Lekarski Egzamin Weryfikacyjny i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny.

Dz.U.2021.341
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego
Na podstawie art. 6h ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW);
2) tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej "ustawą", i komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy;
3) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 6d ust. 9 ustawy;
4) sposób i tryb przeprowadzania LEW i LDEW;
5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 6c ust. 13 ustawy;
6) wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych, o których mowa w art. 6d ust. 6 ustawy, oraz komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy;
7) wzory świadectwa złożenia LEW i świadectwa złożenia LDEW;
8) tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", duplikatu albo odpisu świadectwa złożenia LEW albo świadectwa złożenia LDEW;
9) tryb dokonywania przez dyrektora CEM wymiany świadectwa złożenia LEW i świadectwa złożenia LDEW;
10) sposób uiszczania opłaty, o której mowa w art. 6g ust. 6 ustawy.
§  2. 
1.  Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testowych LEW i LDEW obejmuje wiedzę w zakresie zagadnień objętych programem jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim albo lekarsko-dentystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  LEW zawiera pytania z następującego zakresu:
1) chorób wewnętrznych z medycyną rodzinną;
2) pediatrii z neonatologią;
3) chirurgii ogólnej z chirurgią urazową;
4) położnictwa i ginekologii;
5) medycyny ratunkowej i intensywnej terapii;
6) psychiatrii.
3.  LDEW zawiera pytania z następującego zakresu:
1) stomatologii zachowawczej;
2) chirurgii stomatologicznej wraz z chirurgią szczękowo-twarzową;
3) protetyki stomatologicznej;
4) ortodoncji;
5) stomatologii dziecięcej;
6) periodontologii.
§  3. 
1.  W celu powołania członków Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do podmiotów, o których mowa w art. 6d ust. 3 ustawy, o wskazanie kandydatów do tej Komisji.
2.  Wskazanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;
2) numer PESEL - w przypadku jego braku, należy podać datę i miejsce urodzenia;
3) adres do korespondencji;
4) numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
5) określenie podmiotu reprezentowanego przez kandydata.
3.  Listy kandydatów przesyła się do CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w postaci papierowej.
4.  Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 6d ust. 9 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  W celu powołania komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy, dyrektor CEM zwraca się do rektorów polskich uczelni prowadzących kształcenie na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym o wskazanie kandydatów do tej komisji.
2.  Wskazując kandydatów do komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy, podaje się dane, o których mowa w § 3 ust. 2. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się.
§  5. 
1.  Przy organizacji i przeprowadzaniu LEW i LDEW dyrektor CEM może współpracować z właściwymi wojewodami.
2.  W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, wojewodowie wspomagają CEM w zakresie organizacyjno-technicznym, w szczególności przez:
1) wskazanie sal egzaminacyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia LEW i LDEW w danym terminie, spełniających warunki określone w regulaminie porządkowym LEW i LDEW, o którym mowa w art. 6h ust. 2 ustawy;
2) pomoc w negocjacjach umów dotyczących najmowania sal egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3) przygotowanie sal egzaminacyjnych, o których mowa w pkt 1, przed lub w dniu przeprowadzenia LEW albo LDEW;
4) przechowywanie i przygotowanie materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia LEW albo LDEW.
3.  W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, CEM jest obowiązane nieodpłatnie dostarczać właściwym wojewodom materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia LEW i LDEW.
4.  Szczegóły dotyczące współpracy, o której mowa w ust. 1, określa porozumienie zawierane przez dyrektora CEM z poszczególnymi wojewodami.
§  6.  Przebieg LEW i LDEW jest dokumentowany w protokole egzaminacyjnym, którego wzór jest określony w regulaminie porządkowym LEW i LDEW, o którym mowa w art. 6h ust. 2 ustawy.
§  7. 
1.  Wnioskodawca wskazuje we wniosku, o którym mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Wniosek, o którym mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, podpisany własnoręcznie wraz z dokumentami, o których mowa w art. 6c ust. 9 ustawy, wnioskodawca przekazuje do CEM w terminie do dnia:
1) 5 marca danego roku dla sesji wiosennej;
2) 5 sierpnia danego roku dla sesji jesiennej.
3.  Zawiadomienie, o którym mowa w art. 6c ust. 17 ustawy, dyrektor CEM przekazuje wnioskodawcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 6c ust. 1 ustawy.
§  8. 
1.  Zdający LEW albo LDEW jest obowiązany podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 6d ust. 6 ustawy.
2.  Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany LEW albo LDEW jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania norm porządkowych przez zdającego.
§  9. 
1.  Rozpoczęcie LEW albo LDEW dla wszystkich zdających w skali kraju wyznacza się o tej samej godzinie. Dopuszcza się maksymalnie 30-minutowe opóźnienie w rozpoczęciu LEW albo LDEW.
2.  Decyzję o rozpoczęciu wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej podejmuje przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 6d ust. 6 ustawy. Po ogłoszeniu rozpoczęcia wpuszczania do sali egzaminacyjnej osoba, która zgłosiła się na dany LEW albo LDEW, poddaje się niezwłocznie procedurze, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy.
3.  Osoba, która nie dokonała zgłoszenia w trybie art. 6c ust. 5 ustawy lub nie wniosła opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 6c ust. 13 ustawy, lub wniosła tę opłatę w wysokości niższej niż należna, lub nie posiada dokumentu potwierdzającego tożsamość, nie może przystąpić do danego LEW albo LDEW. Przyczynę niedopuszczenia do LEW albo LDEW odnotowuje się w protokole egzaminacyjnym.
4.  Po rozpoczęciu LEW albo LDEW wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione.
5.  Czas trwania LEW albo LDEW wynosi 4 godziny.
§  10. 
1.  Zdający LEW albo LDEW zajmuje w sali egzaminacyjnej miejsce oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM.
2.  Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkich zdających LEW albo LDEW przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego:
1) informuje o organizacji i przebiegu LEW albo LDEW;
2) informuje o zakazach obowiązujących podczas LEW albo LDEW i konsekwencjach ich naruszenia, w szczególności o dyskwalifikacji, o której mowa w art. 6f ust. 4-6 ustawy.
§  11. 
1.  W celu sprawdzenia, czy zdający posiada przy sobie urządzenia służące do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego mogą posługiwać się elektronicznym wykrywaczem takich urządzeń.
2.  W trakcie LEW albo LDEW zdającemu nie wolno zachowywać się w sposób rozpraszający uwagę innych zdających.
§  12.  Jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie LEW albo LDEW jest karta odpowiedzi oznaczona numerem kodowym zdającego nadanym przez CEM.
§  13. 
1.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań testowych przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ogłasza koniec LEW albo LDEW.
2.  Po ogłoszeniu końca LEW albo LDEW zdający odkłada książeczkę testową i karty odpowiedzi. Zdający pozostaje na miejscu do momentu zebrania wszystkich książeczek testowych i kart odpowiedzi przez członków Zespołu Egzaminacyjnego, po czym opuszcza salę egzaminacyjną.
3.  W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu zdający przekazuje książeczkę testową i karty odpowiedzi członkowi Zespołu Egzaminacyjnego lub jego Przewodniczącemu i opuszcza salę egzaminacyjną bez możliwości powrotu.
§  14. 
1.  Zdający dany LEW albo LDEW ma prawo wglądu do treści zadań testowych w celu składania zastrzeżeń. Książeczki testowe są udostępniane w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po ogłoszeniu końca danego LEW albo LDEW.
2.  Zastrzeżenia, o których mowa w art. 6g ust. 1 ustawy, złożone bez zachowania trybu określonego w tych przepisach nie podlegają rozpatrzeniu.
3.  Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy, jest sporządzany protokół, zawierający w szczególności rozstrzygnięcie o uznaniu albo odrzuceniu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem. Do protokołu dołącza się złożone zastrzeżenia w postaci elektronicznej lub papierowej.
§  15. 
1.  Ustalenie wyników LEW i LDEW następuje po rozpatrzeniu zastrzeżeń, o których mowa w art. 6g ust. 1 ustawy.
2.  Unieważnienie zadania zostaje uwzględnione przy ustalaniu liczby punktów umożliwiających złożenie LEW albo LDEW.
3.  Ustalenie wyników LEW i LDEW następuje za pomocą systemu informatycznego przez odczyt kart odpowiedzi oznaczonych numerem kodowym nadanym przez CEM.
4.  Udostępnienie zdającemu wyniku jego LEW albo LDEW następuje przez podanie wyniku procentowego do dwóch miejsc po przecinku i liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi.
§  16. 
1.  Wysokość opłaty za LEW albo LDEW wynosi 700 zł.
2.  Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w polskich złotych.
§  17. 
1.  Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego oraz przewodniczącego komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy, wynosi 500 zł za posiedzenie.
2.  Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego oraz członka komisji, o której mowa w art. 6g ust. 2 ustawy, wynosi 300 zł za posiedzenie.
§  18. 
1.  Wzór świadectwa złożenia LEW określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Wzór świadectwa złożenia LDEW określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  19.  CEM przesyła świadectwo złożenia LEW albo świadectwo złożenia LDEW, zwane dalej "świadectwem", na adres zdającego wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 6c ust. 8 ustawy. W przypadku zwrotu świadectwa z powodu nieodebrania przez adresata jest ono archiwizowane w CEM i może być odebrane przez zdającego w siedzibie CEM. CEM na wniosek zdającego może przesłać ponownie nieodebrane świadectwo po uiszczeniu przez niego kosztów związanych z ponownym przesłaniem. Przepis art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187) stosuje się.
§  20. 
1.  CEM wydaje odpisy i duplikaty świadectw.
2.  Odpis świadectwa jest wydawany na wniosek zdającego LEW albo LDEW jako dodatkowy egzemplarz świadectwa.
3.  Duplikat świadectwa jest wydawany w przypadku uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia lub innej utraty świadectwa przez zdającego LEW albo LDEW, na jego wniosek.
4.  Opłatę, o której mowa w art. 6g ust. 6 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. Potwierdzenie wniesienia opłaty załącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3.
5.  W przypadku niedołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, potwierdzenia wniesienia opłaty, o której mowa w art. 6g ust. 6 ustawy, CEM wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6.  Odpis świadectwa i duplikat świadectwa wydaje się na druku według wzorów odpowiednich świadectw.
7.  Duplikat świadectwa jest oznaczony pieczęcią o treści "Duplikat".
8.  Odpis świadectwa jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz oznaczony pieczęcią "Za zgodność z oryginałem" i imienną pieczęcią dyrektora CEM.
9.  Wydanie odpisu świadectwa albo duplikatu świadectwa następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w art. 6g ust. 6 ustawy.
§  21. 
1.  W przypadku ujawnienia przez zdającego błędu na świadectwie może on zwrócić się do dyrektora CEM z wnioskiem o wymianę świadectwa.
2.  Po wpłynięciu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania wymiany. Wymiana nie jest dokonywana, jeżeli na świadectwie nie stwierdza się błędu. Świadectwo, które nie zawiera błędu, jest zwracane wnioskodawcy.
3.  Opłatę, o której mowa w art. 6g ust. 6 ustawy, za wymianę świadectwa niewynikającą z błędu CEM uiszcza się na rachunek bankowy CEM, podany na stronie internetowej CEM. W takim przypadku CEM wzywa wnioskodawcę do uiszczenia wymaganej opłaty oraz przekazania dokumentu potwierdzającego dokonanie tej czynności do CEM w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że niedokonanie tych czynności spowoduje odmowę dokonania wymiany świadectwa.
4.  Wydanie wymienionego świadectwa następuje po otrzymaniu przez CEM świadectwa błędnego.
5.  Wydanie wymienionego świadectwa następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
6.  W przypadku obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 6g ust. 6 ustawy, termin, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg od dnia doręczenia do CEM dokumentu potwierdzającego wniesienie tej opłaty.
§  22.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKIEGO EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 1291, 1493, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021