Określenie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 lipca 2022 r.
w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem 853/2004", wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na:
1)
wykorzystanie surowego mleka niespełniającego kryteriów ustanowionych w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych przy wytwarzaniu serów o okresie dojrzewania wynoszącym co najmniej 60 dni oraz produktów mleczarskich uzyskanych w związku z wytwarzaniem takich serów - w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 8 lit. b rozporządzenia 853/2004;
2)
przyjmowanie zwierząt do rzeźni - w przypadku, o którym mowa w ust. 7 w sekcji III załącznika II do rozporządzenia 853/2004;
3)
transport do rzeźni zwierząt, o których mowa w ust. 2 w rozdziale I:
a)
w sekcji I,
b)
w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

4)
zwolnienie przedsiębiorstwa spożywczego z obowiązku, o którym mowa w ust. 1b w rozdziale II w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
5)
dokonanie, w tych samych pomieszczeniach, lecz w innym czasie, czynności, o których mowa w ust. 2 lit. b w rozdziale II:
a)
w sekcji I,
b)
w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

6)
zwolnienie przedsiębiorstwa spożywczego z obowiązku, o którym mowa:
a)
w ust. 6 w rozdziale II w sekcji I,
b)
w ust. 6 lit. b w rozdziale II w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

7)
postępowanie, po przeprowadzeniu badania poubojowego, w sposób inny niż określony:
a)
w ust. 16 lit. d w rozdziale IV w sekcji I,
b)
w ust. 7 lit. c w rozdziale IV w sekcji II

- załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

8)
transport w widoczny sposób czystych:
a)
głów niezawierających materiału szczególnego ryzyka, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289), zwanego dalej "rozporządzeniem 999/2001",
b)
kończyn poniżej stawu nadgarstkowego i skokowego

- niepoddanych oskórowaniu lub sparzeniu i usunięciu sierści do zakładu zatwierdzonego zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia 853/2004, dokonującego dalszej obróbki w celu przetworzenia w żywność - w przypadku, o którym mowa w ust. 18 lit. c w rozdziale IV w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;

9)
ubój w gospodarstwie pochodzenia bydła domowego, z wyłączeniem bizonów, świń lub zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych - w przypadku, o którym mowa w rozdziale VIa w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
10)
transport mięsa bez zachowania temperatury określonej w ust. 1 lit. a w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 w rozdziale VII w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
11)
ubój zwierząt w rzeźni - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 w rozdziale IV w sekcji II załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
12)
stosowanie przepisów określonych w sekcji I załącznika III do rozporządzenia 853/2004 do produkcji i wprowadzania na rynek mięsa ptaków bezgrzebieniowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
13)
ubój w gospodarstwie drobiu określonego w ust. 1 lit. b pkt i w rozdziale IV w sekcji II załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI w sekcji II załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
14)
ubój w miejscu pochodzenia zwierząt określonych w ust. 3 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
15)
poświadczanie, w drodze oświadczenia, przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze, o którym mowa w ust. 3 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004, że ubój i wykrwawianie zwierząt wymienionych w ust. 3 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004 zostały przeprowadzone prawidłowo, z podaniem daty i czasu przeprowadzenia tego uboju - w przypadku, o którym mowa w ust. 3a w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
16)
ubój w gospodarstwie zwierząt określonych w ust. 4 w sekcji III załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
17)
dostarczanie głów zwierząt łownych z gatunku wrażliwego na włośnicę pozyskanych podczas polowania do przedsiębiorstwa lub zakładu zatwierdzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.) w celu wytworzenia trofeów myśliwskich - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a w rozdziale II w sekcji IV załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
18)
postępowanie w sposób inny niż określony w ust. 5 w rozdziale III w sekcji IV załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
19)
odstępstwo od wymogu określonego w ust. 2 lit. a w rozdziale III w sekcji V załącznika do rozporządzenia 853/2004;
20)
odstępstwo od wymogów dotyczących dokumentu rejestracyjnego - w przypadku, o którym mowa w ust. 7 w rozdziale I w sekcji VII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
21)
zanurzenie żywych małży w wodzie morskiej w strefie sanitarnej na okres krótszy niż określony w ust. 2 lit. c w części C w rozdziale II w sekcji VII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
22)
odstępstwo od wymogu przeprowadzania obróbki - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. c w części D w rozdziale III w sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
23)
odstępstwo od wymogów dotyczących transportu mrożonych produktów rybołówstwa - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 w rozdziale VIII w sekcji VIII załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
24)
używanie mleka surowego pochodzącego od zwierząt określonych w ust. 2 w części I w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 w części I w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
25)
stosowanie wyższej temperatury dla mleka surowego niż określona:
a)
w ust. 2 i 3 w części II B w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 w - w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b w części II B w rozdziale I w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004,
b)
w ust. 1 w części I w rozdziale II w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004 - w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b w części I w rozdziale II w sekcji IX załącznika III do rozporządzenia 853/2004;
26)
dostarczanie przez punkty skupu i garbarnie surowca do produkcji:
a)
żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi - w przypadku, o którym mowa w ust. 5 w rozdziale I w sekcji XIV załącznika III do rozporządzenia 853/2004,
b)
kolagenu przeznaczonego do spożycia przez ludzi - w przypadku, o którym mowa w ust. 5 w rozdziale I w sekcji XV załącznika III do rozporządzenia 853/2004.
§  2. 
Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/624", wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielenia zgody na:
1)
przeprowadzenie badania przedubojowego zwierząt przeznaczonych do uboju w gospodarstwie pochodzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2019/624;
2)
ubój zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych w terminie 28 dni od dnia wydania świadectwa zdrowia - w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2019/624, przy czym za małe ilości mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w art. 6 ust. 5 lit. a rozporządzenia 2019/624, uważa się takie ilości świeżego mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych lub mięsa mielonego, które są wprowadzane na rynek w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24, 138 i 1570).
§  3. 
Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2019/627", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
1)
udzielenia zgody na opóźnienie przeprowadzenia badania poubojowego - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia 2019/627;
2)
udzielenia zgody na badanie poubojowe jedynie reprezentatywnej próbki drobiu lub zajęczaków z każdego stada - w przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 lub art. 26 rozporządzenia 2019/627;
3)
określenia warunków uboju zwierząt - w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 6 rozporządzenia 2019/627;
4)
zawieszenia dostaw mleka surowego z gospodarstwa lub określenia wymagań dotyczących obróbki mleka i jego wykorzystania - w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 rozporządzenia 2019/627;
5)
wydania jednorazowej zgody na odłów żywych małży oraz określenia warunków takiego odłowu - w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2019/627.
§  4. 
1. 
Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2073/2005", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
1)
zmniejszenia liczby próbek wymaganych do pobrania w celu przeprowadzenia badań mikrobiologicznych przewidzianych w planach pobierania próbek określonych w załączniku I do rozporządzenia 2073/2005 - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2073/2005;
2)
stosowania procedur pobierania i badania próbek innych niż określone w załączniku I do rozporządzenia 2073/2005 - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit pierwszy-piąty rozporządzenia 2073/2005;
3)
stosowania w badaniach próbek metod analitycznych innych niż metody zwalidowane lub certyfikowane - w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 akapit szósty rozporządzenia 2073/2005;
4)
wykorzystania partii produkcyjnej niespełniającej kryteriów bezpieczeństwa żywności określonych w rozdziale I załącznika I do rozporządzenia 2073/2005, wprowadzonej na rynek, ale nieznajdującej się w sprzedaży detalicznej, po ponownym przetworzeniu, do celów innych niż przewidziane zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem - w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2073/2005;
5)
zmniejszenia określonej w ust. 2 w rozdziale 3 załącznika I do rozporządzenia 2073/2005 częstotliwości pobierania próbek do badań mikrobiologicznych, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 w rozdziale 3 załącznika I do rozporządzenia 2073/2005:
a)
w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, w tym położonych na terenie gospodarstw, za które uważa się rzeźnie, w których tygodniowo:
poddaje się ubojowi nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt - w przypadku rzeźni, w których dokonuje się uboju drobiu i zajęczaków,
poddaje się ubojowi zwierzęta, które stanowią nie więcej niż 20 jednostek przeliczeniowych przy maksymalnej ilości 1000 jednostek przeliczeniowych zwierząt w roku - w przypadku rzeźni, w których dokonuje się uboju bydła, świń, owiec, kóz, domowych zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
b)
w zakładach produkujących mięso mielone lub surowe wyroby mięsne, w których tygodniowo produkuje się łącznie nie więcej niż 7,5 tony mięsa mielonego lub surowych wyrobów mięsnych,
c)
w zakładach rozbioru mięsa drobiowego, w których tygodniowo produkuje się nie więcej niż 5 ton mięsa drobiowego bez kości lub ilość mięsa z kością równoważną tej ilości.
2. 
Jednostka przeliczeniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a tiret drugie, oznacza:
1)
sztukę bydła powyżej 3. miesiąca życia albo konia - stanowiącą 1 jednostkę przeliczeniową;
2)
sztukę bydła do 3. miesiąca życia - stanowiącą 0,5 jednostki przeliczeniowej;
3)
świnię:
a)
powyżej 100 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,20 jednostki przeliczeniowej,
b)
od 15 do 100 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,15 jednostki przeliczeniowej,
c)
poniżej 15 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej;
4)
owcę albo kozę powyżej 15 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,10 jednostki przeliczeniowej;
5)
owcę albo kozę do 15 kilogramów żywej wagi - stanowiącą 0,05 jednostki przeliczeniowej.
§  5. 
Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/1375", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
1)
udzielenia zgody na podział tusz, a w przypadku tusz świń domowych - ich rozbiór na więcej części, w zakładzie rozbioru mięsa zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 5 rozporządzenia 2015/1375 przed otrzymaniem wyników badania na obecność włośni;
2)
przeprowadzenia badań na występowanie włośni w produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub przetworzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2015/1375;
3)
zatwierdzenia procedury, o której mowa w art. 4 ust. 3 rozporządzenia 2015/1375;
4)
uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich - w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2015/1375;
5)
cofnięcia uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich - w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/1375;
6)
ponownego uznania za gospodarstwo stosujące kontrolowane warunki w pomieszczeniach inwentarskich - w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia 2015/1375.
§  6. 
Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 999/2001 wydaje decyzje administracyjne w sprawie udzielania zgody na dokonywane w zakładzie rozbioru mięsa:
1)
usuwanie rdzenia kręgowego - w przypadku owiec i kóz poddanych ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia lub owiec i kóz mających stały siekacz wyrżnięty z dziąsła, w drodze odstępstwa od ust. 4.1 załącznika V do rozporządzenia 999/2001,
2)
oddzielanie mięsa od głowy u bydła poddanego ubojowi w wieku powyżej 12. miesiąca życia, w drodze odstępstwa od ust. 8 załącznika V do rozporządzenia 999/2001 - w przypadku gdy są spełnione dodatkowe wymagania określone w ust. 9 załącznika V do rozporządzenia 999/2001

- pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia skażenia mięsa tkanką ośrodkowego układu nerwowego.

§  7. 
Powiatowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/625", wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
1)
zastosowania środków, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. b i ust. 2 rozporządzenia 2017/625;
2)
cofnięcia środków, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. b i ust. 2 rozporządzenia 2017/625.
§  8. 
Urzędowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 853/2004 wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
1)
udzielenia zgody na poddanie zwierząt ubojowi w rzeźni - w przypadku, o którym mowa w ust. 6 w sekcji III załącznika II do rozporządzenia 853/2004;
2)
uznania za niezdatną do spożycia przez ludzi partii masy jajecznej, o której mowa w ust. 5 w części III w rozdziale II w sekcji X załącznika III do rozporządzenia 853/2004.
§  9. 
Urzędowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 2019/627 wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
1)
udzielenia zgody na dokonanie uboju w innej rzeźni - w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 6 rozporządzenia 2019/627;
2)
zakazu transportu zwierząt z gospodarstwa do rzeźni - w przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 6 rozporządzenia 2019/627;
3)
sposobu postępowania ze świeżym mięsem pochodzącym od zwierząt, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 2019/627;
4)
uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, w tym również w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 6, art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 3, art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 45 rozporządzenia 2019/627;
5)
uznania produktów rybołówstwa za niezdatne do spożycia przez ludzi, w tym również w przypadku, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia 2019/627 i w pkt 1 w części A w rozdziale II załącznika VI do rozporządzenia 2019/627.
§  10. 
Urzędowy lekarz weterynarii w celu realizacji zadań wynikających z przepisów rozporządzenia 2017/625 wydaje decyzje administracyjne w sprawie zastosowania środków, o których mowa w art. 138 ust. 1 lit. b oraz ust. 2 lit. b, c, d, e, i oraz k rozporządzenia 2017/625.
§  11. 
1. 
Decyzję administracyjną, o której mowa w § 3 pkt 4, wydaje się po upływie 3 miesięcy od pierwszego zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii przez podmiot skupujący mleko, że mleko pochodzące z danego gospodarstwa nie spełnia kryteriów dotyczących liczby drobnoustrojów lub liczby komórek somatycznych, chyba że w tym okresie powiatowy lekarz weterynarii otrzyma od podmiotu skupującego mleko informację potwierdzającą, że mleko dostarczane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze spełnia kryteria dotyczące liczby drobnoustrojów i liczby komórek somatycznych.
2. 
Informację, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy mleko jest wprowadzane na rynek bez pośrednictwa podmiotu skupującego, przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze.
§  12. 
1. 
Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 4-10, 13-16 i 18-26, § 2, § 3 pkt 1, 2 i 5, § 4 ust. 1, § 5 pkt 1, 3, 4 i 6, § 6 oraz § 9 pkt 1, wydaje się na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze.
2. 
Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 9, dołącza się kopię umowy dotyczącej uboju zwierząt w gospodarstwie ich pochodzenia przy użyciu mobilnej jednostki stanowiącej część rzeźni, zawartej z podmiotem prowadzącym tę rzeźnię.
3. 
Decyzja administracyjna, o której mowa w § 1 pkt 15, może zostać wydana w przypadku, gdy przedsiębiorstwo spożywcze uzyskało zgodę powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w § 1 pkt 14.
4. 
Decyzję administracyjną, o której mowa w § 1 pkt 17, wydaje się na wniosek koła łowieckiego albo ośrodka hodowli zwierzyny będącego zgodnie z przepisami prawa łowieckiego odpowiednio dzierżawcą albo zarządcą obwodu łowieckiego.
5. 
Decyzję administracyjną, o której mowa w § 2 pkt 2, wydaje się na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, z którego pochodzą zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, o których mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2019/624.
6. 
Kopia decyzji administracyjnej, o której mowa w § 2 pkt 2, towarzyszy zwierzętom w drodze do rzeźni lub jest wysyłana do rzeźni z wyprzedzeniem w dowolnej formie, w przypadku gdy do tych zwierząt ma zastosowanie odstępstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2019/624.
7. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 4, jest składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności i zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
weterynaryjny numer identyfikacyjny, jeżeli został nadany.
8. 
Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, dołącza się kopię umowy zawartej między przedsiębiorstwem spożywczym a podmiotem świadczącym usługi w zakresie czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju, która zawiera określenie zakresu i miejsca wykonywania tych czynności oraz informację, że miejsca i urządzenia przeznaczone do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju są przystosowane do wykonywania tych czynności.
9. 
Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, dołącza się dokumenty potwierdzające, że alternatywna metoda analityczna spełnia warunki określone w art. 5 ust. 5 akapit trzeci-piąty rozporządzenia 2073/2005.
10. 
Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, dołącza się dokumenty potwierdzające, że metoda analityczna została zwalidowana zgodnie z protokołami uznanymi w skali międzynarodowej.
11. 
Koła łowieckie albo ośrodki hodowli zwierzyny, które odpowiednio dzierżawią obwody łowieckie położone na terenie więcej niż jednego powiatu albo nimi zarządzają, składają wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w § 1 pkt 17, do powiatowego lekarza weterynarii, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część obwodu łowieckiego.
§  13. 
Urzędowy lekarz weterynarii niebędący pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej przesyła powiatowemu lekarzowi weterynarii kopie decyzji administracyjnych wydanych w sprawach, o których mowa w § 8-10, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich wydania.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2016 r. poz. 874), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1669

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii.
Data aktu: 27/07/2022
Data ogłoszenia: 09/08/2022
Data wejścia w życie: 11/08/2022