział handlu w porozumieniu z dostawcą.
§  14.
1.
Zamówienie na dany tydzień - z wyjątkiem okresów przedświątecznych i okresów letnich (upały) - nie może przekraczać 27% ilości miesięcznych, wynikających ze wstępnej umowy, a dzienne dostawy mogą być wykonane w granicach 15-25% zamówienia tygodniowego w poszczególnych asortymentach i grupach towarowych, o ile strony nie uzgodnią tego inaczej.
2.
Jeżeli z winy dostawcy zamówienie na dany tydzień nie zostanie zrealizowane, odbiorca ma prawo zwiększyć zamówienie na tydzień następny.
§  15.
1.
Potwierdzenie przez dostawcę zamówienia na towar, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a), następuje nie później niż w ciągu 48 godzin, a na towar, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. b) - w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia przez odbiorcę.
2.
Brak potwierdzenia zamówienia w terminie określonym w ust. 1 uważa się za przyjęcie zamówienia przez dostawcę bez zastrzeżeń.
§  16.
1.
Potwierdzenie zamówienia powinno zawierać przyjęcie do wykonania na rzecz odbiorcy dostawy towaru według ilości i asortymentu, z tym że jeżeli chodzi o wędliny - dostawca jest zobowiązany potwierdzić przynajmniej minimum asortymentów z każdej grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.
Ponadto dostawca powinien podać w potwierdzeniu zamówienia adresy magazynów bądź punkty wydania towarów.
§  17. 3
 (skreślony).
§  18.
1.
W przypadkach koniecznych odbiorca i dostawca mogą dokonywać zmiany zamówień.
2.
Zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia przez odbiorcę może nastąpić w terminach:
a)
dla wędlin, tłuszczów, wyrobów wędliniarskich i konserw - na 72 godziny przed ustalonym terminem dostawy, jednakże dostawca może odmówić przyjęcia zwiększonego zamówienia na wędliny w tym terminie, jeśli dotyczy ono asortymentów, których proces produkcyjny przekracza 72 godziny,
b)
dla mięsa, podrobów, kości i pozostałych towarów, nie wymienionych pod lit. a) - na 48 godzin przed ustalonym terminem.
3.
Dostawcy przysługuje prawo zmiany zamówienia w terminach analogicznych, jak odbiorcy.
4.
Dostawca zobowiązany jest zawiadomić w ciągu 24 godzin o przyjęciu zmiany zamówienia odbiorcy.
5.
W zmianie zamówienia należy powołać się na numer i datę zamówienia oraz datę potwierdzenia zamówienia.
6.
Zmiany zamówień nie mogą przekraczać 10% przypadającej na dany dzień dostawy.
§  19.
1.
Odbiorca może składać dodatkowe zamówienia na towar w terminach krótszych niż podane w § 18, dostawca zaś powinien dołożyć wszelkich starań, aby dodatkowe zamówienia wykonać.
2.
W razie niemożności wykonania dodatkowego zamówienia dostawca powinien natychmiast powiadomić o tym odbiorcę.
3.
W razie wypadku losowego dostawca może zmienić zamówienie w terminach krótszych niż podane w § 18.
4.
Przyczyny zmiany zamówienia przez dostawcę określone w ust. 3 muszą być odbiorcy udokumentowane.

V.

Jakość towaru.

§  20-22. 4
 (skreślone).
§  23.
1.
Mięso może być dostarczane w stanie wychłodzonym, półchłodzonym, schłodzonym, wystudzonym lub mrożonym.
2.
W przypadku dostawy towaru w stanie wystudzonym, to znaczy co najmniej po 6 godzinach po uboju, studzonym w temperaturze otoczenia, przysługuje odbiorcy bonifikata towarowa na wysuszkę w wysokości:
a)
przy wołowinie, cielęcinie, baraninie i koninie - 1%,
b)
przy wieprzowinie - 0,8%.
3.
Dostawa mięsa w tuszach w stanie ciepłym może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, jedynie za zgodą odbiorcy, któremu wówczas przysługuje prawo do bonifikaty w następującej wysokości:
a)
przy wołowinie, baraninie i koninie - 2%,
b)
przy cielęcinie - 2,4%,
c)
przy wieprzowinie - 1,6%.
4.
Przy dostawie towaru w stanie mrożonym, z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na zaopatrzenie sieci detalicznej, przysługuje prawo do bonifikaty w następującej wysokości:
a)
półtusze wieprzowe - 0,8%,
b)
ćwierćtusze wołowe i końskie - 1%,
c)
tusze baranie - 1%,
d)
tusze cielęce - 1,5%.
5.
Dostawa towaru mrożonego do przedsiębiorstw handlu detalicznego z przeznaczeniem do sprzedaży w detalu może nastąpić tylko za zgodą odbiorcy.
§  24.
W przypadku odbioru następujących towarów w stanie ciepłym (bezpośrednio po ostatnim procesie termicznym): kiełbasy serdelowej, kiełbasy parówkowej, serdelków i parówek - odbiorcy przysługuje prawo do uzyskania bonifikaty w wysokości 1%, a w odniesieniu do kaszanki - bonifikaty w wysokości 2%.
§  25.
W razie dostawy towaru, o którym mowa w § 23 ust. 2, 3 i 4 i w § 24, dostawca obowiązany jest wystawiać każdorazowo świadectwo jakości, w którym należy bezwzględnie uwidocznić stan termiczny towaru (niezależnie od obowiązku uwidocznienia stanu termicznego tego towaru w dokumencie dostawy), co stanowi podstawę do udzielenia bonifikaty.

VI.

Dostawa-odbiór towaru.

§  26.
1.
Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, dostawa towaru następuje loco magazyn dostawcy. Przy dostawie loco magazyn dostawcy dostawca obowiązany jest położyć (bez układania) towar na podstawiony przez odbiorcę środek transportowy.
2.
Jeżeli odbiorca dokona załadunku towaru, to koszty załadowania w części obejmującej czynności wymienione w ust. 1, obliczone według stawek przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego, ponosi dostawca.
§  27.
1.
Dostawca powinien wskazać jako miejsce wydania magazyn położony w tej samej miejscowości, w której znajduje się siedziba odbiorcy, dla którego towar jest przeznaczony.
2.
Jeżeli w danej miejscowości dostawca nie posiada magazynu, wskaże on magazyn położony najbliżej miejscowości, będącej siedzibą odbiorcy, dla którego towar jest przeznaczony.
3.
Odbioru towaru z magazynów dokonuje odbiorca środkami transportowymi dostarczonymi we własnym zakresie i na własny rachunek.
§  28. 5
 (skreślony).
§  29.
 Dostawca zobowiązany jest podać odbiorcy codziennie dokładne dane ilościowe i asortymentowe towaru, przygotowanego w poszczególnych punktach wydania, przewidzianego do wydania w ciągu doby (awizo). Odbiorca obowiązany jest potwierdzić przyjęcie awiza do realizacji. Brak potwierdzenia awiza jest równoznaczny z jego przyjęciem.
§  30.
W razie gdy odbiorcą jest przedsiębiorstwo handlu detalicznego, wówczas na podstawie awiza, o którym mowa w § 29, obowiązany jest on codziennie do godziny 18 bądź w innym terminie uzgodnionym przez strony złożyć dostawcy rozdzielnik dostawy towaru do poszczególnych sklepów, określając ilość i asortyment towaru zgodnie z przyjętym awizem dostawcy.
§  31.
Przy odbiorze towaru z magazynu dostawcy dostawca obowiązany jest:
a)
w razie gdy odbiorca jest przedsiębiorstwem handlu detalicznego - ważyć towar dla każdego sklepu oddzielnie oraz wystawić dla każdego sklepu specyfikację towarową (dowód dostawy, z podaniem ilości i ceny jednostkowej); ilość towaru powinna być podsumowana i wyszczególniona słownie,
b)
zważony towar zdjąć z wagi i położyć na podstawiony środek transportowy odbiorcy, jednakże bez obowiązku układania towaru na platformie środka transportowego,
c)
wskazując odbiorcy magazyny - zapewnić w każdym z nich pełny załadunek standardowych wozów.
§  32.
1.
Dostawca i odbiorca ustalą na piśmie godziny rozpoczęcia i zakończenia załadunku towaru z magazynów dostawcy i określą czas załadunku każdego pojazdu w poszczególnych magazynach. Jeśli odbiorcą jest przedsiębiorstwo handlu detalicznego, ustalenia, o których mowa wyżej, powinny być uzgodnione z wydziałem handlu prezydium właściwej dla odbiorcy (powiatowej, miejskiej lub miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej.
2.
W okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września odbiór i dostawy towaru, o których mowa wyżej, powinny być dokonywane w godzinach nocnych lub wczesnych rannych.
§  33.
1.
W przypadku dostawy towaru przez dostawcę do punktów odbioru odbiorca pokryje koszty transportu według obowiązujących stawek przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego, państwowej komunikacji samochodowej lub zakładów transportu Centrali Przemysłu Mięsnego:
a)
w odniesieniu do dostaw miejscowych - koszty z punktu wydania do punktu odbioru,
b)
w odniesieniu do dostaw pozamiejscowych - tylko koszty z siedziby zakładu właściwego dla odbiorcy do punktów odbioru.
2.
Rozładunek w punktach odbioru należy do odbiorcy. Jeżeli towar rozładuje dostawca, to koszty rozładowania obliczone według stawek przedsiębiorstw transportowych handlu wewnętrznego ponosi odbiorca.
§  34-35. 6
 (skreślone).

VII.

Wysyłka towaru.

§  36.
 Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, dostawca na 24 godziny przed oddaniem przesyłki do przewozu zawiadomi telefonicznie lub telegraficznie odbiorcę o zamierzonym wysłaniu przedmiotu dostawy. W zawiadomieniu należy powołać się na zamówienie (§ 12), podać adres, pod jakim towar będzie wysłany, i datę oraz godzinę wysyłki, rodzaj środka transportowego oraz dane co do ilości i asortymentu wysłanych towarów.
§  37.
Wysyłki towaru dokonywane są na warunkach obowiązujących przy dostawie "loco magazyn dostawcy", z wyjątkiem konserw i tłuszczu topionego, które dokonywane są na warunkach franco wagon stacja odbiorcy.
§  38.
1.
W razie wysyłki towaru do punktów odbioru dostawca podaje w dokumentach przewozowych ilość załadowanych skrzyń, a w razie dostawy mięsa bez opakowania - podaje ilość tusz, półtusz lub ćwierci.
2. 7
 (skreślony).
§  39.
 Od chwili nadania towaru do przewozu ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru ponosi odbiorca.
§  40.
Jeżeli odbiorca zastrzegł w zamówieniu lub dodatkowej dyspozycji, że wysyłka towaru powinna nastąpić w obecności jego przedstawiciela, dostawca wyśle odbiorcy zawiadomienie co najmniej na 72 godziny przed terminem wysyłki, wskazując datę i miejsce, w którym towar zostanie załadowany. Niestawiennictwo przedstawiciela odbiorcy nie wstrzymuje wysyłki.

VIII.

Opakowania.

§  41.
1. 8
 (skreślony).
2.
 Mięso w tuszach, półtuszach lub ćwierciach dostawca przygotowuje do odbioru lub wysyłki bez opakowania.
3.
Mięso w elementach, wędliny, wyroby wędliniarskie, głowy i nogi wieprzowe, podroby i kości powinny być przewożone w skrzynkach, zwanych dalej "transporterkami", które nie powinny być używane do innych celów.
4.
Podroby, głowy i nogi wieprzowe oraz inne asortymenty towaru w stanie mrożonym mogą być opakowane w skrzynki lub kartony, używane do pakowania smalcu lub konserw.
5.
Smalec powinien być pakowany w skrzynie lub kartony o wadze 25 kg, wyłożone pergaminem roślinnym lub innym środkiem zabezpieczającym jakość towaru. Zastosowanie innego opakowania do smalcu o wadze wyższej niż 25 kg może mieć miejsce jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody wydziału handlu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
6.
Konserwy powinny być do transportu opakowane w skrzynie lub kartony.
7.
Opakowania do smalcu i konserw powinny być zaopatrzone w czytelnie wypełnione nalepki (etykiety) według ustalonej formy, zawierające następujące dane:
a)
nazwę towaru według nomenklatury przyjętej w obowiązujących normach jakościowych,
b)
wagę netto,
c)
nazwę i adres zakładu produkcyjnego,
d)
datę produkcji.
§  42. 9
 (skreślony).
§  43.
1.
Opakowanie stosowane do przewozu towarów wymienionych w § 41 ust. 3, 5, 6 (z wyjątkiem kartonów) zalicza się do opakowania sprzedawanego, fakturowanego, z tym że przy transporterkach dostawca fakturuje codziennie tylko różnicę pomiędzy ilością przekazanych transporterek a ilością zwróconych przez odbiorcę. W razie nieodsprzedania przez odbiorcę transporterek (§ 41 ust. 3) w określonym terminie dostawca ma prawo stosować kary wymienione w § 70 pkt 4.
2.
Kartony (§ 41 ust. 4, 5 i 6) oraz skrzynie (§ 41 ust. 4) są opakowaniem nie nadającym się do ponownego użytku i jako takie obciążają koszty dostawcy oraz nie podlegają zwrotowi przez odbiorcę.
§  44.
Opakowania sprzedawane, fakturowane odbiorca powinien odsprzedać niezwłocznie po rozpakowaniu towaru, z tym że transporterki, o których mowa w § 41 ust. 3, w tym samym dniu, w którym odebrał towar.
§  45. 10
 (skreślony)
§  46.
 Odbiorca obowiązany jest oczyścić transporterki przez usunięcie z nich wszelkich odpadów, a ponadto wytrzeć 0,30% roztworem sody kalcynowanej lub roztworem o zawartości 0,15% sody kaustycznej.

IX.

Wady towaru.

§  47.
1. 11
 (skreślony).
2.
 Towar uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada on normom państwowym, a w ich braku - normom resortowym bądź normom zakładowym, w szczególności jeżeli:
a)
przekroczona została tolerancja składu chemicznego wędlin i wyrobów wędliniarskich ustalona normą państwową, resortową lub zakładową w odniesieniu do zawartości wody, soli i tłuszczów w produkcie,
b)
przekroczona została tolerancja składu chemicznego (np. kwasowość, zawartość wody itd.) w tłuszczu topionym, ustalona właściwymi normami,
c)
mięso wieprzowe i wołowe przeznaczone na zaopatrzenie sklepów detalicznych nie zostało podzielone na elementy kulinarne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. 12
 (skreślony).

X.

Zabezpieczenie dowodów istnienia wad i braków ilościowych.

§  48.
1. 13
 (skreślony).
2.
 W razie wysyłki towaru przez dostawcę dostawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości do każdej wysłanej partii towaru (samochód, wagon).
3-5. 14
 (skrelone).
§  49.
 Dostawca - w celu ustalenia jakości odbieranego towaru - obowiązany jest udostępnić przedstawicielowi odbiorcy przeprowadzenie kontroli towaru znajdującego się w magazynie dostawcy, a przeznaczonego do wydania odbiorcy, przed rozpoczęciem załadunku do skrzyń i w takim terminie, aby mógł on należycie wykonać swe czynności. Dostawca obowiązany jest zapewnić warunki umożliwiające dokonanie odbioru jakościowego całej partii towaru, wyszczególnionego w świadectwie jakości, przy czym przedstawiciel odbiorcy może dokonywać kontroli jakości towaru również w trakcie załadunku.
§  50.
W razie odmowy odebrania przez odbiorcę towaru zaopatrzonego w świadectwo jakości, sporządzone przez dostawcę, przedstawiciel odbiorcy zobowiązany jest podać na świadectwie jakości swoje zastrzeżenia uzasadniające odmowę. Niezachowanie tego warunku przez przedstawiciela odbiorcy zwalnia dostawcę od obowiązku dostarczenia towaru zastępczego.
§  51. 15
 (skreślony).
§  52.
1. 16
 (skreślony).
2.
  17  Dostawca, który zamierza dokonać oględzin zakwestionowanego przedmiotu dostawy, powinien natychmiast po otrzymaniu reklamacji delegować swego przedstawiciela do punktu odbioru. Niedokonanie oględzin w terminie 24 godzin od czasu otrzymania reklamacji uważa się za uznanie reklamacji.
3.
 Odbiorca do czasu przybycia przedstawiciela dostawcy obowiązany jest towar zabezpieczyć w celu niedopuszczenia do obniżenia jego jakości.
§  53-54. 18
 (skreślone).
§  55.
1. 19
 (skreślony).
2.
 Zakwestionowany przez odbiorcę pod względem jakości towar znajdujący się w magazynie lub sklepie odbiorcy (§ 48 ust. 1 lit. b) powinien ulec na miejscu przecenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli dokonanie poprawek lub przerobu jest ze względów technicznych niemożliwe. Odbiorca zwraca dostawcy kwestionowany towar w tym przypadku, gdy można dokonać poprawek lub przerobić towar.
3.
W razie stwierdzenia przez odbiorcę wad ukrytych lub zakwestionowania towaru wysłanego przez dostawcę w czasie nieobecności przedstawiciela odbiorcy, jeżeli natychmiastowe skomunikowanie się z dostawcą jest niemożliwe - towar taki powinien być wyłączony ze sprzedaży, a odbiorca powinien niezwłocznie po ujawnieniu wad, a w każdym razie nie później niż przed upływem terminu przewidzianego do wnoszenia reklamacji lub okresu udzielonej gwarancji dla towaru, powiadomić o tym dostawcę i zwrócić się do rzeczoznawcy do spraw jakości towarów o ustalenie jego jakości.
4. 20
 (skreślony).
5.
  21  (skreślony).
6.
 W przypadkach nagłych, gdy w danej miejscowości brak jest rzeczoznawcy, a towar powinien być natychmiast zbadany, strony mogą zwracać się z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy do laboratorium Państwowej Inspekcji Handlowej bądź do laboratorium upoważnionego do badania środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
7. 22
 (skreślony).
8.
 Odbiorca, który przyjmie towar nie oznaczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obowiązany jest do dokonania - w porozumieniu z dostawcą - zastępczych oznaczeń towaru na koszt dostawcy.
§  56. 23
 Towar uznany za wadliwy, a nie nadający się do przerobu bądź do dokonania poprawek, powinien być sprzedany po obniżonej cenie ustalonej przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Prezesa Państwowej Komisji Cen, o ile nie zagraża zdrowiu konsumenta.
§  57.
 Odbiorca, który przyjmie towar i nie zgłosi w terminie reklamacji, pomimo istnienia widocznych wad jakościowych - ponosi wszelkie koszty związane z określeniem jakości tego towaru w ciężar kosztów obrotu towarowego, a koszty związane z przeceną towaru - w ciężar funduszu ryzyka handlowego.
§  58.
1.
Jeżeli uzyskanie orzeczenia rzeczoznawców jest niemożliwe w krótkim terminie i jednocześnie kwestionowana partia towaru mogłaby ulec zepsuciu ze względu na brak u dostawcy, jak również i u odbiorcy pomieszczeń magazynowych zapewniających właściwe przechowanie towaru oraz jeżeli towar nie może być powtórnie przerobiony - odbiorca może przyjąć towar jedynie na podstawie pisemnego orzeczenia organu urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa.
2.
Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać, czy badany towar może być przeznaczony na zaopatrzenie rynku, uwzględniając termin sprzedaży, który nie może być krótszy niż 24 godziny.
3.
Odbiór towaru w przypadku określonym w ust. 1 i 2 nie zwalnia dostawcy od zapłacenia kary umownej, jeżeli zarzuty odbiorcy dotyczące jakości towaru zostaną potwierdzone orzeczeniem rzeczoznawcy do spraw jakości towarów.

XI.

Rękojmia za wady jakościowe i braki ilościowe.

§  59. 24
 (skreślony).

XII.

Utrata roszczeń z tytułu rękojmi za wady i braki ilościowe.

§  60.
1.
Odbiorca traci roszczenie z tytułu wad jakościowych lub braków ilościowych, jeżeli:
a)
odbiór ilościowy i jakościowy nastąpił w magazynie dostawcy przez upoważnionego przedstawiciela odbiorcy,
b) 25
 w przypadku wysłania towaru pod nieobecność przedstawiciela odbiorcy odbiorca nie zawiadomił niezwłocznie dostawcy o ich ujawnieniu, a w każdym razie nie później niż w ciągu 24 godzin od czasu, w którym przedmiot odebrał, i nie wysłał w tym terminie protokołu, o stwierdzonych brakach lub wadach,
c)
w przypadku ujawnienia wad ukrytych przez odbiorcę w odniesieniu do wyrobów wędliniarskich, wędlin, mięsa, tłuszczu, podrobów mrożonych, konserw oraz tłuszczu topionego, o ile odbiorca nie zawiadomił dostawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, ale nie później niż przed upływem terminu ustalonego do wnoszenia reklamacji lub okresów gwarancji.
2.
Bombaże konserw z wysortu eksportowego i rotacji w wysokości 2% i konserw w opakowaniach szklanych lub blaszanych, produkowanych bieżąco na rynek krajowy - w wysokości 0,5% obciążają odbiorcę.

XIII.

Ceny i rozliczenia.

§  61. 26
 (skreślony).
§  62.
1.
Jeżeli dostawa towaru nastąpiła przez wysyłkę do odbiorcy przez dostawcę (§ 37) bądź do punktu odbioru wyznaczonego przez odbiorcę (§ 33), dostawcy przysługuje zwrot kosztów związanych z transportem w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów lub w wysokości uzgodnionej między stronami.
2.
Jeżeli dostawca wyznaczy inny punkt odbioru, położony ponad 15 km od ustalonego umową:
a)
dostawca ponosi różnicę kosztów transportu w wysokości zryczałtowanej, a w razie braku takich stawek - w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów,
b)
dostawca udzieli bonifikaty na wysuszkę w czasie transportu według obowiązujących norm ubytku naturalnego mięsa i przetworów mięsnych przy przewozie tych artykułów.
3. 27
 (skreślony).
§  63.
1.
Dostawca udzieli odbiorcy rabatu od cen hurtowych przy dostawie towaru, który w stanie nie przerobionym odsprzedany zostanie innym odbiorcom po cenach zbytu.
2.
Rabat, o którym mowa w ust. 1, zostanie udzielony przez dostawcę po potwierdzeniu rozliczenia przez wydział handlu prezydium rady narodowej, stwierdzającego sprzedaż towaru przez odbiorcę po cenie zbytu.

XIV.

Zmiana, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.

§  64.
1.
Gdy jedna ze stron nie wykonuje zobowiązań, druga strona może wyznaczyć dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu dodatkowego od umowy odstąpi.
2.
Odbiorca może odstąpić od umowy bez udzielenia terminu dodatkowego, jeżeli wykonanie dostawy po terminie ustalonym w umowie byłoby dla niego bezprzedmiotowe.
3.
W razie zawiadomienia przez odbiorcę w krótszym terminie, niż przewidziany dla zmiany zamówienia w § 18 ust. 2 lit. a) i b), że dostawy nie przyjmie - dostawca powinien zaniechać dalszego wykonania umowy, a odbiorca obowiązany jest w tym przypadku zapłacić dostawcy odszkodowanie w wysokości poniesionej straty.
§  65.
1.
Odbiorca, który odstąpi od umowy w przypadku przewidzianym w § 64 albo zażąda dostawy innego towaru zamiast wadliwego, powinien towar zabezpieczyć, postawić do dyspozycji dostawcy i wezwać go do zadysponowania nim w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od czasu wysłania wezwania.
2.
W razie nieotrzymania w terminie dyspozycji odbiorca może przedmiot dostawy oddać na przechowanie lub sprzedać na rachunek dostawcy innej jednostce gospodarki uspołecznionej.
§  66.
W przypadkach określonych w § 65 dostawca - niezależnie od obowiązku zapłaty kary lub wynagrodzenia rzeczywistej szkody za opóźnienie lub niewykonanie dostawy - obowiązany jest pokryć koszty związane z przechowaniem, wysyłką itp.

XV.

Wynagrodzenie szkód rzeczywistych i kary.

§  67. 28
 (skreślony).
§  68.
 Podstawą do obliczania kar są przeciętne ceny uzgodnione między dostawcą a odbiorcą na poszczególne grupy handlowe towaru.
§  69.
Dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy kary w wysokości:
  1)
5% wartości nie wykonanej z winy dostawcy dostawy z przyjętego zamówienia lub w przypadku odstąpienia od umowy przez odbiorcę z winy dostawcy;
  2)
2,5% wartości artykułów dostarczonych przez dostawcę w innym asortymencie niż przewidywało zamówienie; powyższe nie odnosi się do dostaw wynikających ze zmiany zamówień zgłoszonych we właściwym terminie oraz do dostaw określonych w § 19;
  3)
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu załadunku pojazdu:
a)
przy pojedynczym zaprzęgu konnym 40 zł,
b)
przy parokonnym zaprzęgu 50 zł,
c)
przy pojeździe mechanicznym (samochód) 60 zł,

z tym że dopuszczalna jest 15-minutowa tolerancja w rozpoczęciu załadunku środka transportowego;

  4)
1% wartości dostawy towaru nie oznaczonego w myśl obowiązujących przepisów;
  5)
2,5% wartości mięsa wieprzowego i wołowego w półtuszach lub ćwierciach, o ile przyjęte zamówienie nie przewidywało w tej formie dostawy. Powyższe nie dotyczy dostaw wykonywanych na zamówienie złożone w myśl § 19 w krótszym terminie niż to przewiduje się dla zmiany zamówień (§ 18) bądź jeżeli zaistniały u dostawcy okoliczności określone w § 19;
  6)
2,5% wartości towaru za dostawę towaru bez opakowania lub w nieodpowiednim opakowaniu;
  7) 29
 za dostawę wędlin i wyrobów wędliniarskich z wadami jakościowymi, nie dyskwalifikującymi ich do konsumpcji, kary wynosić będą:
a)
za każdy ponad normę lub poniżej normy 0,1% soli - 1% wartości towaru,
b)
za każdy ponad normę 0,1% wody - 0,45% wartości towaru,
c)
za każdy ponad normę lub poniżej normy 0,1% tłuszczu - 0,3% wartości towaru (z wyjątkiem szynek gotowanych prasowanych i sznurowanych),
d)
za przekroczenie ustalonej normą grubości zewnętrznej warstwy tłuszczu na szynkach gotowanych prasowanych i sznurowanych - 10% wartości towaru niezgodnego z normą,
  8)
5% wartości za dostawę towaru nie odpowiadającego normom jakościowym; kar tych nie stosuje się w przypadku wad określonych w pkt 7;
  9)
75 zł w przypadku odmowy wystawienia przez dostawcę świadectwa jakości, jeżeli odbiorca zażąda jego wystawienia;
  10)
0,05% wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem za każdą dobę zwłoki;
  11)
w przypadku zwłoki w przekazaniu przez dostawcę awiza dostawca płaci karę w wysokości 0,01% wartości towaru przewidzianego dostawą na dany dzień, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki (§ 29);
  12) 30
 jeżeli dostawca w danym roku kalendarzowym dostarczył już dwukrotnie takie same towary posiadające wady lub towary różne, ale posiadające takie same wady, to począwszy od trzeciej dostawy odszkodowanie za wady ulega podwyższeniu o 50%.
§  70.
 Odbiorca obowiązany jest do zapłacenia dostawcy kary w wysokości:
  1)
5% wartości zamówionego, a nie przyjętego towaru, oraz za odstąpienie od umowy;
  2)
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w podstawianiu do załadunku pojazdu:
a)
przy pojedynczym zaprzęgu konnym 40 zł,
b)
przy parokonnym zaprzęgu 50 zł,
c)
przy pojeździe mechanicznym (samochód) 60 zł,

z tym że dopuszczalna jest 15-minutowa tolerancja w podstawieniu środka transportowego;

odbiorca, który nie podstawił środka transportowego w terminie oznaczonym harmonogramem, może otrzymać przypadający do odbioru towar w przypadku przerwy w harmonogramie załadunku lub po załatwieniu przewidzianych w harmonogramie odbiorców;

  3)
0,05% wartości towaru za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru;
  4)
5% wartości opakowania sprzedawanego fakturowanego za każdy dzień opóźnienia zwrotu opakowania, z tym że w przypadku nieodsprzedania dostawcy tego opakowania w ciągu 3 dni odbiorca płaci za nie 3-krotną wartość (dotyczy tylko transporterek);
  5)
0,05% za każdy dzień zwłoki z zapłatą należności za dostawę;
  6)
w przypadku zwłoki w przekazaniu dostawcy rozdzielnika przez odbiorcę (§ 30) odbiorca płaci karę w wysokości 0,01% wartości towaru przewidzianego do dostawy na dany dzień za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
§  71. 31
 (skreślony).
§  72.
 Jeżeli strona wezwana do zapłaty kary nie zapłaciła w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty i nie udzieliła żadnych wyjaśnień albo odmówiła zapłaty z przyczyn jawnie bezzasadnych, druga strona może domagać się zapłaty kary w wysokości 100% wyższej niż przewidziana w paragrafach poprzednich.

Załącznik 

Terminy wnoszenia reklamacji z tytułu wad ukrytych towarów oraz okresy gwarancji.

A. Terminy wnoszenia reklamacji.

Wnoszenie reklamacji z tytułu wad ukrytych towarów powinno następować w ustalonych w niniejszym załączniku terminach, licząc od dnia wydania towaru z magazynu dostawcy lub otrzymania przesyłki:

I. Wędliny:

  1)
wędzonki surowe 72 godz.
  2)
wędzonki gotowane 60 godz.
  3)
kiełbasy trwałe 10 dni
  4)
kiełbasy półtrwałe:

pieczone 5 dni

parzone 72 godz.

  5)
kiełbasy nietrwałe:

średnio i grubo rozdrobnione 60 godz.

drobno rozdrobnione 48 godz.

biała surowa 36 godz.

II. Wyroby wędliniarskie:

  1)
salcesony i rolady niekrwiste 48 godz.
  2)
wyroby krwiste i kiszki 36 godz.
  3)
kaszanka 24 godz.

III. Mięso mrożone 72 godz.

IV. Podroby mrożone 36 godz.

V. Mięso świeże 48 godz.

Za wady ukryte mięsa uważa się guzy ropne i galaretowate oraz zapach płciowy.

VI. Tłuszcze wieprzowe mrożone i łój surowy 72 godz.

B. Okresy gwarancji.

I. Smalec - 3 tygodnie od dnia wydania towaru z magazynu dostawcy. Reklamacje mogą być wnoszone w okresie gwarancji.

II. Konserwy:

a)
w opakowaniach szklanych - 6 miesięcy od daty produkcji, 3 miesiące od dnia sprzedaży konserw do aparatu handlu,
b)
pasteryzowane i sterylizowane z wysortu - 6 miesięcy od daty produkcji, nie mniej niż 3 miesiące od dnia sprzedaży do aparatu handlu,
c)
sterylizowane z rotacji - 3 miesiące od daty zwolnienia z rotacji, nie mniej niż 2 miesiące od dnia sprzedaży do aparatu handlu.

Wymagania magazynowe - pomieszczenia magazynowe suche, wolne od pleśni, o wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 85%.

Wymagane temperatury pomieszczeń:

a)
dla smalcu - 18°C,
b)
dla konserw w szkle i z rotacji - do 15°C,
c)
dla konserw pasteryzowanych - do 6°C.
1 Załącznik § 4 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
2 Załącznik § 12 ust. 3 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
3 Załącznik § 17 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
4 Załącznik § 20-22 skreślone przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
5 Załącznik § 28 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
6 Załącznik § 34-35 skreślone przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
7 Załącznik § 38 ust 2 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
8 Załącznik § 41 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
9 Załącznik § 42 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
10 Załącznik § 45 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
11 Załącznik § 47 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
12 Załącznik § 41 ust. 3 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
13 Załącznik § 48 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
14 Załącznik § 48 ust. 3-5 skreślone przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
15 Załącznik § 51 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
16 Załącznik § 52 ust 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
17 Załącznik § 52 ust 2 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
18 Załącznik § 53-54 skreślone przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
19 Załącznik § 55 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
20 Załącznik § 55 ust 4 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
21 Załącznik § 55 ust. 5 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
22 Załącznik § 55 ust. 7 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
23 Załącznik § 56 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
24 Załącznik § 59 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
25 Załącznik § 60 ust. 1 lit. b) zmieniona przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
26 Załącznik § 61 skreślony przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
27 Załącznik § 62 ust. 3 skreślony przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
28 Załącznik § 67 skreślony przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.
29 Załącznik § 69 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 6 czerwca 1964 r. (M.P.64.39.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 1964 r.
30 Załącznik § 69 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 6 czerwca 1964 r. (M.P.64.39.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 1964 r.
31 Załącznik § 71 skreślony przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw. (M.P.67.1.7) z dniem 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021