Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89p ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 1469) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 w:
a)
§ 1 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 216, poz. 1367)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918)",
b)
§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Rady.";

2)
w załączniku nr 2:
a)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zawiadomienie o posiedzeniu trzyosobowego składu orzekającego przekazuje się członkom składu w terminie umożliwiającym zapoznanie się ze sprawą.",

b)
w § 6:
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Uzasadnienie orzeczenia sporządza członek albo członkowie składu wyznaczeni przez przewodniczącego składu orzekającego.",

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zajmowania stanowiska w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Z przyjęcia stanowiska sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.",

c)
w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zajmowania stanowiska w postępowaniu przed sądem administracyjnym.",

d)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych albo podejmuje uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

2. Posiedzenia plenarne odbywają się w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.",

e)
w § 12:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Rady zawiadamia w formie pisemnej lub elektronicznej członków Rady o terminie, miejscu i projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem, załączając materiały, które mają być przedmiotem obrad.",

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zdecydować o odbyciu posiedzenia plenarnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami Rady,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.",

w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Członków Rady obecnych na posiedzeniu uznaje się za zawiadomionych, a nieobecnych zawiadamia się w formie pisemnej lub elektronicznej.",

f)
w § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem plenarnym. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przepisy ust. 2 i 3 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.82

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców.
Data aktu: 22/12/2021
Data ogłoszenia: 13/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022