Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 1017, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjant, który nie mógł przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w § 3, może przystąpić do egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, na podstawie skierowania odpowiednio Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-Rektora WSPol, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora biura (równorzędnej komórki organizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo komendanta szkoły policyjnej, zwanego dalej "przełożonym".",

b)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych raportów kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol, szkoły policyjnej lub instytutu badawczego sporządza i przesyła do WSPol, w terminie 14 dni przed terminem egzaminu, wykaz policjantów skierowanych na egzamin, zawierający następujące dane:";

2)
w § 15:
a)
po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału, o ile nie podlega naczelnikowi zarządu;",

b)
w pkt 3 skreśla się wyraz "badawczego";
3)
w § 16:
a)
po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - naczelnik zarządu albo naczelnik wydziału, o ile nie podlega naczelnikowi zarządu;",

b)
w pkt 3 skreśla się wyraz "badawczego";
4)
w § 17 w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1307, z 2013 r. poz. 1625, z 2014 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 348, z 2018 r. poz. 204 i 1389, z 2019 r. poz. 443 i 1581 oraz z 2021 r. poz. 416.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.119

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne.
Data aktu: 14/01/2022
Data ogłoszenia: 18/01/2022
Data wejścia w życie: 19/01/2022