Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zwany dalej "programem pilotażowym".
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
elektroniczny spirometr - urządzenie służące do wykonania badania czynnościowego układu oddechowego w sposób zdalny, umożliwiające uzyskanie wyniku pomiaru objętości i pojemności płuc podczas maksymalnego wdechu i wydechu pacjenta;
2)
platforma DOM - platformę cyfrową administrowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiającą przekazywanie przez realizatora programu pilotażowego, zwanego dalej "realizatorem", danych niezbędnych do jego ewaluacji;
3)
teleporada - świadczenie opieki zdrowotnej udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
§  3. 
Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc.
§  4. 
Program pilotażowy obejmuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc.
§  5. 
1. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane świadczeniobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ukończył 18. rok życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc, który został poinformowany przez realizatora o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym, zwanemu dalej "świadczeniobiorcą".
2. 
Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje na podstawie kryteriów określonych w ust. 1 oraz przeprowadzonej diagnostyki:
1)
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc.
3. 
Świadczeniobiorcy są badani przy użyciu elektronicznego spirometru minimum raz w miesiącu:
1)
w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc przez lekarza, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4. 
Realizacja programu pilotażowego w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczy wyłącznie świadczeniobiorców kontynuujących leczenie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc rozpoczęte przed dniem rozpoczęcia programu pilotażowego.
5. 
Realizacja świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego przez lekarza, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:
1)
przeprowadzenie badania w formie teleporady;
2)
zapoznanie się z wynikiem badania spirometrycznego zamieszczonego na platformie DOM;
3)
sporządzenie opisu badania spirometrycznego przeprowadzonego z użyciem elektronicznego spirometru;
4)
zamieszczenie opisu, o którym mowa w pkt 3, na platformie DOM;
5)
wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.
§  6. 
Realizatorem może być świadczeniodawca, który:
1)
realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub
2)
realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc;
3)
zapewnia możliwość wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego elektronicznych spirometrów w liczbie od 10 do 50 sztuk;
4)
zapewnia zainstalowanie i poprawne wykorzystanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.
§  7. 
1. 
Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;
3)
etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.
2. 
Etap organizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem", zakupu elektronicznych spirometrów na potrzeby realizacji programu pilotażowego;
2)
wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;
3)
przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania elektronicznych spirometrów w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
ogłoszenie przez ministra naboru, o którym mowa w § 11, i wybór realizatorów.
3. 
Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
realizację przez wybranych realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc przy wykorzystaniu elektronicznych spirometrów;
2)
monitorowanie przez ministra realizacji programu pilotażowego;
3)
gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 12.
4. 
Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:
1)
analizę wskaźników, o których mowa w § 12;
2)
sporządzenie przez ministra sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na podstawie wskaźników, o których mowa w § 12, umożliwiającego dokonanie oceny, o której mowa w § 13.
§  8. 
1. 
Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w:
1)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427) - w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
2)
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.) - w zakresie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
2. 
Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:
1)
przekazanie przez ministra realizatorom elektronicznych spirometrów;
2)
udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów elektronicznych spirometrów;
3)
realizację przez realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc, w stosunku do świadczeniobiorców przy użyciu elektronicznych spirometrów;
4)
wypełnianie zamieszczonych na platformie DOM ankiet, o których mowa w § 12 ust. 2, przez świadczeniobiorców i lekarzy, o których mowa w § 5 ust. 2, niezwłocznie po zakończeniu każdego zrealizowanego świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów.
§  9. 
1. 
Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1000 świadczeniobiorców.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez realizatora wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w przepisach:
1)
art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050) - w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub
2)
art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w zakresie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc.
§  10. 
1. 
Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego jest dokonywane na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc, zawartych przez realizatorów z Narodowym Funduszem Zdrowia na warunkach określonych w tych umowach.
2. 
Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, polegających na przeprowadzeniu jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego spirometru odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.
3. 
Należność z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, o której mowa w ust. 2, jest ustalana i rozliczana na podstawie umów, o których mowa w § 11 ust. 4.
§  11. 
1. 
Realizatorzy zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez ministra.
2. 
Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
3. 
Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby elektronicznych spirometrów przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 6.
4. 
Minister, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami umowy określające przedmiot umowy, zadania realizatora i termin realizacji przedmiotu umowy.
§  12. 
1. 
Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1)
liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;
2)
liczba realizatorów, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;
3)
liczba porad oraz teleporad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych w następstwie wykorzystania elektronicznych spirometrów przez realizatorów;
4)
liczba porad w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielonych w związku z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów przez realizatorów;
5)
liczba skierowań wydanych w następstwie wykorzystania elektronicznych spirometrów przez realizatorów;
6)
poziom satysfakcji świadczeniobiorców ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego;
7)
ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych spirometrów na organizację pracy podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc.
2. 
Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany przez ministra na podstawie oceny danych zamieszczonych na platformie DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego.
§  13. 
Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2.
§  14. 
1. 
Podmiotem obowiązanym do finansowania w zakresie dodatkowej jednostki rozliczeniowej, o której mowa w § 10 ust. 2, jest minister.
2. 
Podstawę przekazania środków wskazanych w § 10 ust. 2 stanowi rozliczenie określające liczbę opisanych badań złożone przez realizatora.
3. 
Rozliczenie realizator składa:
1)
po przeprowadzeniu 50% badań z wykorzystaniem spirometru elektronicznego, w stosunku do liczby badań określonych w umowie, o której mowa w § 11 ust. 4;
2)
po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu pilotażowego.
4. 
Minister przekazuje środki realizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego oraz zweryfikowanego i zaakceptowanego przez ministra rozliczenia.
§  15. 
Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.121

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
Data aktu: 31/12/2021
Data ogłoszenia: 18/01/2022
Data wejścia w życie: 19/01/2022