Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 4 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 1627) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 w ust. 3 po wyrazach "w wymiarze 3 godzin tygodniowo" dodaje się wyrazy ",a w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej - w wymiarze 1 godziny tygodniowo";
2)
załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WYMIAR GODZIN NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, NAUKI JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKI JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ NAUKI WŁASNEJ HISTORII I KULTURY W SZKOŁACH

Tygodniowy wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego Roczny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury
Typ szkoły Klasa Nauczanie w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej, języku regionalnym Nauczanie w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej, języku regionalnym Nauczanie języka mniej szóści narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego w formie dodatkowej nauki języka1)
Szkoła podstawowa I 4 4 3 -
II 5 5 3 -
III 5 5 3 -
IV 4 6 3 -
V 4 6 3 25
VI 5 5 3 25
VII 4 5 3 -
VIII 5 6 3 -
Liceum ogólnokształcące (zakres podstawowy) I 4 4 3 -
II 5 4 3 20
III 4 5 3 20
IV 4 4 3 -
Technikum (zakres podstawowy) I 3 3 3 -
II 4 4 3 20
III 4 4 3 20
IV 3 3 3 -
V 3 3 3 -
Branżowa szkoła I stopnia I 2 2 3 15
II 2 2 3 15
III 2 2 3 -
Branżowa szkoła

II stopnia

I 2 2 3 10
II 2 2 3 -
1) W przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej wymiar godzin nauki języka mniejszości narodowej prowadzonej w formie dodatkowej nauki języka wynosi 1 godzinę tygodniowo w każdej klasie w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym (zakres podstawowy), technikum (zakres podstawowy), branżowej szkole I stopnia i branżowej szkole II stopnia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.276

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
Data aktu: 04/02/2022
Data ogłoszenia: 04/02/2022
Data wejścia w życie: 01/09/2022