Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491 i 1873) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 733) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) tor podejściowy do Portu Północnego:

– odcinek od pławy PP do pary pław P1-P2, o długości 5,06 km i głębokości naturalnej większej od 18,0 m, zapewniającej podejście z dowolnego kierunku,

– odcinek od pary pław P1-P2 do pary stawa P13 - pława P14, o długości 4,79 km, szerokości w dnie 600 m i głębokości technicznej 18,0 m,

– odcinek od pary stawa P13 - pława P14 do obrotnicy o średnicy 670 m włączający obrotnicę zewnętrzną o średnicy 750 m i głębokości technicznej 18,0 m, o długości 1,50 km i głębokości technicznej 18,0 m, rozszerzający się w lewą stronę od pławy P14 do pławy P18 i osiągający szerokość w dnie od 600 m do 810 m,

– obrotnica o średnicy 670 m i głębokości technicznej 18,0 m,",

b)
w pkt 2:
w lit. d wyrazy "652,8 m" zastępuje się wyrazami "1557,8 m",
po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) falochron osłonowy południowo-wschodni Portu Północnego o długości 826,0 m,",

w lit. e w tiret drugim wyrazy "o długości 2100,0 m" zastępuje się wyrazami "wraz z pochłaniaczem falowania o długości 409,6 m",
c)
w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pławy toru podejściowego do Portu Północnego - 14 szt.,";

2)
w § 3:
a)
w pkt 1:
lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) podejściowy tor wodny do Świnoujścia o długości 60,8 km, którego oś przebiega od punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 53°55'45,6"N, λ = 014°16'40,5"E do punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 54°14'40,9"N, λ = 014°11'00,8"E i dalej do punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 54°16'58,2"N, λ = 014°05'13,1"E oraz dalej do punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 54°26'26,9"N, λ = 014°05'43,3"E, o szerokościach w dnie: 210 m - od km 0 do km 0,8; 200 m - od km 0,8 do km 26,8; 220 m - od km 26,8 do km 35,6; 240 m - od km 35,6 do km 60,8 i głębokości technicznej 14,5 m,

b) wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, na odcinku od połączenia z podejściowym torem wodnym do Świnoujścia do obrotnicy w Porcie Zewnętrznym; szerokość toru w dnie 200 m, głębokość techniczna 14,5 m, długość toru 1386 m, licząc od punktu połączenia z torem podejściowym o współrzędnych w układzie "WGS-84" φ = 53°56'21,8"N, λ = 014°16'30,3"E do przecięcia z północną krawędzią obrotnicy w punkcie o współrzędnych w układzie "WGS-84" φ = 53°55'48,3"N, λ = 014°17'20,1"E,",

lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) tor wodny Świnoujście - Szczecin o długości 67,35 km (licząc od punktu o współrzędnych podanych w układzie "WGS-84" φ = 53°55'45,6"N, λ = 014°16'40,5"E w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 210 m do 150 m - od km 0 do km 3,1; od 150 m do 90 m - od km 3,1 do km 5,5; 90 m - od km 5,5 do km 67,35 i głębokościach technicznych: 14,5 m - od km 0 do km 3,1; 13 m - od km 3,1 do km 5,28; 10,5 m - od km 5,28 do km 67,35,",

lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) tor wodny w Kanale Polickim (Wąski Nurt) o długości 5,32 km, o szerokościach na odcinkach: 70 m - od km 0 do km 4,11; 100 m - od km 4,11 do km 5,03; od 160 m do 130 m - od km 5,03 do km 5,15; od 130 m do 140 m - od km 5,15 do km 5,32 i głębokościach technicznych: 4,5 m - od km 0 do km 4,11; 10,5 m - od km 4,11 do km 5,32,",

b)
w pkt 9 w lit. a wyrazy "41 szt." zastępuje się wyrazami "39 szt.",
c)
w pkt 10 po wyrazach "15 szt." dodaje się wyrazy "i pławy świetlne - 4 szt.",
d)
w pkt 16 w lit. a wyrazy "(obrotnica północna o średnicy 350 m i głębokości 11,0 m)" zastępuje się wyrazami "(obrotnica o nieregularnych kształtach zbliżonych do elipsy, o maksymalnej długości 458 m, maksymalnej szerokości 401 m i głębokości od 7,0 m do 14,5 m)",
e)
uchyla się pkt 22 i 23,
f)
w pkt 24 wyrazy "6 świateł - falochron wschodni Portu Świnoujście" zastępuje się wyrazami "6 świateł - falochron centralny portu Świnoujście, 26 świateł - falochron wschodni Portu Świnoujście, 5 świateł - ostroga osłaniająca wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu",
g)
w pkt 25 wyrazy "trałowo-hydrograficzny "Simrad EM 3000" " zastępuje się wyrazami "hydrograficzny do badania warunków żeglowności dróg wodnych",
h)
w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28) obiekty baz oznakowania nawigacyjnego oraz jednostki pływające przeznaczone do obsługi oznakowania nawigacyjnego i torów wodnych.".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.139

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Data aktu: 12/01/2022
Data ogłoszenia: 20/01/2022
Data wejścia w życie: 04/02/2022