Profil wody w kąpielisku.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie profilu wody w kąpielisku 2

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku;
2)
szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania;
3)
sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.
§  2. 
1. 
Organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych w szczególności od:
1)
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich;
2)
organów Inspekcji Ochrony Środowiska;
3)
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
4)
dyrektorów urzędów morskich.
2. 
Organy, o których mowa w ust. 1, w zakresie swojej właściwości, udostępniają, na wniosek organizatora kąpieliska, informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu przez organizatora kąpieliska profilu wody w kąpielisku.
3. 
Profil wody w kąpielisku może zostać sporządzony dla jednego kąpieliska lub kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk.
4. 
Jeden profil wody w kąpielisku może zostać sporządzony dla kilku sąsiadujących ze sobą kąpielisk, jeżeli w okresie ostatnich czterech lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku, kąpieliska te uzyskały takie same wyniki klasyfikacji jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a profile wody w tych kąpieliskach wskazują na wspólne czynniki ryzyka albo ich brak.
§  3. 
1. 
Profil wody w kąpielisku powinien zawierać informacje o:
1)
lokalizacji kąpieliska;
2)
lokalizacji punktu lub punktów ustanowionych w celu kontroli jakości wody w kąpielisku;
3)
cechach fizycznych, geograficznych i hydrologicznych:
a)
wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko,
b)
innych wód powierzchniowych, za pośrednictwem których jest możliwy dopływ zanieczyszczeń do wody w tym kąpielisku, znajdujących się w zlewni wód, o których mowa w lit. a;
4)
zanieczyszczeniach, które mogą mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się, przyczynach tych zanieczyszczeń, a w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń - również o:
a)
przewidywanym charakterze, częstotliwości oraz czasie trwania spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń,
b)
potencjalnych przyczynach krótkotrwałych zanieczyszczeń, harmonogramie eliminacji tych przyczyn oraz działaniach podejmowanych w celu obniżenia ryzyka wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń,
c)
działaniach podejmowanych w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się na kontakt z krótkotrwałymi zanieczyszczeniami, wraz z podaniem podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie takich działań i ich danych kontaktowych - w przypadkach występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń;
5)
możliwości rozmnożenia sinic, makroglonów lub fitoplanktonu.
2. 
Szczegółowe informacje zawarte w profilu wody w kąpielisku przedstawia się w formie tabeli, w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej, a także w formie mapy w skali od 1:500 do 1:10 000, w postaci wydruku lub w wersji elektronicznej, sporządzanej na podstawie warstw systemów informacji geograficznej (GIS) 3 , przedstawiającej położenie kąpieliska lub grupy kąpielisk, zasięg kąpieliska lub grupy kąpielisk oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. Tabelę sporządza się w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
3. 
Informacje inne niż określone w tabeli, o której mowa w ust. 2, mogą być dołączone do profilu wody w kąpielisku w formie załączników.
§  4. 
1. 
Organizator kąpieliska dokonuje aktualizacji profilu wody w kąpielisku na podstawie danych uzyskanych od organów, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. 
Do aktualizacji profilu wody w kąpielisku stosuje się przepis § 2 ust. 2.
3. 
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlega profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jako "dobra", "dostateczna" albo "niedostateczna", w celu zweryfikowania informacji, o których mowa w § 3 ust. 1.
4. 
Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej raz na:
1)
4 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako "dobra";
2)
3 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako "dostateczna";
3)
2 lata - w przypadku kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana jako "niedostateczna".
5. 
Profil wody w kąpielisku sporządzony dla kąpieliska, w którym woda została zaklasyfikowana, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jako "doskonała", podlega aktualizacji w zakresie informacji, o których mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie wówczas, gdy klasyfikacja wody w tym kąpielisku została zmieniona na "dobrą", "dostateczną" albo "niedostateczną".
6. 
W przypadku przeprowadzenia istotnych robót budowlanych lub istotnych zmian w infrastrukturze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie profil wody w kąpielisku podlega aktualizacji przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego niezależnie od wyników klasyfikacji wody w kąpielisku.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4 . 5

ZAŁĄCZNIK

TABELA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROFILU WODY W KĄPIELISKU

wzór

Objaśnienia:

1) Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.

2) Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub od państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3) Wypełnia się tylko w przypadku, gdy przed aktualizacją został sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą aktualizację.

4) Pole 19 wypełnia się tylko w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych lub przybrzeżnych.

5) Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich lub właściciela wód niebędących własnością Skarbu Państwa.

6) Zaznacza się właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 przechodzi się do pola 24; jeżeli zaznaczono pole 23, przechodzi się do pola 25.

7) Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 26-31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

8) Zaznacza się właściwe pole.

9) Podaje się kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 30 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

10) Zaznacza się właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku, pole 31 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 32.

11) Podaje się współrzędne punktów granicznych znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz współrzędne punktów granicznych znajdujących się na obszarze wód, na których jest zlokalizowane kąpielisko.

12) W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z systemu nawigacji satelitarnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, z późn. zm.).

13) Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

14) Podaje się, jeżeli wypełniono pole 26.

15) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na cieku innym niż zbiornik zaporowy, przechodzi się do punktu II w części C.

16) Dotyczy wód kąpieliska.

17) Typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

18) Dane pochodzące z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

19) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze lub innym zbiorniku wodnym, przechodzi się do punktu III w części C.

20) Dno muliste, piaszczyste lub kamieniste.

21) Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na zbiorniku zaporowym, przechodzi się do punktu IV w części C.

22) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 22.

23) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 23.

24) Zaznacza się właściwe pole.

25) Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

26) Dane pochodzące od dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

27) Wypełnia się na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.

28) Podaje się odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.

29) Dane pochodzące od dyrektora urzędu morskiego.

30) Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu lub użytkowania ziemi wyróżnionymi w bazie CORINE Land Cover (CLC), na poziomie 3.

31) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 117.

32) W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).

33) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 122, podając w szczególności nazwę obszaru objętego formą ochrony przyrody (np.: nazwę parku narodowego, nazwę obszaru Natura 2000).

34) Wypełnia się, jeżeli zaznaczono pole 125.

35) Na podstawie najbardziej aktualnych danych z ostatnich 4 lat poprzedzających rok, w którym jest sporządzany profil wody w kąpielisku.

36) Wykaz substancji priorytetowych jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

37) Opis na podstawie obserwacji na miejscu.

38) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

39) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:

1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

2) pole 132, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

40) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono:

1) pole 133, a wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze, lub

2) pole 134.

41) Zaznacza się, jeżeli zaznaczono pole 135.

42) Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych.

43) Podaje się, czy stwierdzono występowanie makroglonów, oraz ocenia się ich niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku.

44) Dotyczy tylko kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych, jeziorach, zbiornikach zaporowych oraz ciekach typów:

1) 19, 20, 24, 25 (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 w przypadku tych czterech typów) i 21 - według typologii obowiązującej do dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lecz nie później niż do dnia 22 grudnia 2021 r.;

2) RzN, Rz_org (o powierzchni zlewni ≥ 5000 km2 w przypadku tych dwóch typów), RwN, R_poj i Rl_poj - według typologii obowiązującej od dnia wejścia w życie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o których mowa w art. 321 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, lecz nie później niż od dnia 22 grudnia 2021 r.

45) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla I klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

46) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez przezroczystość, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne oraz - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla II klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

47) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, nie wskazały na przekroczenie przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

48) Zaznacza się, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do klasyfikacji, o której mowa w polu 37, wskazały na przekroczenie przez - w zależności od kategorii wód - fitoplankton lub chlorofil a wartości granicznych określonych dla III klasy stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2019 r. lub lata późniejsze, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w przypadku gdy klasyfikacja, o której mowa w polu 37, została wykonana za 2018 r. lub lata wcześniejsze.

49) Pojęcie, krótkotrwałe zanieczyszczenia" odnosi się tylko do skażeń mikrobiologicznych (enterokoki, Escherichia coli), których przyczyny można jednoznacznie ustalić i co do których nie przewiduje się, że będą miały niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od stwierdzenia ich wystąpienia, oraz dla których są ustalone procedury prognozowania i działań w przypadku ich wystąpienia.

50) Podaje się imię i nazwisko osoby, nazwę instytucji, adres, numer telefonu, numer faksu (jeżeli posiada) oraz adres poczty elektronicznej .

51) W razie konieczności powiela się pola punktu I, tworząc w ten sposób kolejne punkty części H. Numery kolejnych punktów zapisuje się cyframi rzymskimi, poczynając od II, numery kolejnych pól - cyframi arabskimi, poczynając od 171.

52) Jeżeli akwen nie stanowi wyznaczonej jednolitej części wód powierzchniowych, pola 155 i 156 pozostawia się puste i przechodzi się do pola 157.

53) Wypełnia się tylko w przypadku cieków, jezior lub innych zbiorników wodnych oraz zbiorników zaporowych.

54) Wypełnia się tylko w przypadku cieków i zbiorników zaporowych.

55) 1 Podaje się, jeżeli wypełniono pola 155 i 156.

56) Wypełnia się tylko w przypadku cieków i jezior.

57) Wypełnia się tylko w przypadku cieków.

1 Obecnie działem administracji rządowej – środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8).
3 Warstwy systemów informacji geograficznej są tworzone zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).
4 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 listopada 2019 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. poz. 191), które na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023