Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001 2 ), obejmujący obszar 53,09 ha, położony w województwie opolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 291996,08 381250,47
2 291978,28 381257,47
3 291880,47 381303,92
4 291822,20 381332,11
5 291812,76 381306,62
6 291815,43 381306,57
7 291790,76 381237,17
8 291794,81 381231,65
9 291831,69 381147,50
10 291831,72 381143,36
11 291819,28 381129,58
12 291814,67 381123,01
13 291801,93 381104,83
14 291803,87 381103,41
15 291805,67 381100,92
16 291798,70 381088,50
17 291793,94 381080,01
18 291786,74 381067,50
19 291775,22 381033,88
20 291761,77 380983,98
21 291765,34 380984,14
22 291771,50 380980,82
23 291774,92 380988,06
24 291775,04 380988,31
25 291774,09 380990,10
26 291783,39 381007,36
27 291785,00 381010,58
28 291860,34 380970,05
29 291848,73 380948,08
30 291823,99 380901,50
31 291824,11 380901,45
32 291884,15 380880,56
33 291900,14 380910,01
34 291927,59 380897,54
35 291932,57 380880,10
36 291920,79 380863,14
37 291961,54 380840,16
38 291961,67 380836,96
39 291967,39 380842,48
40 291971,73 380837,97
41 291985,80 380832,05
42 291988,13 380830,60
43 291990,12 380828,33
44 291991,40 380825,93
45 291991,86 380823,31
46 291991,83 380820,15
47 291990,71 380817,36
48 291989,16 380815,14
49 291987,55 380813,72
50 291985,80 380812,68
51 291983,81 380811,99
52 291981,67 380811,73
53 291979,62 380811,75
54 291977,46 380812,27
55 291962,82 380819,06
56 291952,07 380829,01
57 291905,21 380850,10
58 291865,65 380754,79
59 291919,03 380739,56
60 291914,61 380736,15
61 291897,42 380723,10
62 291887,86 380713,78
63 291877,25 380706,11
64 291865,65 380699,60
65 291857,20 380696,82
66 291855,47 380693,01
67 291858,57 380690,11
68 291873,40 380671,20
69 291900,71 380637,00
70 291915,92 380622,76
71 291919,60 380613,72
72 291924,86 380606,58
73 291930,44 380599,81
74 291937,08 380592,82
75 291943,32 380584,64
76 291948,24 380577,62
77 291952,71 380570,61
78 291957,35 380565,40
79 291961,08 380559,98
80 291962,77 380556,72
81 291963,81 380551,71
82 291964,06 380546,48
83 291963,79 380538,24
84 291964,94 380529,64
85 291965,26 380522,58
86 291965,14 380516,23
87 291932,40 380520,41
88 291914,34 380522,30
89 291903,86 380523,23
90 291898,11 380519,39
91 291833,62 380475,25
92 291822,12 380461,06
93 291819,62 380458,41
94 291777,91 380416,27
95 291772,90 380411,20
96 291771,95 380411,49
97 291695,62 380341,95
98 291629,56 380255,11
99 291562,20 380238,27
100 291491,46 380253,43
101 291499,89 380047,96
102 291496,52 380007,54
103 291481,36 379957,02
104 291445,99 379909,86
105 291341,58 379886,29
106 291315,87 379813,98
107 291331,01 379810,50
108 291430,74 379787,60
109 291442,44 379782,96
110 291462,94 379789,37
111 291508,27 379794,55
112 291533,25 379797,41
113 291590,73 379803,97
114 291618,34 379804,10
115 291656,86 379801,23
116 291679,01 379797,18
117 291689,51 379795,26
118 291693,58 379802,48
119 291700,90 379801,06
120 291707,86 379808,13
121 291728,41 379834,20
122 291749,01 379861,75
123 291760,02 379880,90
124 291766,38 379893,53
125 291769,20 379899,75
126 291777,24 379917,63
127 291789,48 379946,84
128 291794,46 379960,55
129 291801,64 379982,12
130 291805,00 379995,09
131 291808,05 380010,88
132 291812,20 380039,11
133 291813,29 380048,32
134 291814,53 380058,79
135 291811,56 380059,17
136 291792,58 380061,29
137 291794,81 380081,25
138 291813,79 380079,13
139 291816,83 380078,92
140 291829,09 380181,35
141 291831,91 380204,26
142 291834,62 380220,99
143 291841,54 380256,43
144 291846,29 380279,51
145 291849,62 380292,18
146 291853,72 380302,90
147 291855,80 380307,49
148 291859,93 380316,00
149 291861,94 380318,10
150 291865,57 380324,92
151 291869,94 380333,78
152 291873,30 380342,27
153 291875,52 380349,43
154 291877,75 380371,82
155 291874,89 380381,50
156 291868,25 380402,19
157 291911,67 380360,93
158 291921,66 380351,43
159 291930,03 380364,01
160 291938,56 380359,39
161 291959,27 380345,79
162 291963,61 380366,24
163 291964,27 380369,35
164 291995,80 380381,78
165 291999,90 380383,40
166 292068,58 380410,49
167 292102,43 380415,81
168 292119,21 380415,10
169 292234,48 380405,92
170 292251,41 380411,76
171 292288,50 380438,39
172 292312,65 380459,78
173 292336,80 380487,08
174 292351,00 380509,22
175 292380,15 380542,59
176 292382,21 380591,60
177 292385,23 380642,14
178 292378,46 380686,20
179 292368,77 380720,32
180 292341,15 380783,99
181 292330,49 380821,88
182 292322,75 380846,25
183 292315,06 380880,57
184 292287,29 380931,39
185 292265,80 380945,98
186 292234,04 380967,68
187 292166,44 381034,22
188 292115,45 381072,18
189 292067,19 381119,60
190 292046,67 381155,31
191 292032,89 381193,74
192 292005,64 381235,33
193 292004,28 381238,75
194 291996,08 381250,47
______________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
_________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK FORTY NYSKIE (PLH160001)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 mopek Barbastella barbastellus zimująca
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1646

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Forty Nyskie (PLH160001).
Data aktu: 05/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2022