Przeprowadzanie egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 1090) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej "komisją kwalifikacyjną", oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej;
2)
wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków komisji kwalifikacyjnej;
3)
zakres informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata na aplikanta komorniczego, zwanego dalej "kandydatem";
4)
szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w szczególności:
a)
sposób działania komisji kwalifikacyjnej,
b)
sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez izby komornicze, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą.

Rozdział  2

Tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej

§  2. 
Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji kwalifikacyjnej w terminie do dnia 1 kwietnia danego roku.
§  3. 
1. 
Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie, w terminie do dnia 15 lutego danego roku, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej - spośród sędziów orzekających w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na obszarze właściwości sądu apelacyjnego oraz sędziów w stanie spoczynku z tego samego obszaru, spośród których Minister Sprawiedliwości może powołać swoich przedstawicieli.
2. 
Minister Sprawiedliwości zwraca się do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, do każdej komisji kwalifikacyjnej po dwóch przedstawicieli na członków komisji kwalifikacyjnej.
3. 
Minister Sprawiedliwości zwraca się do rektorów szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych i będących odpowiednio:
1)
pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi, prowadzącymi działalność naukową lub kształcenie w zakresie nauk prawnych w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
pracownikami naukowymi w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk.
§  4. 
Minister Sprawiedliwości:
1)
odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 2 ustawy,
2)
może odwołać członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy

- niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przesłanek wskazanych w tych przepisach, o czym zawiadamia Krajową Radę Komorniczą i przewodniczącego właściwej komisji egzaminacyjnej.

Rozdział  3

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej

§  5. 
1. 
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 3200 zł, wypłacanego przez 2 miesiące, począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
2)
32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
1a. 
W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna powołana na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, zwanej dalej "ustawą", została powołana:
1)
nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1600 zł, a wysokość miesięcznego ryczałtu wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego - 3200 zł;
2)
nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 3200 zł.
2. 
W przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób:
1)
wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2, wynosi 1920 zł;
2)
wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 960 zł, a wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego - 1920 zł.
3. 
Zastępca przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:
1)
miesięcznego ryczałtu w wysokości 1600 zł, wypłacanego jednorazowo w miesiącu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 960 zł;
2)
32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
3a. 
W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna powołana na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy została powołana:
1)
nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1200 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób - wysokość miesięcznego ryczałtu wy-nosi 720 zł;
2)
nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 800 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób - wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 480 zł.
4. 
W przypadku odwołania dotychczasowego członka komisji kwalifikacyjnej albo wygaśnięcia członkostwa, i powołania nowego przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 3a, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
5. 
Członkowie komisji kwalifikacyjnej niebędący pracownikami administracji rządowej za udział w jej pracach z tytułu każdorazowego przeprowadzenia egzaminu wstępnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 32 zł za każdego zdającego, nie mniej niż 3200 zł i nie więcej niż 6400 zł.
6. 
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-5, wypłaca się po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy dołączony do protokołu z przebiegu egzaminu wstępnego.

Rozdział  4

Zakres informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym osoby uprawnionej do przystąpienia do egzaminu wstępnego

§  6. 
Kwestionariusz osobowy osoby uprawnionej do przystąpienia do egzaminu wstępnego zawiera następujące informacje:
1)
nazwisko;
2)
imię (imiona);
3)
imiona rodziców;
4)
obywatelstwo;
5)
numer ewidencyjny PESEL;
6)
miejsce i adres zamieszkania;
7)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
8)
numer telefonu;
9)
wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu;
10)
dotyczące ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział  5

Sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego

§  7. 
1. 
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyznacza miejsce przeprowadzenia egzaminu wstępnego oraz godziny rejestracji kandydatów.
2. 
Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej podczas egzaminu wstępnego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.
§  8. 
1. 
Egzamin wstępny przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę.
2. 
Przed wejściem na salę kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość.
§  9. 
1. 
Egzamin wstępny rozpoczyna się w dniu i o godzinie wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości.
2. 
Z chwilą rozpoczęcia egzaminu wstępnego następuje otwarcie przesyłki zawierającej zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi dla kandydatów oraz zestaw pytań testowych i wykaz prawidłowych odpowiedzi dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. 
Przed otwarciem przesyłki przewodniczący komisji kwalifikacyjnej sprawdza, czy przesyłka nie została uszkodzona w sposób umożliwiający dostęp do zestawów pytań testowych i wykazu prawidłowych odpowiedzi.
4. 
Otwarcie przesyłki, o której mowa w ust. 2, następuje w obecności kandydatów, z wyjątkiem otwarcia koperty zawierającej wykaz prawidłowych odpowiedzi przeznaczonej dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, które następuje po zakończeniu egzaminu wstępnego i opuszczeniu sali przez wszystkich kandydatów.
5. 
Po otwarciu przesyłki, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej informuje kandydatów o:
1)
sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu wstępnego;
3)
zasadach udzielania odpowiedzi na kartach odpowiedzi;
4)
sposobie ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego oraz o sposobie doręczania uchwał komisji kwalifikacyjnej ustalających wyniki egzaminu wstępnego.
6. 
Kopertę z zestawem pytań testowych przeznaczoną dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej otwiera się w trakcie egzaminu wstępnego jedynie w uzasadnionych przypadkach.
7. 
Z czynności, o których mowa w ust. 4 i 6, sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej obecni podczas egzaminu wstępnego.
§  10. 
Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej odnotowuje w protokole liczbę niewykorzystanych zestawów pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.
§  11. 
1. 
Zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi oznacza się indywidualnym kodem.
2. 
Kandydat losuje przygotowaną przez komisję kwalifikacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi - numer kodu. Wypełnioną kartkę kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zestawu pytań testowych.
3. 
Karta odpowiedzi zawierająca dane umożliwiające identyfikację kandydata, a także karta odpowiedzi niezawierająca prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji kwalifikacyjnej, co skutkuje uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu.
4. 
Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi, a następnie dołącza się je do akt osobowych kandydatów.
§  12. 
1. 
W trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, pod nadzorem członka komisji kwalifikacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
2. 
Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
3. 
Godzina wyjścia z sali i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji kwalifikacyjnej na egzemplarzu testu kandydata.
§  13. 
Wykluczenie kandydata z egzaminu wstępnego odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu wstępnego oraz na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi kandydata.
§  14. 
Odstąpienie kandydata od udziału w egzaminie wstępnym odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu wstępnego.
§  15. 
1. 
Po upływie czasu, o którym mowa w § 10, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej ogłasza zakończenie rozwiązywania zestawu pytań testowych, a członkowie komisji kwalifikacyjnej zbierają zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi.
2. 
W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
3. 
Z czynności odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi sporządza się protokół, który zawiera w szczególności godzinę odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi dla danego numeru kodu i podpis członka komisji kwalifikacyjnej odbierającego zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.
§  16. 
Niewykorzystane zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi zwraca się Ministrowi Sprawiedliwości w stanie nienaruszonym. Protokół zwrotu podpisuje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

Rozdział  6

Obsługa administracyjna i techniczna komisji kwalifikacyjnej, przekazywanie środków na obsługę oraz rozliczanie wydatków związanych z tą obsługą

§  17. 
1. 
Siedzibą komisji kwalifikacyjnej jest siedziba rady właściwej izby komorniczej, zwanej dalej "radą".
2. 
W przypadku gdy właściwość komisji kwalifikacyjnej obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych, w zarządzeniu o powołaniu komisji kwalifikacyjnej Minister Sprawiedliwości wskazuje jej siedzibę.
§  18. 
W ramach obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej właściwa rada zapewnia w szczególności:
1)
obsługę organizacyjną i biurową;
2)
warunki umożliwiające właściwe przeprowadzenie egzaminu wstępnego oraz warunki pracy komisji kwalifikacyjnej;
3)
przygotowanie, pomoc w sporządzaniu oraz przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu wstępnego.
§  19. 
1. 
Właściwa rada nie później niż w terminie 35 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wstępnego przygotowuje i przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości w celu zatwierdzenia, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wstępny preliminarz, zawierający określone przez Ministra Sprawiedliwości pozycje wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej, zwany dalej "preliminarzem".
2. 
Przy zatwierdzaniu preliminarza Minister Sprawiedliwości, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków, może dokonać korekty planowanych wydatków.
§  20. 
1. 
Środki na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej przekazywane są na rachunek właściwej rady z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w wysokości i w terminach określonych w zatwierdzonym preliminarzu wydatków.
2. 
Właściwa rada przekazuje, nie później niż w terminie 35 dni od zakończenia egzaminu wstępnego, po zaopiniowaniu przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, sprawozdanie finansowe z wykazem poniesionych wydatków na obsługę administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej oraz wystawia na Ministerstwo Sprawiedliwości notę księgową na kwotę poniesionych kosztów, nie wyższych niż wysokość zatwierdzonego preliminarza.
§  21. 
1. 
Minister Sprawiedliwości dokonuje ostatecznego rozliczenia wydatków związanych z obsługą administracyjną i techniczną komisji kwalifikacyjnej na podstawie sprawozdania finansowego właściwej rady, o którym mowa w § 20 ust. 2, w terminie 2 miesięcy od dnia jego otrzymania, mając na względzie zasadę racjonalności i celowości wydatków.
2. 
Wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym należy udokumentować odpowiednio kopiami rachunków, faktur lub innymi dokumentami finansowymi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego właściwej rady.

Rozdział  7

Przepis końcowy

§  22. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego oraz przewodniczącego i członków zespołu do przygotowywania pytań testowych oraz zadań pisemnych na egzamin konkursowy i komorniczy (Dz. U. poz. 1925) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), które tracą moc w zakresie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu z dniem jego wejścia w życie, na podstawie art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.110 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeprowadzanie egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą.
Data aktu: 16/04/2019
Data ogłoszenia: 18/01/2022
Data wejścia w życie: 24/05/2019