Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu.

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu

(Dz.U.UE L z dnia 13 maja 2010 r.)

Wersja 1

obejmująca wszystkie obowiązujące teksty, w tym:

Suplement nr 5 do pierwotnej wersji regulaminu - data wejścia w życie: 7 grudnia 2002 r.

1. ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do homologacji pojazdów kategorii L, M oraz N(1).

2. DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

2.1. "homologacja pojazdu" oznacza homologację danego typu pojazdu w odniesieniu do zespołu prędkościomierza oraz jego montażu;

2.2. "typ pojazdu ze względu na prędkościomierz" oznacza pojazdy, między którymi nie ma zasadniczych różnic, w szczególności pod takimi względami, jak:

2.2.1. oznaczenie rozmiaru opon, dobranych z asortymentu opon montowanych standardowo;

2.2.2. wartość całkowitego przełożenia układu napędowego w stosunku do prędkościomierza, z uwzględnieniem przełożenia reduktora, o ile występuje;

2.2.3. typ prędkościomierza, określany przez takie cechy, jak:

2.2.3.1. tolerancja mechanizmu pomiarowego prędkościomierza;

2.2.3.2. stała techniczna prędkościomierza;

2.2.3.3. zakres wskazywanych prędkości;

2.3. "opony montowane standardowo" to typy opon dostarczonych przez producenta dla danego typu pojazdu; opon śniegowych nie uważa się za opony montowane standardowo;

2.4. "normalne ciśnienie robocze" oznacza ciśnienie mierzone w nienagrzanych oponach, zalecane przez producenta, zwiększone o 0,2 bara;

2.5. "prędkościomierz" oznacza część zespołu prędkościomierza przeznaczoną do informowania kierowcy o prędkości pojazdu w danej chwili(2);

2.5.1. "tolerancja mechanizmu pomiarowego prędkościomierza" oznacza dokładność samego urządzenia mierzącego prędkość, wyrażona w postaci górnej i dolnej granicy dopuszczalnego błędu w stosunku do faktycznie rozwijanej prędkości;

2.5.2. "stała techniczna prędkościomierza" oznacza stosunek wejściowej liczby obrotów lub impulsów na minutę do konkretnej wskazywanej prędkości;

2.6. "pojazd nieobciążony" oznacza pojazd gotowy do jazdy, z uzupełnionym paliwem, chłodziwem, materiałami smarnymi, wyposażony w narzędzia i koło zapasowe (jeśli wchodzi w skład wyposażenia standardowego dostarczonego przez producenta pojazdu), z kierowcą ważącym 75 kg, ale bez pasażera, dodatkowego wyposażenia i ładunku.

3. WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

3.1. O udzielenie homologacji typu pojazdu w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu występuje producent pojazdu lub jego należycie uprawniony przedstawiciel.

3.2. Do wniosku należy dołączyć trzy egzemplarze niżej wymienionych dokumentów oraz następujące dane:

3.2.1. opis typu pojazdu w odniesieniu do elementów wymienionych powyżej w pkt 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5; należy określić typ pojazdu.

3.3. Placówce technicznej uprawnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych należy dostarczyć egzemplarz nieobciążonego pojazdu danego typu, który ma być homologowany.

3.4. Przed udzieleniem homologacji typu zapewnienie odpowiednich rozwiązań pozwalających na skuteczną kontrolę zgodności produkcji podlega weryfikacji przez właściwy organ.

4. HOMOLOGACJA

4.1. Jeżeli typ pojazdu dostarczony do homologacji na podstawie niniejszego regulaminu spełnia

wymogi regulaminu w odniesieniu do zespołu prędkościomierza oraz jego montażu, to należy udzielić homologacji tego typu pojazdu.

4.2. Każdemu homologowanemu typowi należy nadać numer homologacji. Dwie pierwsze jego cyfry muszą wskazywać najwyższy numer serii poprawek wprowadzonych do niniejszego regulaminu, obowiązujących w chwili udzielania homologacji. Żadna Umawiająca się Strona Porozumienia nie może nadać tego samego numeru innemu typowi pojazdu w rozumieniu pkt 6 niniejszego regulaminu.

4.3. Zawiadomienie o udzieleniu lub odmowie homologacji typu pojazdu na podstawie niniejszego regulaminu należy przesłać Stronom Porozumienia stosującym niniejszy regulamin na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu wraz ze schematami przedstawiającymi montaż dostarczonymi przez występującego o homologację, w formacie nie większym niż A4 (210 × 297 mm) lub złożonymi do tego formatu, i w odpowiedniej skali.

4.4. Na każdym pojeździe zgodnym z typem pojazdu homologowanym zgodnie z niniejszym regulaminem, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, określonym w formularzu homologacji, umieszcza się międzynarodowy znak homologacji zawierający:

4.4.1. okrąg otaczający literę "E", po której następuje numer wyróżniający kraj udzielający homologacji(3);

4.4.2. numer niniejszego regulaminu, literę "R", myślnik i numeru homologacji, umieszczone z prawej strony okręgu opisanego w pkt 4.4.1.

4.5. Jeżeli pojazd jest zgodny z typem pojazdu homologowanym zgodnie z jednym lub większą liczbą regulaminów stanowiących załączniki do Porozumienia w kraju, który udzielił homologacji na podstawie niniejszego regulaminu, symbol podany w pkt 4.4.1 nie musi być powtarzany; w takim przypadku dodatkowe numery i symbole wszystkich regulaminów, zgodnie z którymi udzielono homologacji w danym kraju, należy umieścić w kolumnach po prawej stronie symbolu opisanego w pkt 4.4.1.

4.6. Znak homologacji musi być czytelny i nieusuwalny.

4.7. Znak homologacji umieszcza się na tabliczce znamionowej pojazdu zamontowanej przez producenta lub w jej pobliżu.

4.8. Przykładowe rozmieszczenie znaków homologacji przedstawiono w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.

5. SPECYFIKACJE

5.1. Wskaźnik lub wyświetlacz prędkościomierza musi być umieszczony w bezpośrednim polu

widzenia kierowcy i dobrze widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy. Zakres wskazywanych prędkości musi być wystarczająco szeroki, by obejmował maksymalną prędkość danego typu pojazdu, określoną przez producenta.

5.1.1. W przypadku prędkościomierzy przeznaczonych dla pojazdów kategorii M, N, L3, L4 i L5 podziałka wskaźnika wynosi 1, 2, 5 lub 10 km/h. Liczbowe wartości prędkości zaznaczone są na tarczy w sposób następujący: jeżeli najwyższa wartość na tarczy nie przekracza 200 km/h, wartości prędkości wskazywane są w przedziałach nie większych niż 20 km/h. Jeżeli najwyższa wartość na tarczy przekracza 200 km/h, wartości prędkości wskazywane są w przedziałach nieprzekraczających 30 km/h. Zaznaczone przedziały liczbowe prędkości nie muszą być jednakowe.

5.1.2. W przypadku pojazdów produkowanych w celu sprzedaży w kraju, w którym używa się angielskich jednostek miar i wag, na tarczy prędkościomierza należy również umieścić oznaczenia w milach na godzinę (mph); podziałka wskaźnika wynosi 1, 2, 5 lub 10 mph. Wartości prędkości są wskazywane na skali w odstępach nie większych niż 20 mph i rozpoczynają się od 10 lub 20 mph. Zaznaczone przedziały prędkości nie muszą być jednakowe.

5.1.3. W przypadku prędkościomierzy przeznaczonych dla pojazdów kategorii L1 (motorowery) i L2 odczyt prędkości nie może przekraczać 80 km/h. Podziałka wskaźnika wynosi 1, 2, 5 lub 10 km/h, a wartości liczbowe prędkości zaznaczone są w przedziałach nie większych niż 10 km/h. Wskazywane przedziały liczbowe prędkości nie muszą być jednakowe.

5.1.4. W przypadku pojazdów kategorii M, N, L3, L4 i L5 produkowanych w celu sprzedaży w kraju, w którym używa się angielskich jednostek miar i wag, na tarczy prędkościomierza należy również umieścić oznaczenia w milach na godzinę (mph); podziałka wynosi 1, 2, 5 lub 10 mph. Wartości liczbowe prędkości są zaznaczone na tarczy w przedziałach nie większych niż 20 mph i rozpoczynają się od 10 lub 20 mph. Wskazywane przedziały liczbowe prędkości nie muszą być jednakowe.

5.2. Dokładność zespołu prędkościomierza bada się zgodnie z następującą procedurą:

5.2.1. opony należą do typu opon montowanych standardowo w przypadku danego pojazdu zgodnie z definicją w pkt 2.3 niniejszego regulaminu. Należy przeprowadzić oddzielne badania dla wszystkich typów prędkościomierzy przeznaczonych do zamontowania przez producenta;

5.2.2. badania przeprowadza się z wykorzystaniem pojazdu nieobciążonego. Dla celów dokonania pomiaru można nałożyć dodatkowe obciążenie. Masa pojazdu i jej rozłożenie między osie podawane są w zawiadomieniu dotyczącym homologacji (zob. załącznik 1 pkt 6);

5.2.3. temperatura znamionowa w miejscu, w którym umieszczony jest prędkościomierz, wynosi 23 ± 5 °C;

5.2.4. w czasie każdego testu ciśnienie opon odpowiada normalnemu ciśnieniu roboczemu określonemu w pkt 2.4;

5.2.5. badanie pojazdu odbywa się przy następujących prędkościach:

Maksymalna prędkość konstrukcyjna (Vmax) pojazdu określona przez producenta pojazdu (km/h) Prędkość badawcza (V1) (km/h)
Vmax ≤ 45 80 % Vmax
45 < Vmax ≤ 100 40 km/h oraz 80 % Vmax

(jeśli prędkość wynikowa ≥ 55 km/h)

100 < Vmax≤ 150 40 km/h, 80 km/h oraz 80 % Vmax (jeśli prędkość wynikowa ≥ 100 km/h)
150 < Vmax 40 km/h, 80 km/h oraz 120 km/h

5.2.6. oprzyrządowanie do pomiaru rzeczywistej prędkości pojazdu powinno charakteryzować się dokładnością do ± 0,5 %;

5.2.6.1. w przypadku stosowania toru próbnego ma on mieć płaską, suchą powierzchnię o wystarczającej przyczepności;

5.2.6.2. jeśli do badania wykorzystane jest stanowisko rolkowe, średnica rolek powinna wynosić co najmniej 0,4 m.

5.3. Wskazywana prędkość nie może być mniejsza od rzeczywistej prędkości pojazdu. W momencie osiągnięcia prędkości badania określonych w punkcie 5.2.5 powyżej, zależność między prędkością wskazywaną na tarczy prędkościomierza (V1) a prędkością rzeczywistą (V2) jest następująca:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

6. ZMIANA TYPU POJAZDU

6.1. O każdej zmianie typu pojazdu należy powiadomić organ administracji, który udzielił homologacji typu pojazdu. Organ ten może wówczas:

6.1.1. uznać za mało prawdopodobne, aby dokonane zmiany miały istotne negatywne skutki i uznać, że w każdym wypadku dany pojazd spełnia dalej odpowiednie wymagania; lub

6.1.2. zażądać kolejnego sprawozdania z badań od placówki technicznej upoważnionej do ich przeprowadzenia.

6.2. Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin zostają powiadomione o potwierdzeniu lub odmowie udzielenia homologacji, z wyszczególnieniem zmian, zgodnie z procedurą określoną w pkt 4.3 powyżej.

7. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

7.1. Procedury zgodności produkcji muszą być zgodne z procedurami określonymi w aneksie 2 do Porozumienia (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) i spełniać następujące wymagania:

7.2. Każdy pojazd homologowany zgodnie z niniejszym regulaminem produkowany jest w sposób zapewniający jego zgodność z typem homologowanym w drodze spełnienia wymogów określonych w odpowiednich częściach niniejszego regulaminu.

7.3. Dla każdego typu pojazdu przeprowadzane są wystarczające kontrole w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu; w szczególności dla każdego typu pojazdu przeprowadza się przynajmniej badanie określone w załączniku 3 do niniejszego regulaminu.

7.4. Organ, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym czasie zweryfikować metody kontroli zgodności stosowane w poszczególnych zakładach produkcyjnych. Weryfikacji takich dokonuje się zazwyczaj co dwa lata.

7.5. W przypadku stwierdzenia niezadowalających wyników weryfikacji i kontroli przeprowadzonych zgodnie z pkt 7.4 powyżej, właściwy organ zapewnia podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji.

8. SANKCJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKCJI

8.1. Homologacja udzielona w odniesieniu do typu pojazdu zgodnie z niniejszym regulaminem może zostać cofnięta w razie niespełnienia wymogów określonych w pkt 7.1 powyżej lub w razie negatywnego wyniku kontroli określonej w pkt 7 powyżej.

8.2. Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin postanowi o cofnięciu uprzednio przez siebie udzielonej homologacji, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie, za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu, pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin.

9. NAZWY I ADRESY PLACÓWEK TECHNICZNYCH UPOWAŻNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH ORAZ NAZWY I ADRESY ORGANÓW ADMINISTRACJI

Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji udzielających homologacji, którym należy przesyłać wydane w innych krajach zawiadomienia poświadczające udzielenie, rozszerzenie, odmowę udzielenia lub cofnięcie homologacji.

______

(1) Zgodnie z definicją w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

(2) Definicja ta nie obejmuje części tachografu wskazującej prędkość, jeżeli jest to zgodne ze specyfikacją homologacji typu, która nie dopuszcza bezwzględnej różnicy między prędkością rzeczywistą a prędkością wskazywaną, jeśli różnica ta jest większa niż wartości wynikające z wymogów przedstawionych w punkcie 5.3 poniżej.

(3) 1 - Niemcy, 2 - Francja, 3 - Włochy, 4 - Niderlandy, 5 - Szwecja, 6 - Belgia, 7 - Węgry, 8 - Republika Czeska, 9 -Hiszpania, 10 - Jugosławia, 11 - Zjednoczone Królestwo, 12 - Austria, 13 - Luksemburg, 14 - Szwajcaria, 15 (numer wolny), 16 - Norwegia, 17 - Finlandia, 18 - Dania, 19 - Rumunia, 20 - Polska, 21 - Portugalia, 22 -Federacja Rosyjska, 23 - Grecja, 24 - Irlandia, 25 - Chorwacja, 26 - Słowenia, 27 - Słowacja, 28 - Białoruś, 29 -Estonia, 30 (numer wolny), 31 - Bośnia i Hercegowina, 32 - Łotwa, 33 (numer wolny), 34 - Bułgaria, 35 (numer wolny), 36 - Litwa, 37 - Turcja, 38 (numer wolny), 39 - Azerbejdżan, 40 - Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 41 (numer wolny), 42 - Wspólnota Europejska (homologacje wydawane przez państwa członkowskie z zastosowaniem właściwych symboli EKG), 43 - Japonia, 44 (numer wolny), 45 - Australia, 46 - Ukraina, 47 -Republika Południowej Afryki i 48 - Nowa Zelandia. Kolejne numery są przyznawane innym krajom w kolejności chronologicznej, zgodnie z datą ratyfikacji lub przystąpienia do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, a Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadamia Umawiające się Strony Porozumienia o przydzielonych w ten sposób numerach.

ZAŁĄCZNIK  1

ZAWIADOMIENIE

ZAŁĄCZNIK  2

ROZMIESZCZENIE ZNAKÓW HOMOLOGACJI

MODEL A

(zob. pkt 4.4 niniejszego regulaminu)

grafika

a = 8 mm min

Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że odnośny typ pojazdu uzyskał homologację w Niderlandach (E4) zgodnie z regulaminem nr 39. Numer homologacji wskazuje, że homologacji udzielono zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 39 w wersji pierwotnej.

MODEL B

(zob. pkt 4.5 niniejszego regulaminu)

grafika

a = 8 mm min

Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że odnośny typ uzyskał homologację w Niderlandach (E4) zgodnie z regulaminami nr 39 i nr 33(1). Numer homologacji oznacza, że w chwili udzielenia odpowiednich homologacji regulaminy nr 39 i nr 33 obowiązywały nadal w wersji pierwotnej.

______

(1) Drugi numer podano przykładowo.

ZAŁĄCZNIK  3

BADANIE DOKŁADNOŚCI PRĘDKOŚCIOMIERZA NA POTRZEBY ZGODNOŚCI PRODUKCJI

1. WARUNKI BADANIA

Warunki badania są zgodne z warunkami określonymi w pkt 5.2.1-5.2.6 niniejszego regulaminu.

2. WYMAGANIA

Uznaje się, że produkcja jest zgodna z niniejszym regulaminem, jeśli między prędkością wskazaną na tarczy prędkościomierza (V1) a prędkością rzeczywistą (V2) zachowana jest następująca zależność:

w przypadku pojazdów kategorii M i N:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

w przypadku pojazdów kategorii L3, L4 i L5:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 8 km/h;

w przypadku pojazdów kategorii L1 i L2:

0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.

Zmiany w prawie

Slim VAT 3 opublikowany

5 czerwca opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwana Slim VAT 3. Celem zmian ma być uproszczenie i przyspieszenie rozliczania VAT, dzięki czemu poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro.

Krzysztof Koślicki 06.06.2023
Przepisy do walki z oszustwami VAT-owskimi w e-commerce opublikowane

Opublikowane zmiany w przepisach o VAT mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w sprawie zwalczania oszustw podatkowych. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Zmiany dotkną banki i instytucje kredytowe.

Krzysztof Koślicki 25.05.2023
Wyższy zwrot akcyzy dla hodowców świń, owiec, kóz i koni z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek nowelizację ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe regulacje przewidują m.in. objęcie zwrotami producentów świń, owiec, kóz i koni oraz podniesienie zwrotu do 2 zł za litr. Do wniosku trzeba będzie dołączyć faktury VAT albo ich kopie, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r.

Krzysztof Koślicki 19.05.2023
Za brak zgłoszenia transportu do SENT grożą surowe sankcje

Od 21 kwietnia 2023 roku systemem SENT objęty jest przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. Podmioty, które uczestniczą w przewozie tych produktów, rolnych mają obowiązek zgłaszania do rejestru przewozów dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć takich towarów, a także ich przewozów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Krzysztof Koślicki 15.05.2023
Podatku od zbiórek i darowizn jednak nie będzie - Senat uchwalił przepisy

W czwartek Senat przyjął zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw, zawarte w tzw. pakiecie Slim VAT 3. Dotkną one także podatku od spadków i darowizn. Chodzi tu przede wszystkim o kontrowersyjny podatek od zbiórek charytatywnych, który miał zacząć obowiązywać od lipca br. Obowiązek liczenia darowizn od wielu osób został wykreślony.

Wiesława Moczydłowska 11.05.2023
Ważne zmiany w Kodeksie pracy od 26 kwietnia

Od 26 kwietnia 2023 roku zaczynają obowiązywać znaczące zmiany przepisów Kodeksu pracy. Dostosowują one nasze prawo do przepisów dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych z nich – nowe uprawnienia i dotychczasowe regulacje po zmianach.

Marek Rotkiewicz 26.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2010.120.40

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Regulamin nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołu prędkościomierza oraz jego montażu.
Data aktu: 13/05/2010
Data ogłoszenia: 13/05/2010
Data wejścia w życie: 24/03/1998