Budowa przez prezydia rad narodowych dodatkowych domów mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż ludności.

UCHWAŁA NR 26
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1959 r.
w sprawie budowy przez prezydia rad narodowych dodatkowych domów mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż ludności.

W celu przyspieszenia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludności, a w szczególności osób gromadzących oszczędności na mieszkaniowych książeczkach Powszechnej Kasy Oszczędności, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Upoważnia się prezydia miejskich (powiatowych) rad narodowych do podjęcia - poza planem budownictwa mieszkaniowego realizowanego z miejskich (powiatowych) funduszów mieszkaniowych - akcji budowy domów wielomieszkaniowych, małych domów mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych z przeznaczeniem ich na sprzedaż ludności.
2.
Budowa domów, o których mowa w ust. 1, może być podejmowana po uprzednim zapewnieniu jej wykonania oraz po stwierdzeniu możliwości ich sprzedaży bezpośrednio po doprowadzenia budowy do stanu surowego.
3.
Minister Gospodarki Komunalnej ustala wytyczne dla opracowania programów i projektów tego budownictwa z zachowaniem obowiązujących normatywów. W wytycznych dla budownictwa jednorodzinnego zostanie zapewnione pierwszeństwo zabudowie szeregowej.
§  2.
1.
Wysokość kredytów na budowę domów wymienionych w § 1 ustala corocznie Minister Gospodarki Komunalnej wyodrębniając na ten cel określoną kwotę z kredytu bankowego przeznaczonego na pomoc kredytową dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej ustala corocznie rozdzielnik kredytów, o których mowa w ust. 1, między poszczególne województwa (miasta wyłączone z województw) Bank Inwestycyjny udziela w ramach tego rozdzielnika kredytu wskazanym przez prezydia wojewódzkich rad narodowych - prezydiom miejskich (powiatowych) rad narodowych, które dysponują środkami miejskich (powiatowych) funduszów mieszkaniowych.
3.
Przy ustalaniu rozdzielników, o których mowa w ust. 2, Minister Gospodarki Komunalnej uwzględni wysokość oszczędności zgromadzonych na mieszkaniowych książeczkach Powszechnej Kasy Oszczędności na terenie poszczególnych województw (miast wyłączonych z województw), prezydia zaś wojewódzkich rad narodowych - wysokość oszczędności na terenie miejskich (powiatowych) rad narodowych.
4.
Spłata kredytu następuje z wpływów miejskiego (powiatowego) funduszu mieszkaniowego, uzyskanych ze sprzedaży domów, na które kredyt został udzielony, i jest zaliczana na zwiększenie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności. W razie gdy sprzedaż domów, na których budowę kredyt został udzielony, nie nastąpi najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od daty wykonania budowy w zamierzonym zakresie, spłata powinna nastąpić w ciężar ogółu środków miejskiego (powiatowego) funduszu mieszkaniowego. Maksymalny okres wykorzystywania kredytu łącznie z jego spłatą nie może jednak przekraczać terminu 3 lat.
§  3.
1.
Realizacja budowy domów mieszkalnych, o których mowa w niniejszej uchwale, prowadzona jest przez właściwą służbę inwestycyjną prezydiów rad narodowych.
2.
Sprzedaż domów wybudowanych w trybie niniejszej uchwały następuje według zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132). Sprzedaż domów wielomieszkaniowych może nastąpić jedynie na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.
3.
Państwowe przedsiębiorstwa budowlane, które wykonały budowę w stanie surowym, mają obowiązek kontynuowania budowy domów na rachunek nabywców.
§  4.
Nabywcom domów wybudowanych w trybie niniejszej uchwały zapewnia się pierwszeństwo w uzyskaniu długoterminowych kredytów bankowych na dokończenie budowy, uruchamianych w ramach pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności. Kredyt ten jest obracany w pierwszym rzędzie na pokrycie tej część ceny sprzedaży budynku i działki, która nie została uiszczona przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży.
§  5.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Finansów i Gospodarki Komunalnej.
§  6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021