Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz 2180) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
osoby prawne, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Prokuratorią Generalną";
2)
sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłat za:
a)
wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą",
b)
wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy,
c)
przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, zwanym dalej "Sądem Polubownym", o których mowa w art. 26 ust. 5 ustawy.
§  2. 
Listę osób prawnych, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
Do opłat, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, dolicza się należny podatek VAT.
§  4. 
Opłaty, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Prokuratorii Generalnej - subkonto dochodów budżetu państwa.
§  5. 
1. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, uiszcza na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej za wykonywanie zastępstwa oraz za wydawanie opinii prawnych, za rok kalendarzowy, opłatę, zwaną dalej "roczną opłatą abonamentową", w wysokości:
1)
0 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie 0 załącznika do rozporządzenia;
2)
1000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie A załącznika do rozporządzenia;
3)
5000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie B załącznika do rozporządzenia;
4)
10 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie C załącznika do rozporządzenia;
5)
20 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie D załącznika do rozporządzenia;
6)
50 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie E załącznika do rozporządzenia;
7)
100 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie F załącznika do rozporządzenia;
8)
200 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie G załącznika do rozporządzenia.
2. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, która wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy, uiszcza roczną opłatę abonamentową w wysokości:
1)
100 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie A załącznika do rozporządzenia;
2)
200 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie B załącznika do rozporządzenia.
3. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, uiszcza opłatę za wykonywanie zastępstwa zgodnie z § 6 i § 7 ust. 5. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Jeżeli osoba zastępowana, będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub osobą prawną z udziałem państwowych osób prawnych, uzyska status państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
5. 
Jeżeli osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uzyska status osoby prawnej z udziałem Skarbu Państwa lub osoby prawnej z udziałem państwowej osoby prawnej, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
6. 
W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany tej formy do końca roku kalendarzowego.
7. 
Osoby zastępowane, które uiściły roczną opłatę abonamentową za rok, w którym nastąpiła zmiana ich statusu, nie uiszczają kolejnej rocznej opłaty abonamentowej za ten rok.
§  6. 
1. 
Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej, w pierwszej instancji w sprawach majątkowych, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:
1)
do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł;
2)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł;
3)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł;
4)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł;
5)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł;
6)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł;
7)
powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł;
8)
powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł.
2. 
Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.
3. 
Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1.
4. 
Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe, wynosi 10 000 zł.
5. 
Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia wynosi 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 albo 4.
6. 
Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.
§  7. 
1. 
Opłaty ustalone zgodnie z § 6 są pokrywane z uiszczonej przez osobę zastępowaną rocznej opłaty abonamentowej do wysokości tej opłaty.
2. 
Wykorzystanie rocznej opłaty abonamentowej oblicza się w ten sposób, że od kwoty uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej odejmuje się kolejno opłaty za wykonywanie zastępstwa i sporządzenie opinii prawnych w danym roku kalendarzowym.
3. 
W zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej osoba zastępowana uiszcza brakującą opłatę zgodnie z § 6.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:
1)
parków narodowych,
2)
muzeów i państwowych instytucji kultury,
3)
uczelni publicznych i instytutów badawczych,
4)
Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego,
5)
Narodowego Funduszu Zdrowia,
6)
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
7)
Centrum Łukasiewicz,
8)
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
9)
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
10) 1
 Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych";

- o ile wartość przedmiotu sprawy przewyższa 5 000 000 zł, a wykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa tych państwowych osób prawnych nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

5. 
Jeżeli uzasadnia to szczególny charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy lub sytuacja majątkowa osoby zastępowanej opłata za wykonywanie zastępstwa tej osoby lub za sporządzenie opinii prawnej na jej zlecenie może zostać obniżona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej, jednak nie więcej niż o 50%, jeżeli nie stanowi to niedozwolonej pomocy publicznej.
§  8. 
1. 
Roczną opłatę abonamentową osoba zastępowana uiszcza z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
2. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wnosi pierwszą roczną opłatę abonamentową w terminie miesiąca od wyrażenia zgody w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego, w którym wyrażono tę zgodę, w stosunku do liczby dni w roku kalendarzowym.
3. 
Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 7 ust. 3, uiszcza się w terminie 14 dni odpowiednio od:
1)
przekazania przez Prokuratorię Generalną informacji o dokonaniu pierwszej czynności w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym;
2)
doręczenia opinii prawnej.
4. 
Jeżeli w danym roku kalendarzowym Prokuratoria Generalna nie wykonywała na rzecz osoby zastępowanej czynności zastępstwa i nie wydała ani jednej opinii prawnej, roczna opłata abonamentowa ulega zaliczeniu na poczet rocznej opłaty abonamentowej na kolejny rok kalendarzowy.
5. 
Wysokość rocznej opłaty abonamentowej ulega obniżeniu w następnym roku kalendarzowym o:
1)
wysokość kosztów zastępstwa, o których mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przekazanych Prokuratorii Generalnej przez osobę zastępowaną;
2)
wysokość opłaty za wykonywanie zastępstwa, o której mowa w § 6, w sprawach, które Prokuratoria Generalna przekazała do prowadzenia osobie zastępowanej;
3)
ustaloną zgodnie z § 6 ust. 6 wysokość opłaty za opinię prawną, której wydania odmówiono, chyba że wydanie opinii przez Prokuratorię Generalną było niedopuszczalne.
§  9. 
1. 
Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez ten sąd wynosi 10 000 zł.
2. 
W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł, wliczając w to należny podatek VAT. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.
3. 
W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50% opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.
4. 
Podmiot występujący z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty.
§  10. 
1. 
Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu przez ten sąd wynosi 5000 zł.
1a. 
Do wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji przez sąd powszechny zastosowanie mają przepisy wydane na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.).
2. 
W przypadku odbycia w postępowaniu więcej niż 3 posiedzeń opłata, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie.
3. 
Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyło się albo miało odbyć się ostatnie posiedzenie.
§  11. 
Wniosek składany przez więcej niż jedną osobę w przypadkach, o których mowa w § 9 i § 10, podlega jednej opłacie.
§  12. 
Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, za rok 2017 uiszcza się w wysokości 50% stawki określonej w tych przepisach w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
§  13. 
Do osoby prawnej określonej w części I w grupie E w pkt 3 poz. 1 załącznika do rozporządzenia przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

LISTA OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYCH ZASTĘPSTWO WYKONUJE PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ  I.

PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

Grupa 0

1)
parki narodowe
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Babiogórski Park Narodowy Zawoja 122462192
2 Białowieski Park Narodowy Białowieża 200664828
3 Biebrzański Park Narodowy Osowiec-Twierdza 200667985
4 Bieszczadzki Park Narodowy Ustrzyki Górne 180792174
5 Drawieński Park Narodowy Drawno 321169489
6 Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 122461287
7 Kampinoski Park Narodowy Izabelin 145916637
8 Karkonoski Park Narodowy Jelenia Góra 021781314
9 Magurski Park Narodowy Krempna 180789309
10 Narwiański Park Narodowy Kurów 200668080
11 Ojcowski Park Narodowy Ojców 122457363
12 Park Narodowy "Bory Tucholskie" Charzykowy 221580414
13 Park Narodowy Gór Stołowych Kudowa-Zdrój 021783891
14 Park Narodowy "Ujście Warty" Chyrzyno 081005974
15 Pieniński Park Narodowy Krościenko nad Dunajcem 122456671
16 Poleski Park Narodowy Urszulin 061360188
17 Roztoczański Park Narodowy Zwierzyniec 061362589
18 Słowiński Park Narodowy Smołdzino 221578400
19 Świętokrzyski Park Narodowy Bodzentyn 260571899
20 Tatrzański Park Narodowy Zakopane 122456180
21 Wielkopolski Park Narodowy Jeziory 301997776
22 Wigierski Park Narodowy Krzywe 200664930
23 Woliński Park Narodowy Międzyzdroje 321169472
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Bytom 0000223325
2 Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Lędziny 0000067459
3 Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. Katowice 0000210810
4 (uchylona)
5 Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Wieliczka 0000278401
6 Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji Warszawa 0000078704
7 Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o. Szczecin 0000313140
8 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Częstochowa" w Częstochowie S.A. Częstochowa 0000222666
9 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A. Warszawa 0000376721
10 (uchylona)
11 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. Ostrowiec

Świętokrzyski

0000050306
12 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o. Ostrów

Wielkopolski

0000377163
13 Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. Warszawa 0000058915
14 Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" sp. z o.o. Łódź 0000326587
15 Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. Gdynia 0000616517
16 Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A. Krasnystaw 0000070087
17 Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości Poznań 0000379574
18 HUTMAR S.A. Częstochowa 0000114383
19 (uchylona)
20 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Gnieźnie Sp. z o.o.

Gniezno 0000319537
3)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS
1 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Otwock-Świerk 0000089814
2 Przedsiębiorstwo Państwowe "PGBW Hydrogeo" Kraków 0000514407
3 (uchylona)
4 Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji Kalety 0000111357
5 Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów Solec Kujawski 0000170646
6 Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości Poznań 0000121347
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba Numer REGON
1 Polski Klub Wyścigów Konnych Warszawa 017359475
2 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Warszawa 142894349
3 Rzecznik Finansowy Warszawa 011335893
4 Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji Kalety 0000111357
5 Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów Solec Kujawski 0000170646
6 Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości Poznań 0000121347
5)
instytuty badawcze
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro" Łódź 0000163037

Grupa A

1)
muzea i niektóre państwowe instytucje kultury
Lp. nazwa Siedziba REGON
1 Biblioteka Narodowa w Warszawie Warszawa 000275955
2 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Warszawa 000080619
3 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Orońsko 000879699
4 Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa 000986159
5 Centrum Technologii Audiowizualnych Wrocław 000274909
6 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach Radziejowice 750439407
7 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice 120134472
8 Filharmonia Narodowa Warszawa 000278534
9 Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny Warszawa 367467328
10 Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Warszawa 000289319
11 Instytut Adama Mickiewicza Warszawa 140470071
12 Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność Warszawa 360483100
13 Instytut Książki Kraków 356775805
14 Instytut Muzyki i Tańca Warszawa 142611587
15 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Warszawa 015508468
16 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie Kraków 350015252
17 Muzeum Historii Polski w Warszawie Warszawa 140530761
18 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Gdańsk 220710576
19 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Sulejówek 141773282
20 (uchylona)
21 (uchylona)
22 Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Gdynia 220362320
23 Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 000275961
24 Muzeum Narodowe w Poznaniu Poznań 000275978
25 Muzeum Narodowe w Warszawie Warszawa 000275990
26 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Warszawa 010956038
27 Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Dęblin 060738970
28 Muzeum Stutthof w Sztutowie Sztutowo 000276110
29 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha Kraków 356897595
30 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Warszawa 140187435
31 Muzeum Wojsk Lądowych Bydgoszcz 340274642
32 Muzeum Wojska Polskiego Warszawa 140861819
33 Muzeum Zamkowe w Malborku Malbork 000276073
34 Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Wieliczka 000276080
35 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach Katowice 240260206
36 Narodowe Centrum Kultury w Warszawie Warszawa 140468418
37 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 000635075
38 Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa 015263890
39 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Warszawa 017307171
40 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Warszawa 012091660
41 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Oświęcim 000276015
42 Państwowe Muzeum Na Majdanku w Lublinie Lublin 000276096
43 Polska Orkiestra Sinfonia Juventus Warszawa 141192303
44 Wojskowy Instytut Wydawniczy Warszawa 142677675
45 (uchylona)
46 Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki Warszawa 000275949
47 Zamek Królewski Na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Kraków 000276009
48 Zamek Królewski w Warszawie. Muzeum - Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej Warszawa 000860582
49 Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma Warszawa 141689541
50 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Warszawa 364481345
51 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Warszawa 369111140

1 Państwowa instytucja kultury powstała z połączenia Filmoteki Narodowej z siedzibą w Warszawie (REGON nr 000276127) oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego z siedzibą w Warszawie (REGON nr 140236406).

2)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba Numer REGON
1 Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów 015900539
2 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław 006011298
3 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Minikowo 093222745
4 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Końskowola 004204461
5 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 001059001
6 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Bratoszewice 004349350
7 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice 356900630
8 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa 006742820
9 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Łosiów 004515965
10 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo-

-Wawrzyńce

450695120
11 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Lubań 003003186
12 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała 691673703
13 Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Częstochowa 002765534
14 Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewice 003689090
15 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Olsztyn 519653022
16 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poznań 639660210
17 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Barzkowice 001047305

Grupa B

1)
państwowe instytucje kultury
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie Kraków 000278764
2 (uchylona)
3 (uchylona)
4 (uchylona)
5 Teatr Narodowy Warszawa 013057317
6 Teatr Wielki - Opera Narodowa Warszawa 013055028
7 Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków 363717113
8 (uchylona)
9 Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała 363661944
10 Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego Olsztyn 383544690
11 Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE Toruń 385314450
12 Instytut Śląski Opole 384024780
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk 0000201647
2 Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o. Wrocław 0000085139
3 Polska Agencja Prasowa S.A. w Warszawie Warszawa 0000067663
4 Polski Rejestr Statków S.A. Gdańsk 0000019880
5 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna Białystok 0000037873
6 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna Bydgoszcz 0000183992
7 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna Gdańsk 0000195933
8 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna Katowice 0000139719
9 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna Kielce 0000124925
10 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna Koszalin 0000167073
11 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna Kraków 0000049387
12 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna Lublin 0000130672
13 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna Łódź 0000144209
14 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna Olsztyn 0000038114
15 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna Opole 0000124187
16 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna Poznań 0000097316
17 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna Szczecin 0000121087
18 "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna" Wrocław 0000089881
19 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka Akcyjna Zielona Góra 0000082137
20 "Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna Rzeszów 0000144370
21 (uchylona)
22 Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. Warszawa 0000295452
23 Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. Warszawa 0000294679
24 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio Dla Ciebie S.A. Warszawa 0000075953
3)
instytucje gospodarki budżetowej
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 (uchylona)
2 (uchylona)
3 Centralny Ośrodek Informatyki Warszawa 0000372110
4 Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS Jachranka 0000397969
5 Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej Warszawa 0000373135
6 Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Warszawa 0000374458
7 Centrum Usług Logistycznych Warszawa 0000372899
8 Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej Kraków 0000409069
9 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia Warszawa 0000373652
10 (uchylona)
11 (uchylona)
12 Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie Jurata 0000375984
13 (uchylona)
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba REGON
1 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Warszawa 140278400
2 Polska Organizacja Turystyczna Warszawa 016213775
3 Polskie Centrum Akredytacji Warszawa 017168960
4 Transportowy Dozór Techniczny Warszawa 017231686
5 Urząd Dozoru Technicznego Warszawa 017196300
6 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Warszawa 006472421
7 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Kraków 140580428
8 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 016274699
9 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznań 632044086
10 Centrum Łukasiewicz Warszawa 382967128
11 Instytut Europy Środkowej Lublin 382102374
12 Polski Instytut Ekonomiczny Warszawa 381375093",
5)
uczelnie publiczne
Lp. Nazwa Siedziba REGON
1 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 000001494
2 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Bydgoszcz 000842390
3 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Łódź 000275725
4 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Poznań 000275731
5 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wrocław 000275748
6 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Katowice 000275760
7 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Gdańsk 000275754
8 Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Kraków 000275719
9 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa 000001488
10 Akademia Pomorska w Słupsku Słupsk 000001459
11 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wrocław 000275814
12 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Kraków 000275783
13 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Łódź 000275790
14 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Gdańsk 000275820
15 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Katowice 277620860
16 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Warszawa 000275777
17 Akademia Sztuki w Szczecinie Szczecin 320850334
18 Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Warszawa 000275837
19 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 072728961
20 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Kraków 000327847
21 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Poznań 000327853
22 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Katowice 000327882
23 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk 000327876
24 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Warszawa 000327830
25 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław 000327860
26 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa 000289093
27 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Warszawa 000001962
28 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 230480619
29 (uchylona)
30 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L Schillera Łódź 000275850
31 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Łomża 451202740
32 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Jarosław 650894385
33 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Przemyśl 651431983
34 (uchylona)
35 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała Podlaska 030310705
36 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Chełm 110607010
37 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Ciechanów 130869208
38 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Elbląg 170711628
39 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Głogów 391063799
40 Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Gniezno 634603839
41 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski 210949291
42 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Konin 311000031
43 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie Koszalin 320733373
44 Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa Wałbrzych 891041167
45 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Leszno 411123351
46 Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku Sanok 371020877
47 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Tarnobrzeg 831214367
48 Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Oświęcim 120073552
49 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Krosno 370468370
50 Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile Piła 360002997
51 Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Kalisz 250938764
52 Akademia Zamojska Zamość 060044114
53 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Legnica 390624793
54 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Nowy Sącz 491861240
55 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Nysa 532192677
56 Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku Płock 611038403
57 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Racibórz 277719630
58 (uchylona)
59 Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice 100095322
60 Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Suwałki 200026507
61 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Tarnów 851634303
62 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz 331447710
63 Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku Włocławek 911266951
64 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu Nowy Targ 492722404
65 Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa 000173410
66 Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Poznań 000275808
67 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa 000275702
68 Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin 060059216
69 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki Wrocław 930388062
70 Wyższa Szkoła Policji Szczytno 510338744
71 Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Kraków 000275843
6)
instytuty badawcze
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Warszawa 0000372361
2 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej Warszawa 0000129811
3 (uchylona)
4 (uchylona)
5 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego Warszawa 0000054004
6 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000033480
7 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Józefów 0000149404
8 Główny Instytut Górnictwa Katowice 0000090660
9 Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 0000113990
10 (uchylona)
11 Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa 0000158240
12 Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary 0000039417
13 Sieć Badawcza Lukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych Łódź 0000855928
14 (uchylona)
15 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000126823
16 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Kraków 0000861078
17 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Zabrze 0000138095
18 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa 0000098738
19 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego Warszawa 0000857893
20 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" Kędzierzyn-Koźle 0000850420
21 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 0000058172
22 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000070610
23 Instytut Elektrotechniki Warszawa 0000047884
24 Instytut Energetyki Warszawa 0000088963
25 (uchylona)
26 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im Sylwestra Kaliskiego Warszawa 0000202697
27 Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa 0000176403
28 (uchylona)
29 "Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego Wrocław 0000096934
30 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików 0000074008
31 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń 0000856159
32 Instytut Kolejnictwa w Warszawie Warszawa 0000021539
33 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań 0000850093
34 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa Warszawa 0000862006
35 Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000023097
36 (uchylona)
37 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej Warszawa 0000861886
38 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Warszawa 0000858544
39 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice 0000853498
40 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Gliwice 0000846236
41 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000062756
42 (uchylona)
43 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Kraków 0000075478
44 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL Katowice 0000858338
45 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy 0000854745
46 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej Poznań 0000853479
47 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Poznań 0000080209
48 Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000032034
49 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny Kraków 0000861401
50 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice 0000375603
51 (uchylona)
52 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" Poznań 0000861589
53 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 0000115925
54 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa 0000848733
55 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego Łódź 0000853726
56 (uchylona)
57 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza Olsztyn 0000095026
58 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa Gliwice 0000855279
59 Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000223239
60 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Warszawa 0000164795
61 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice 0000849773
62 Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 0000158785
63 Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice 0000062371
64 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty 0000346302
65 Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" Łódź 0000060963
66 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna Poznań 0000855845
67 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom 0000860815
68 (uchylona)
69 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Warszawa 0000865821
70 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny Warszawa 0000851799
71 Instytut Transportu Samochodowego Warszawa 0000130051
72 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Puławy 0000149666
73 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań 0000321899
74 Instytut Włókiennictwa Łódź 0000043804
75 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków 0000134048
76 Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Kraków 0000125481
77 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni Gdynia 0000131987
78 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock 0000171393
79 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000012938
80 (uchylona)
81 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000127372
82 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000122099
83 (uchylona)
84 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Puławy 0000118357
85 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" Warszawa 0000024396
86 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań 0000080154
87 Przemysłowy Instytut Motoryzacji "Pimot" Warszawa 0000087250
88 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa 0000163646
89 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego Warszawa 0000141719
90 Wojskowy Instytut Łączności im prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego Zegrze 0000160194
91 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Zielonka 0000159112
92 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego Wrocław 0000157109
93 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek 0000163791
94 Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 0000145913
7)
inne państwowe osoby prawne
Lp. Nazwa Siedziba Nr Regon
1 Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Warszawa 142525681
2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warszawa 012059538
8)
fundacje
Lp. Nazwa Siedziba KRS
1 Centrum Badania Opinii Społecznej Warszawa 0000070275
2 Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 0000090878
9)
agencje wykonawcze
Lp. Nazwa Siedziba Nr Regon
1 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka 301631408
2 Narodowe Centrum Nauki Kraków 121361537
10)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe Szczecin 0000111050
2 Państwowy Zarząd Powierniczy Kraków 0000512617

Grupa C

1)
uczelnie publiczne
Lp. Nazwa Siedziba Nr Regon
1 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia 190064136
2 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław 000288981
3 Uniwersytet Morski w Gdyni Gdynia 000145112
4 Akademia Morska w Szczecinie Szczecin 000145129
5 Akademia Sztuki Wojennej Warszawa 011574244
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 000001577
7 Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk 000288627
8 Politechnika Białostocka Białystok 000001672
9 Politechnika Częstochowska Częstochowa 000001643
10 Politechnika Gdańska Gdańsk 000001620
11 Politechnika Koszalińska Koszalin 000001703
12 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków 000001560
13 Politechnika Lubelska Lublin 000001726
14 Politechnika Łódzka Łódź 000001583
15 Politechnika Opolska Opole 000001732
16 Politechnika Poznańska Poznań 000001608
17 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 000001749
18 Politechnika Śląska Gliwice 000001637
19 Politechnika Świętokrzyska Kielce 000001695
20 Politechnika Warszawska Warszawa 000001554
21 Politechnika Wrocławska Wrocław 000001614
22 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin 000288886
23 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warszawa 000001784
24 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 000001502
25 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice 000289035
26 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 000001548
27 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 000001519
28 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 000001525
29 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 000001531
30 Uniwersytet Gdański w Gdańsku Gdańsk 000001330
31 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce 000001407
32 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań 000001293
33 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kraków 000001270
34 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa 000001956
35 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz 340057695
36 Uniwersytet Łódzki Łódź 000001287
37 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 000001353
38 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 000001324
39 Uniwersytet Opolski Opole 000001382
40 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków 000001376
41 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Siedlce 000001471
42 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław 000001867
43 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 000001896
44 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Poznań 000001844
45 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Kraków 000001815
46 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 691560040
47 Uniwersytet Szczeciński Szczecin 001208777
48 Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice 000001347
49 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Radom 000805181
50 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz 000001689
51 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 510884205
52 Uniwersytet Warszawski Warszawa 000001258
53 Uniwersytet w Białymstoku Białystok 050562207
54 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok 000288604
55 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin 000288716
56 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź 473073308
57 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań 000288811
58 Uniwersytet Wrocławski Wrocław 000001301
59 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze Zielona Góra 977924147
60 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 000288917
61 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 012122900
62 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin 320588161
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS
1 Polskie Radio S.A. Warszawa 0000017753
2 (uchylona)
3 (uchylona)
3)
instytuty badawcze
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000144803
2 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź 0000075321
3 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa 0000086236
4 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa 0000141482
5 Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa 0000119139
6 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000041396
7 Instytut Matki i Dziecka Warszawa 0000050095
8 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji Sosnowiec 0000084423
9 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Łódź 0000011997
10 Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki Lublin 0000126672
11 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz" Warszawa 0000860814
12 Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Warszawa 0000092381
13 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa 0000133539
14 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej Zabrze 0000862298
15 (uchylona) Warszawa 0000153083
16 Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Warszawa 0000066382
17 Narodowy Instytut Leków Warszawa 0000140680
18 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 0000069210
19 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Warszawa 0000180451
20 Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa 0000144810

Grupa D

1)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS
1 Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawa 0000013759
2 (uchylona)
3 (uchylona)
4 (uchylona)
5 (uchylona)
6 (uchylona)
7 (uchylona)
8 PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo Państwowe Włocławek 0000079949
9 PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich Strzelce

Opolskie

0000029545
10 (uchylona)
11 Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Presbet" Warszawa 0000150465
12 Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłości Potulice 0000157823
13 Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki 0000082895
14 Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w Sieradzu Sieradz 0000057018
15 Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu Racibórz 0000026455
16 Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agot Łódź 0000077021
17 (uchylona)
18 Przedsiębiorstwo Państwowe "Gardia" Nowogard 0000139282
19 Przedsiębiorstwo Państwowe "Robut" w Nowym Wiśniczu Nowy

Wiśnicz

0000145846
20 (uchylona)
21 Przedsiębiorstwo Państwowe "Setar" w Siedlcach Siedlce 0000137151
22 (uchylona)
23 (uchylona)
24 (uchylona)
25 (uchylona)
26 (uchylona)
27 (uchylona)
28 (uchylona)
29 (uchylona)
30 (uchylona)
31 (uchylona)
32 (uchylona)
33 (uchylona)
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. Nazwa Siedziba Numer KRS
1 Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. Bydgoszcz 0000070851
2 Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" S.A. Warszawa 0000154178
3 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. Warszawa 0000284830
4 Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A Kielce 0000127140
5 Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. Warszawa 0000305180
6 Fabryka Elementów Złącznych S.A. Siemianowice

Śląskie

0000097998
7 Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. Bydgoszcz 0000080451
8 Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. Będzin 0000069315
9 (uchylona)
10 Gryf Nieruchomości Sp. z o.o. Szczecin 0000533455
11 H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Poznań 0000010696
12 (uchylona)
13 (uchylona)
14 "INOFAMA" S.A. Inowrocław 0000079235
15 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. Wrocław 0000288091
16 Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. Bochnia 0000478929
17 Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. Warszawa 0000107392
18 Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. Kraków 0000532625
19 Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. Warszawa 0000288470
20 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa 0000109815
21 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Warszawa 0000144813
22 Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o. Szczecin 0000029387
23 Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków 0000035770
24 PERN S.A. Płock 0000069559
25 (uchylona)
26 (uchylona)
27 Centrum Logistyczne Gryf sp. z o.o. Szczecin 0000070356
28 Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. Łódź 0000360701
29 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. Katowice 0000087670
30 (uchylona)
31 Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Częstochowa 0000100887
32 SKLEJKA ORZECHOWO S.A. Orzechowo 0000491363
33 Specjalistyczne Centrum. Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. Polanica-Zdrój 0000438391
34 Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. Krynica-Zdrój 0000056964
35 "Uzdrowisko Rabka" S.A. Rabka-Zdrój 0000068470
36 (uchylona)
37 AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o. Warszawa 0000140528
38 Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. Warszawa 0000287031
39 Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o. Bolesławiec 0000114136
40 Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. Rudniki 0000132241
41 Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. Kielce 0000146925
42 Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Niedzica 0000049056
43 AMW REWITA Sp. z o.o. Warszawa 0000394569
44 AMW SINEVIA Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki 0000392868
45 (uchylona)
46 Danko Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 0000016800
47 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo sp. z o.o. Żydowo 0000059797
48 Hodowla Zarodowa Zwierząt Żołędnica sp. z o.o. Żołędnica 0000064220
49 Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. Polanowice 0000149129
50 Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień sp. z o.o. Przyczyna

Górna

0000051416
51 Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. Kietrz 0000140739
52 Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan sp. z o.o. Kraków 0000084825
53 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. Straszków 0000058551
54 Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Kraków 0000030972
55 Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej sp. z o.o. Mścice 0000136898
56 Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo sp. z o.o. Kałdowo 0000059013
57 Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn sp. z o.o. Garzyn 0000044641
58 Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek sp. z o.o. Głogówek 0000033189
59 Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana sp. z o.o. Lubiana 0000063875
60 Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o. Osięciny 0000041394
61 Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o. Gilów 0000142644
62 Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o. Bobrowniki 0000142407
63 Ośrodek Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim Kamieniec

Ząbkowicki

0000075325
64 Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka sp. z o.o. Dębołęka 0000050916
65 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku sp. z o.o. Osiek 0000036447
66 Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku sp. z o.o. Chodeczek 0000014381
67 PlantiCo - Hodowla Roślin i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o. Zielonki

Parcele

0000036476
68 Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 0000063659
69 Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. Tulce 0000039691
70 Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare sp. z o.o. Długie Stare 0000148087
71 Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol sp. z o.o. Gałowo 0000195461
72 Spójnia - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o. Nochowo 0000097025
73 Stadnina Koni Iwno sp. z o.o. Iwno 0000027562
74 Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o. Wygoda 0000109401
75 Stadnina Koni Krasne sp. z o.o. Krasne 0000045979
76 Stadnina Koni Liski sp. z o.o. Liski 0000045387
77 Stadnina Koni Michałów sp. z o.o. Michałów 0000031029
78 Stadnina Koni Nowe Jankowice sp. z o.o. Nowe

Jankowice

0000094117
79 Stadnina Koni Nowielice sp. z o.o. Nowielice 0000033775
80 Stadnina Koni Pępowo sp. z o.o. Gogolewo 0000043567
81 Stadnina Koni Prudnik sp. z o.o. Prudnik 0000134644
82 Stadnina Koni Racot sp. z o.o. Racot 0000085336
83 Stado Ogierów Starogard Gdański sp. z o.o. Rzeczna 0000052063
84 Stadnina Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o. Dobrzyniewo 0000036219
85 Stadnina Koni Walewice sp. z o.o. Walewice 0000099941
86 Stado Ogierów w Łącku sp. z o.o. Łąck 0000041763
87 (uchylona)
88 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom 0000027497
89 "Węglokoks" S.A. Katowice 0000095342
90 (uchylona)
91 Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Katowice 0000002710
92 Polska Żegluga Bałtycka S.A. Kołobrzeg 0000011871
93 Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Warszawa 0000636771
94 Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 0000291803
95 Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. Tarnobrzeg 0000673893
96 Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. Warszawa 0000047774
3)
instytucje gospodarki budżetowej
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Centralny Ośrodek Sportu Warszawa 0000374033
4)
agencje wykonawcze
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 017181095
2 Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Warszawa 012199305
3 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Warszawa 141032404
5)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Polska Akademia Nauk Warszawa 000325713
2 Polski Instytut Sztuki Filmowej Warszawa 140214847
6)
państwowe instytucje kultury
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 (uchylona)
2 Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 366421821
3 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Warszawa 384561270
7)
inne państwowe osoby prawne
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. Szczyrk 0000029718
2 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. Katowice 0000272147
3 PHH Hotele Sp. z o.o. Warszawa 0000219989

Grupa E

1)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 PP Porty Lotnicze Warszawa 0000008194
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 PL.2012+ Sp. z o.o. Warszawa 0000293205
2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Konstancin-Jeziorna 0000197596
3 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 0000062594
4 Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Warszawa 0000759991
5 Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o. Warszawa 0000347416
3)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Warszawa 140886771
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 142 137 128

Grupa F

1)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Warszawa 0000007411
2 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa 0000037957
3 Telewizja Polska S.A. Warszawa 0000100679
4 Poczta Polska S.A. Warszawa 0000334972
2)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa 000017756
2 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 382088467
3)
agencje wykonawcze
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Agencja Mienia Wojskowego Warszawa 011263946
4)
inne państwowe osoby prawne
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Polski Fundusz Rozwoju S.A. Warszawa 0000466256

Grupa G

1)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa 0000019193
2)
agencje wykonawcze
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa 010613083
2 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Warszawa 367849538
3)
instytucje gospodarki budżetowej
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Warszawa 0000370758
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp. Nazwa Siedziba Nr REGON
1 Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa 015817985
2 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa 000017319
5)
inne państwowe osoby prawne
Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 0000037568
2 (uchylona)
3 (uchylona)
4 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa 0000264771

CZĘŚĆ  II.

OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA I OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH:

Grupa A

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Giełda Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 0000082312
2 PLL LOT S.A. Warszawa 0000056844
3 (uchylona)
4 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 0000081582

Grupa B

Lp. Nazwa Siedziba Nr KRS
1 Enea S.A. Poznań 0000012483
2 (uchylona)
3 Grupa Azoty S.A. Tarnów 0000075450
4 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Police 0000015501
5 Grupa Azoty "Puławy" S.A. Puławy 0000011737
6 Grupa LOTOS S.A. Gdańsk 0000106150
7 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Jastrzębie-Zdrój 0000072093
8 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin 0000023302
9 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa 0000059307
10 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Radom 0000489456
11 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa 0000059492
12 Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa 0000383595
13 Polski Holding Obronny Sp. z o.o. Warszawa 0000027151
14 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Płock 0000028860
15 (uchylona)
16 (uchylona)
17 PKP Cargo S.A. Warszawa 0000027702
18 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa 0000026438
19 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Warszawa 0000009831
20 Tauron Polska Energia S.A. Katowice 0000271562
21 Polska Fundacja Narodowa Warszawa 0000655791
1 § 7 ust. 4 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 2022 r.
3 Państwowa osoba prawna, która zostanie utworzona z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 525 ust. 2art. 525 ust. 2ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021.2233).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.115 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 11/05/2017
Data ogłoszenia: 18/01/2022
Data wejścia w życie: 01/07/2017, 01/01/2020