Szczegółowe zasady nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076 i 1283) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Najniższy stopień dyplomatyczny - attaché nadaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia przez członka służby zagranicznej egzaminu dyplomatyczno-konsularnego z wynikiem pozytywnym lub od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, zwanej dalej "ustawą o służbie zagranicznej".
2. 
Nadanie członkowi służby zagranicznej pierwszego stopnia dyplomatycznego wyższego niż attaché jest możliwe w przypadku, gdy przemawia za tym jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym w służbie cywilnej lub w placówce zagranicznej, posiadane wykształcenie, umiejętności, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
3. 
Do nadania stopnia dyplomatycznego pracownikowi zagranicznemu na czas powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. 
Do nadania pierwszego stopnia dyplomatycznego osobie, której uprzednio nadano stopień dyplomatyczny na czas powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Nadanie stopnia dyplomatycznego na czas powołania w celu wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego w placówce zagranicznej nie stanowi podstawy do nadania tego samego lub wyższego pierwszego stopnia dyplomatycznego po powrocie z placówki zagranicznej.
§  2. 
1. 
Kolejny, wyższy stopień dyplomatyczny można nadać członkowi służby zagranicznej na wniosek skierowany do Szefa Służby Zagranicznej.
2. 
Nadanie kolejnego, wyższego stopnia dyplomatycznego polega na przyznaniu bezpośrednio wyższego stopnia dyplomatycznego.
§  3. 
1. 
Nadanie kolejnego, wyższego stopnia dyplomatycznego może nastąpić w stosunku do członka służby zagranicznej, który:
1)
otrzymał pozytywną ocenę okresową;
2)
starannie, rzetelnie i terminowo wykonywał powierzone zadania i czynności służbowe;
3)
wykazywał nienaganną postawę etyczną oraz wobec którego nie została wymierzona kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 49 ust. 2 ustawy o służbie zagranicznej, kara dyscyplinarna, o której mowa w art. 114 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655), lub kara upomnienia na piśmie, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
2. 
Nadanie stopnia dyplomatycznego:
1)
III sekretarza albo II sekretarza następuje po upływie co najmniej roku od dnia nadania stopnia dyplomatycznego odpowiednio attaché albo III sekretarza;
2)
I sekretarza, radcy albo I radcy następuje po upływie co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia dyplomatycznego odpowiednio II sekretarza, I sekretarza albo radcy;
3)
radcy-ministra następuje po upływie co najmniej 3 lat od dnia nadania stopnia dyplomatycznego I radcy;
4)
ministra pełnomocnego następuje po upływie co najmniej 4 lat od dnia nadania stopnia dyplomatycznego radcy-ministra.
3. 
Do okresów, o których mowa w ust. 2, zalicza się wyłącznie okresy wykonywania przez członka służby zagranicznej obowiązków służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych lub w placówce zagranicznej, a także oddelegowania, o których mowa w art. 17 i art. 24 ustawy o służbie zagranicznej.
4. 
Szef Służby Zagranicznej może nadać kolejny, wyższy stopień dyplomatyczny po upływie połowy okresu określonego w ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora generalnego służby zagranicznej, mając na względzie dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w tym w służbie cywilnej lub służbie zagranicznej lub w placówce zagranicznej, posiadane wykształcenie, umiejętności, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1649

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych.
Data aktu: 29/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2022