Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 lipca 2022 r.
w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany zakładom wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, składa się z cyfr, z których:
1)
pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.);
2)
trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1;
3)
piąta i szósta oznaczają symbol określający zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie:
a)
produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego,
b)
prowadzącym rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego;
4)
siódma i następne informują o kolejności podejmowania w danym powiecie działalności w zakresie:
a)
produkcji lub wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego,
b)
rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.
2. 
Po upływie 5 lat od dnia wykreślenia zakładu z rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str) 55, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), w tym zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) lub w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, przy ustalaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego cyfry, o których mowa w ust. 1 pkt 4, można wykorzystać ponownie.
§  2. 
Wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie:
1)
produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego,
2)
prowadzącym rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

- stanowi załącznik do rozporządzenia.

§  3. 
Jeżeli w zakładzie prowadzi się więcej niż jeden z rodzajów działalności w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, powiatowy lekarz weterynarii w weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym nadawanym takiemu zakładowi wskazuje symbol określający rodzaj działalności podstawowej prowadzonej przez ten zakład.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE

01 - ubój (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

02 - ubój, rozbiór i przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

03 - rozbiór i przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

04 - ubój (drób);

05 - ubój, rozbiór i przetwórstwo (drób, zajęczaki);

06 - rozbiór i przetwórstwo (drób, zajęczaki);

07 - przetwórstwo (zwierzęta łowne);

08 - ubój (zajęczaki);

09 - przetwórstwo (skorupiaki, mięczaki);

10 - prowadzenie punktu skupu (zwierzęta łowne);

11 - prowadzenie chłodni składowej;

12 - obróbka jelit, pęcherzy i żołądków;

13 - prowadzenie fermy pozyskującej jaja konsumpcyjne;

15 - przetwórstwo jaj lub produkcja płynnej masy jajecznej;

16 - przetwórstwo mleka;

17 - statek rybacki, statek zamrażalnia, statek przetwórnia, statek chłodnia, prowadzenie działalności w zakresie produkcji ryb, skorupiaków lub mięczaków;

18 - przetwórstwo (ryby);

35 - rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego;

36 - prowadzenie działalności w zakładzie zatwierdzonym korzystającym z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych lub w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładu;

37 - prowadzenie gospodarstwa, na którego terenie dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny;

38 - ubój i rozbiór (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

39 - ubój i rozbiór (drób, zajęczaki);

40 - przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków, zwierzęta łowne, drób);

41 - przetwórstwo (drób, zajęczaki);

42 - rozbiór (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

43 - rozbiór (drób, zajęczaki);

52 - prowadzenie produkcji podstawowej przez koła łowieckie;

53 - transport produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem mleka;

54 - przechowywanie lub transport mleka;

55 - przetwórstwo innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

56 - sprzedaż bezpośrednia;

57 - hurtowy lub detaliczny skup lub sprzedaż produktów rybołówstwa w bazach rybackich na lądzie, rynki hurtowe i aukcje produktów rybołówstwa;

58 - prowadzenie punktu odbioru jaj;

59 - pakowanie jaj;

60 - inne;

72 - prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

73 - sprzedaż bezpośrednia i prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

94 - obrót produktami pochodzenia zwierzęcego lub pośrednictwo w tym obrocie, z wyłączeniem obrotu prowadzonego w ramach produkcji.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1640

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.
Data aktu: 27/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 11/08/2022