Program pilotażowy "Profilaktyka 40 PLUS".

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy "Profilaktyka 40 PLUS", zwany dalej "programem pilotażowym".
§  1a. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
centralna elektroniczna rejestracja - funkcjonalność Systemu P1, która umożliwia dokonanie przez świadczeniobiorcę centralnego zgłoszenia i przydzielenie mu terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego u wybranego realizatora programu pilotażowego, zmiany lub rezygnacji w zakresie dokonanego centralnego zgłoszenia lub terminu udzielenia tego świadczenia;
2)
centralne zgłoszenie - oświadczenie świadczeniobiorcy o zamiarze uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego w ramach programu pilotażowego po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 7 ust. 2;
3)
System P1 - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465).
§  2. 
Celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
§  3. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.;
2)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.
§  4. 
1. 
Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. 
Programem pilotażowym zostaną objęci świadczeniobiorcy od 40. roku życia.
§  5. 
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców oraz warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego, w tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", rozlicza świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w ramach programu pilotażowego na podstawie danych o zrealizowanych badaniach diagnostycznych.
2. 
Dla celów rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego stosuje się ceny jednostkowe badania diagnostycznego określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę o realizację programu pilotażowego. Udział w programie nie wymaga skierowania lekarza.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez System P1.
2a. 
Rejestracja na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w ramach programu pilotażowego odbywa się za pośrednictwem centralnej elektronicznej rejestracji.
3. 
Po udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego realizator programu pilotażowego dokonuje zmiany informacji o statusie skierowania w Systemie P1.
§  7a. 
1. 
Centralne zgłoszenie stanowi podstawę do przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia u wybranego realizatora programu pilotażowego.
2. 
Świadczeniobiorca może dokonać centralnego zgłoszenia w ramach centralnej elektronicznej rejestracji:
1)
za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
2)
za pośrednictwem infolinii;
3)
bezpośrednio u świadczeniodawcy.
3. 
Przydzielenie świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego następuje po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL świadczeniobiorcy wskazanego w skierowaniu, o którym mowa w § 7 ust. 2. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, udostępnia się w taki sam sposób, w jaki dokonano centralnego zgłoszenia w ramach centralnej elektronicznej rejestracji, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Dane o planowanych terminach udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza do centralnej elektronicznej rejestracji:
1)
administrator danych w Systemie P1;
2)
realizator programu pilotażowego.
5. 
Dane o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadza do centralnej elektronicznej rejestracji realizator programu pilotażowego.
§  7b. 
Świadczeniobiorca ma prawo do skorzystania po raz drugi ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego, pod warunkiem że od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w ramach tego programu po raz pierwszy upłynęło co najmniej 12 miesięcy.
§  8. 
1. 
Realizatorem programu pilotażowego jest świadczeniodawca, który spełnia warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz złożył wniosek o zawarcie umowy o jego realizację do Funduszu.
2. 
Fundusz zawiera ze świadczeniodawcą umowę o realizację programu pilotażowego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego informacje o spełnianiu warunków organizacji i realizacji programu pilotażowego określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  9. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba kobiet i mężczyzn objętych programem pilotażowym w stosunku do populacji osób uprawnionych do udziału w programie pilotażowym;
1a)
liczba kobiet i mężczyzn, którzy po raz drugi skorzystali ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego w stosunku do populacji osób uprawnionych do udziału w programie pilotażowym;
2)
liczba świadczeniodawców, którzy złożyli wniosek o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego, oraz liczba świadczeniodawców, którzy zostali realizatorami programu pilotażowego;
3)
liczba i kompletność wypełnionych ankiet;
4)
informacja o zrealizowanych badaniach diagnostycznych;
5)
wartość środków finansowych poniesionych lub sprawozdanych i rozliczonych w ramach programu pilotażowego w stosunku do środków finansowych planowanych na realizację programu pilotażowego.
§  10. 
Pomiaru wskaźników realizacji programu pilotażowego dokonuje Fundusz przez ocenę gromadzonych danych w związku z zawarciem umowy, o której mowa w § 8 ust. 2, oraz jej rozliczeniem, a także gromadzeniem danych w Systemie P1.
§  11. 
Fundusz dokonuje oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników tego programu i przekazuje tę ocenę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż w terminie do dnia 30 września 2024 r.
§  12. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO, SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI ŚWIADZCENIOBIORCÓW ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI I REALIZACJI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO, W TYM DOTYCZĄCE PERSONELU MEDYCZNEGO I WYPOSAŻENIA W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ

Nazwa programu pilotażowego
Profilaktyka 40 PLUS
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego Szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniobiorców Warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego
1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

3) stężenie glukozy we krwi;

4) A1AT, AspAT, GGTP;

5) poziom kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) poziom kwasu moczowego we krwi;

8) krew utaj ona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT).

2. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem

odsetkowym i płytkami krwi;

2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

3) stężenie glukozy we krwi;

4) A1AT, AspAT, GGTP;

5) poziom kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) poziom kwasu moczowego we krwi;

8) krew utaj ona w kale - metodą immunochemiczną (iFOBT);

9) PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity.

3. Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;

2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu

w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

3) (uchylony).

Do programu pilotażowego kwalifikują się świadczeniobiorcy, którzy:

1) w roku przeprowadzenia programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia);

2) nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu pilotażowego z uwzględnieniem § 7b rozporządzenia;

3) odpowiedzieli na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem infolinii lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie

zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465), albo u świadczeniodawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia;

4) posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia - warunek wykonania badania kontrolnego profilu lipidowego;

5) posiadają czynniki ryzyka cukrzycy - warunek wykonania badania stężenia glukozy we krwi;

6) posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego - warunek wykonania badania krwi utajonej w kale.

1) personel: lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny lub ratownik medyczny;

2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,

b) (uchylona),

c) waga medyczna ze wzrostomierzem,

d) taśma antropometryczna;

3) punkt pobrań materiałów do badań;

4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów i osób towarzyszących, w tym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej - w lokalizacji1)

5) medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych - dostęp2);

6) przyjmowanie do realizacji skierowania w Systemie P1;;

7) wydawanie świadczeniobiorcy wyników badań wraz z wartościami referencyjnymi;

8) przekazanie do Systemu Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, danych dotyczących dokumentacji medycznej,

w zakresie wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem, w ramach danych zdarzenia medycznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

9) podłączenie do Systemu P1;

10) posiadanie własnego oprogramowania spełniającego wymogi techniczne dotyczące centralnej elektronicznej rejestracji, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiającego obsługę skierowania, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia, lub korzystanie z aplikacji gabinet.gov.pl w celu realizacji centralnej elektronicznej rejestracji;

11) zapewnienie możliwości dokonywania centralnej elektronicznej rejestracji w sposób, o którym mowa w § 7a ust. 2 rozporządzenia;

12) udostępnianie jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia grafików przyjęć dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego oraz prowadzenie ich w Systemie P1.

Objaśnienia:

1) Lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

2) Dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

CENY JEDNOSTKOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO

Nazwa badania - jednostka rozliczeniowa Cena jednostkowa badania diagnostycznego - jednostki rozliczeniowej
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym 9,33 zł
płytki krwi 7,43 zł
stężenie cholesterolu całkowitego 4,88 zł
stężenie glukozy we krwi 4,88 zł
poziom kreatyniny we krwi 5,49 zł
badanie ogólne moczu 7,21 zł
poziom kwasu moczowego we krwi 4,95 zł
PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity) 28,30 zł
kontrolny profil lipidowy 23,71 zł
krew utajona w kale - metoda immunochemiczna (iFOBT) 16,28 zł
A1AT, AspAT, GGTP 15,76 zł
wykonanie procedur diagnostycznych wchodzących w skład pakietu badań diagnostycznych wspólnych, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia 11,78 zł
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.549 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Program pilotażowy "Profilaktyka 40 PLUS".
Data aktu: 14/06/2021
Data ogłoszenia: 11/04/2024
Data wejścia w życie: 18/06/2021