Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "pomocą", weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej "weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem";
2)
właściwość organów;
3)
dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania pomocy oraz sposób i terminy jej wypłaty;
4)
warunki zawieszania udzielania pomocy i zwrotu kosztów kształcenia.
§  2. 
1. 
Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
2. 
Wniosek składa się do przełożonego właściwego w sprawach osobowych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza według jego ostatniego miejsca pełnienia służby albo ostatniego jego pracodawcy odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa albo Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu do Komendanta Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "organem".
§  3. 
1. 
Wniosek składa się do organu w każdym roku akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres zamieszkania weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
2)
serię, numer oraz datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
3. 
Do wniosku dołącza się:
1)
zaświadczenie wydane przez szkołę wyższą lub inny dokument potwierdzający:
a)
fakt odbywania przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza studiów, ich rodzaj i łączny czas ich trwania (liczbę semestrów),
b)
aktualny semestr (rok) odbywanej nauki oraz liczbę semestrów w danym roku akademickim wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia,
c)
wysokość opłaty ustalonej przez szkołę wyższą za naukę w danym roku akademickim i w poszczególnych jego semestrach;
2)
zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia organu o przerwaniu lub niepodjęciu nauki;
3)
oświadczenie o formie wypłaty kosztów pomocy, a w przypadku formy bezgotówkowej - wskazanie właściwego dla wypłaty rachunku bankowego.
§  4. 
1. 
Pomoc jest przyznawana na dany rok akademicki w wysokości opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. c.
2. 
Pomoc przyznaje organ w drodze decyzji.
3. 
Pomoc jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia jej przyznania.
4. 
Jeżeli pomoc została przyznana przed upływem pierwszego semestru nauki w danym roku akademickim, jej wypłata następuje w dwóch ratach, w wysokości odpowiedniej do opłat za naukę ustalonych za poszczególne semestry:
1)
pierwsza - w terminie, o którym mowa w ust. 3;
2)
druga - w terminie 30 dni po rozpoczęciu drugiego semestru nauki.
5. 
Pomoc jest wypłacana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, ze środków pozostających w dyspozycji organu.
6. 
Nie podlega wypłacie pomoc przyznana decyzją, jeżeli organ powziął wiadomość o przerwaniu lub niepodjęciu nauki przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza przed terminem wypłaty, o którym mowa w ust. 3 i 4.
§  5. 
1. 
Wniosek w sprawie zawieszenia wypłaty pomocy, z przyczyn określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn uzasadniających przerwanie studiów.
2. 
We wniosku oprócz danych określonych w § 3 ust. 2 należy wskazać przyczyny, o których mowa w ust. 1, oraz przewidywany termin wznowienia nauki, w przypadku zamiaru jej kontynuacji.
3. 
Do wniosku weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza dokument potwierdzający stan zdrowia lub zaistnienie zdarzenia losowego, które spowodowało przerwanie studiów.
§  6. 
1. 
W przypadku nieukończenia studiów, określonym w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, weteran poszkodowany-funkcjonariusz informuje niezwłocznie o tym fakcie organ.
2. 
Organ wydaje decyzję w sprawie zwrotu pomocy, w której wzywa weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do zwrotu udzielonej pomocy, wskazując jednocześnie rachunek bankowy do dokonania zwrotu.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1111 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy.
Data aktu: 06/06/2012
Data ogłoszenia: 25/05/2022
Data wejścia w życie: 21/06/2012