Ustawiczny rozwój zawodowy diagnosty laboratoryjnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 7 grudnia 2023 r.
w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego;
2)
liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, zwanej dalej "ustawą", oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, a także liczbę punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
§  2. 
Wzór karty doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1. 
Liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Liczba punktów niezbędnych do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym wynosi 100 punktów edukacyjnych.
3. 
Uzyskana w danym okresie rozliczeniowym liczba punktów edukacyjnych większa niż określona w ust. 2 nie jest zaliczana na poczet następnego okresu rozliczeniowego.
§  4. 
W przypadku gdy dana forma ustawicznego rozwoju zawodowego określona niniejszym rozporządzeniem została zrealizowana po dniu wejścia w życie ustawy a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, diagnosta laboratoryjny może ją wykazać w karcie doskonalenia zawodowego, podając odpowiadającą jej liczbę punktów edukacyjnych określoną niniejszym rozporządzeniem.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ZA POSZCZEGÓLNE FORMY USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH REALIZACJĘ

Lp. Forma ustawicznego rozwoju zawodowego Liczba punktów edukacyjnych Dokument potwierdzający realizację danej formy ustawicznego rozwoju zawodowego
1 Udział w kursie realizowanym metodą wykładu, seminarium, warsztatu lub ćwiczenia 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną

(45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez organizatora
2 Udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną

(45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez organizatora potwierdzające uzyskanie pozytywnego wyniku testu
3 Udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym stowarzyszenia zawodowego, towarzystwa naukowego lub Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 2 punkty edukacyjne za każdy dzień posiedzenia, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w jednym wydarzeniu zaświadczenie wydane przez organizatora
4 Udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 4 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za udział w jednym wydarzeniu zaświadczenie wydane przez organizatora
5 Przygotowanie i wygłoszenie referatu lub wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 5 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłoszony ten sam referat lub wykład zaświadczenie wydane przez organizatora
6 Opublikowanie jako autor albo współautor książki naukowej (z nadanym numerem ISBN) 50 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
7 Opublikowanie jako autor albo współautor książki popularnonaukowej (z nadanym numerem ISBN) 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
8 Opublikowanie jako autor albo współautor rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej (z nadanym numerem ISBN) 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
9 Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu naukowego 15 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
10 Opublikowanie jako autor albo współautor artykułu popularnonaukowego 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
11 Opublikowanie jako autor albo współautor programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych 5 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
12 Tłumaczenie książki naukowej lub popularnonaukowej 25 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
13 Tłumaczenie rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
14 Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego 5 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
15 Tłumaczenie programu multimedialnego 3 punkty edukacyjne w jednym okresie rozliczeniowym notka bibliograficzna
16 Uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego albo tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu stopień naukowy doktora - 70 punktów edukacyjnych; stopień naukowy doktora habilitowanego - 80 punktów edukacyjnych;

tytuł profesora - 100 punktów edukacyjnych

dyplom lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego albo tytułu profesora
17 Udział w kursie odbywanym w ramach szkolenia specjalizacyjnego 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną

(45 minut) trwania kursu, nie więcej jednak niż 25 punktów edukacyjnych za cały kurs

zaświadczenie wydane przez jednostkę szkolącą
18 Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach medycyny laboratoryjnej 60 punktów edukacyjnych kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty
19 Przygotowanie do realizacji zadań w ramach pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej 20 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji kierownika specjalizacji lub promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, nie więcej jednak niż 60 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę szkolącą lub uczelnię uprawnioną do nadawania stopnia doktora
20 Przygotowanie do realizacji zadań w ramach prowadzenia kursu realizowanego metodą wykładu, seminarium, warsztatu lub ćwiczenia 5 punktów edukacyjnych za prowadzenie kursu, nie więcej niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym zaświadczenie wydane przez organizatora
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2587).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519), które utraciło moc z dniem 11 grudnia 2023 r. zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2125).

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.2684

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustawiczny rozwój zawodowy diagnosty laboratoryjnego.
Data aktu: 07/12/2023
Data ogłoszenia: 11/12/2023
Data wejścia w życie: 12/12/2023