Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH220008).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH220008)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się. co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH220008 2 ), obejmujący obszar 66,34 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwalej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA REKNICY (PLH220008)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 712712,91 463835,11
2 712680,89 463859,60
3 712680,89 463939,25
4 712692,20 463964,28
5 712688,16 464019,99
6 712687,18 464024,77
7 712675,96 464079,76
8 712625,69 464098,42
9 712575,99 464116,87
10 712525,27 464135,69
11 712478,66 464140,57
12 712453,47 464131,93
13 712402,01 464160,57
14 712398,14 464165,11
15 712405,38 464166,54
16 712411,18 464171,58
17 712415,98 464187,48
18 712422,84 464201,37
19 712414,33 464204,04
20 712400,31 464216,99
21 712392,65 464225,58
22 712374,84 464211,15
23 712365,39 464216,74
24 712359,44 464232,37
25 712343,58 464255,91
26 712339,99 464268,41
27 712335,60 464276,51
28 712330,77 464281,11
29 712296,80 464279,90
30 712277,47 464257,04
31 712256,99 464247,29
32 712235,96 464245,92
33 712225,12 464278,76
34 712210,52 464295,18
35 712208,87 464297,39
36 712180,97 464312,42
37 712160,30 464312,86
38 712139,33 464334,43
39 712116,66 464393,16
40 712103,40 464388,99
41 712064,09 464376,64
42 712039,29 464368,85
43 712024,41 464364,17
44 712018,80 464361,85
45 712011,00 464308,09
46 712018,86 464292,41
47 712030,81 464268,57
48 712083,90 464207,22
49 712091,15 464198,85
50 712169,40 464154,35
51 712248,74 464128,66
52 712261,68 464123,08
53 712285,37 464112,87
54 712344,32 464083,73
55 712351,42 464077,99
56 712393,71 464043,80
57 712404,91 464006,98
58 712400,97 463956,60
59 712393,23 463918,64
60 712388,83 463897,04
61 712381,67 463864,66
62 712378,16 463848,78
63 712378,00 463848,04
64 712370,29 463813,19
65 712369,86 463811,24
66 712362,22 463776,75
67 712324,32 463640,39
68 712299,27 463617,94
69 712224,94 463582,84
70 712203,58 463572,75
71 712123,41 463531,28
72 712110,61 463515,32
73 712074,26 463469,98
74 711994,89 463360,86
75 711985,41 463305,64
76 711982,76 463290,20
77 711974,02 463274,58
78 711968,12 463264,02
79 711939,55 463242,25
80 711908,44 463218,54
81 711875,02 463193,07
82 711865,23 463185,61
83 711841,44 463167,48
84 711716,08 463086,46
85 711685,08 463065,90
86 711664,92 463046,11
87 711649,62 463014,03
88 711633,47 462980,18
89 711626,76 462971,06
90 711603,38 462939,25
91 711543,55 462891,26
92 711483,37 462855,55
93 711416,99 462843,69
94 711346,56 462841,71
95 711343,98 462840,39
96 711305,76 462820,81
97 711286,41 462812,29
98 711316,25 462802,59
99 711317,31 462802,24
100 711331,54 462759,08
101 711335,14 462748,16
102 711337,55 462740,84
103 711348,14 462708,74
104 711360,15 462699,99
105 711361,76 462692,74
106 711369,90 462677,16
107 711398,30 462704,56
108 711390,17 462739,15
109 711421,00 462742,83
110 711448,74 462730,38
111 711570,08 462764,87
112 711573,31 462802,80
113 711575,63 462808,89
114 711600,84 462800,28
115 711635,84 462812,76
116 711650,58 462824,29
117 711656,87 462848,34
118 711683,38 462877,80
119 711685,43 462880,10
120 711692,31 462877,28
121 711692,27 462875,50
122 711692,15 462869,64
123 711692,06 462865,77
124 711691,96 462861,01
125 711700,72 462823,94
126 711705,09 462818,55
127 711706,43 462757,58
128 711706,31 462754,19
129 711706,05 462746,90
130 711705,37 462741,51
131 711712,10 462706,93
132 711704,69 462680,69
133 711706,12 462676,38
134 711709,52 462654,61
135 711710,34 462647,38
136 711712,91 462624,64
137 711728,99 462630,40
138 711755,83 462636,84
139 711781,43 462642,98
140 711819,36 462640,02
141 711821,21 462639,88
142 711867,12 462676,01
143 711870,70 462687,21
144 711872,59 462693,11
145 711892,22 462695,49
146 711927,73 462720,88
147 711936,21 462726,95
148 711951,18 462741,28
149 711888,07 462845,07
150 711952,39 462894,92
151 712068,84 462985,16
152 712153,98 463050,75
153 712179,73 463070,59
154 712183,99 463073,87
155 712221,84 463102,48
156 712248,35 463122,52
157 712285,88 463150,89
158 712318,71 463073,47
159 712356,24 463047,40
160 712406,51 463074,23
161 712400,76 463085,73
162 712435,27 463128,06
163 712465,68 463179,83
164 712445,14 463192,16
165 712394,18 463190,93
166 712384,32 463195,86
167 712382,06 463244,14
168 712368,09 463263,25
169 712347,34 463281,53
170 712345,08 463291,39
171 712440,20 463388,98
172 712495,06 463367,62
173 712528,96 463333,92
174 712553,83 463327,42
175 712555,67 463326,94
176 712561,22 463325,91
177 712566,35 463384,88
178 712564,30 463425,76
179 712546,83 463478,56
180 712544,65 463536,04
181 712544,57 463538,15
182 712639,09 463510,67
183 712674,95 463505,71
184 712679,72 463505,05
185 712688,44 463601,17
186 712696,98 463695,22
187 712701,87 463749,15
188 712768,64 463826,34
189 712763,70 463826,69
190 712759,14 463827,02
191 712723,51 463833,26
192 712712,91 463835,11
_________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA REKNICY (PLH220008)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA REKNICY (PLH220008)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
3 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
4 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
5 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae. Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
6 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
_________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE)2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Lekarze rodzinni zbadają szybko chorych na Covid, dla innych mogą nie mieć czasu

Od dziś w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej będzie dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo będą mieć osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 25.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022