Wsparcie organizacji proobronnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie wsparcia organizacji proobronnych

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
obszary szkoleniowe, w których członkowie lub wolontariusze organizacji proobronnych mogą uzyskać uprawnienie do prowadzenia działalności instruktorskiej;
2)
zakres wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych;
3)
tryb oraz podmioty odpowiedzialne za prowadzenie szkoleń członków lub wolontariuszy organizacji proobronnych.
§  2. 
Członkowie lub wolontariusze organizacji proobronnych mogą uzyskać uprawnienie do prowadzenia działalności instruktorskiej na rzecz osób trzecich w następujących obszarach szkoleniowych:
1)
musztra;
2)
strzeleckie;
3)
medyczne;
4)
przetrwania w warunkach środowiska naturalnego;
5)
łączność;
6)
obrona przed bronią masowego rażenia;
7)
inżynieryjno-saperskie;
8)
terenoznawstwo;
9)
taktyka;
10)
rozpoznanie;
11)
poszukiwanie i ratownictwo;
12)
walki wręcz;
13)
cyberbezpieczeństwo.
§  3. 
Wsparcie rzeczowe organizacji proobronnej może obejmować nieodpłatne:
1)
udostępnianie sprzętu wojskowego i powszechnego użytku, w tym środków transportowych, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji szkolenia w obszarach, o których mowa w § 2;
2)
szkolenie w specjalnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych;
3)
przekazanie elementów indywidualnego wyposażenia żołnierza wspomagających proces szkolenia członków i wolontariuszy organizacji proobronnej;
4)
przekazanie sprzętu, którego wartość nie przekracza wartości środka trwałego, służącego do usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ich zapobieganiu, a także służącego do ratowania zdrowia lub życia ludzkiego;
5)
wyposażenie członka lub wolontariusza organizacji proobronnej, który odbył szkolenie podstawowe, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w jednolity ubiór określony tym organizacjom;
6)
przekazanie materiałów promocyjnych w celu kształtowania postaw patriotycznych i kapitału społecznego.
§  4. 
Wsparcie finansowe udzielane organizacjom proobronnym może obejmować:
1)
finansowanie kosztów wynagrodzenia za pracę dydaktyczno-instruktorską członków i wolontariuszy organizacji proobronnej prowadzących dodatkowe zajęcia szkolne z zakresu obronności, wykraczające poza program szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego;
2)
dofinansowanie w wysokości do 80%, raz na trzy lata, kosztów zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zobowiązań wynikających z partnerskiej umowy proobronnej, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3)
dofinansowanie do 70% kosztów zakupu amunicji rodzaju odpowiadającego broni posiadanej przez organizację proobronną, na którą organizacja proobronna ma wydane pozwolenie;
4)
dofinansowanie do 60% kosztów uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych instruktorów organizacji proobronnej uprawniających do nauczania w oddziałach przygotowania wojskowego lub zakupu usługi szkoleniowej w zakresie szkolenia specjalistycznego członków i wolontariuszy organizacji proobronnej w celu podniesienia ich kwalifikacji obronnych;
5)
dofinansowanie do 60% kosztów zakupu sprzętu informatycznego, rozpoznania obrazowego i oprogramowania służącego budowaniu zdolności szkoleniowych organizacji proobronnej w obszarze cyberbezpieczeństwa;
6)
dofinansowanie w wysokości do 60% kosztów zakupu elementów jednolitego ubioru członka lub wolontariusza organizacji proobronnej, który obejmuje:
a)
bluzę w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,
b)
spodnie w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,
c)
koszulkę T-shirt w kolorze jednolitym dla organizacji proobronnej,
d)
nakrycie głowy w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,
e)
zestaw oznak regulaminowych do ubioru,
f)
bluzę ocieplaną wykonaną z materiału typu polar w kolorze lub kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,
g)
plecak taktyczny o pojemności minimum 25 litrów w kamuflażu jednolitym dla organizacji proobronnej,
h)
rękawice zimowe w kolorze czarnym,
i)
czapkę zimową w kolorze czarnym;
7)
dofinansowanie do 50% kosztów wynagrodzenia za pracę instruktorów organizacji proobronnej wspomagających realizację zajęć edukacji dla bezpieczeństwa w module podstawy programowej odnoszącej się do bezpieczeństwa państwa;
8)
dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów zakupu sprzętu służącego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, zagrożenia zdrowia lub środowiska lub ich zapobieganiu.
§  5. 
Podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie szkoleń dla członków lub wolontariuszy organizacji proobronnych w celu nadania uprawnień do prowadzenia działalności instruktorskiej na rzecz osób trzecich w obszarach szkoleniowych, o których mowa w § 2, są:
1)
uczelnie wojskowe;
2)
centra szkolenia lub ośrodki szkolenia;
3)
jednostki szkolnictwa wojskowego.
§  6. 
1. 
Podmioty, o których mowa w § 5, prowadzą szkolenie z inicjatywy komórki lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do prowadzenia współpracy z organizacjami proobronnymi.
2. 
Szkolenie członka lub wolontariusza organizacji proobronnej odbywa się w formie stacjonarnej w wymiarze do 21 dni.
3. 
Członek lub wolontariusz organizacji proobronnej odbywa szkolenie na wniosek kierowany do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie szkoleń złożony za pośrednictwem organizacji proobronnej, do której należy.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.977

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wsparcie organizacji proobronnych.
Data aktu: 05/05/2022
Data ogłoszenia: 10/05/2022
Data wejścia w życie: 11/05/2022