Zmiana rozporządzenia w sprawie szkół podoficerskich.

Dz.U.2020.806
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkół podoficerskich
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 330, 730 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Zadaniami szkół są:

1) kształcenie kandydatów na podoficerów z korpusu szeregowych zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji dowódczych niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);

2) kształcenie kandydatów na podoficerów w ramach służby kandydackiej w zakresie szkolenia podstawowego, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji dowódczych oraz szkolenia specjalistycznego, niezbędnych do objęcia stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala (mata);

3) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla podoficerów wymaganych przed mianowaniem na kolejne stopnie wojskowe;

4) kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej;

5) kształcenie kandydatów na podoficerów terytorialnej służby wojskowej;

6) kształcenie kandydatów na podoficerów rezerwy.";

2) w § 5 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

"2. Bazowy program kształcenia osób, o których mowa w § 4, oraz programy kursów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 3, opracowuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Bazowy program kształcenia określa i standaryzuje wiedzę ogólnowojskową wymaganą od żołnierza mianowanego na pierwszy stopień podoficerski, bez względu na korpus osobowy (grupę osobową).

3. Programy szkolenia specjalistycznego na potrzeby kształcenia osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, opracowują komendanci centrów szkolenia w porozumieniu z komendantami szkół podoficerskich. Programy specjalistyczne są podstawą do realizacji szkolenia, którego celem jest nadanie specjalności wojskowej. Dla każdej specjalności wojskowej opracowuje się odrębny program szkolenia.

4. Komendanci szkół podoficerskich na podstawie bazowego programu kształcenia oraz programów kursów kwalifikacyjnych opracowują specjalistyczne programy kształcenia, które uwzględniają specyfikę danego rodzaju sił zbrojnych i służb.

5. Bazowy program kształcenia oraz programy specjalistyczne obejmują:

1) ogólne cele kształcenia;

2) cele kształcenia w poszczególnych przedmiotach nauczania;

3) rozliczenie godzin;

4) szczegółowe treści zajęć programowych;

5) wskazówki organizacyjno-metodyczne;

6) orientacyjną kalkulację materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu kształcenia.";

3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Liczbę dni przeznaczonych na nauczanie, samokształcenie i praktykę różnicuje się w zależności od potrzeb i specyfiki korpusu osobowego (grupy osobowej).",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szkolenie specjalistyczne osób, o których mowa w § 4 pkt 2, 4 i 5, realizuje się w centrach szkolenia.";

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kandydaci, o których mowa w § 4 pkt 2, z wyłączeniem kandydatów na podoficerów Wojsk Specjalnych, odbywają praktyki w jednostkach wojskowych na pierwszych stanowiskach służbowych przewidzianych dla podoficerów zawodowych. Cele, czas trwania oraz zakres praktyk określają program szkolenia specjalistycznego i program praktyk.";

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do kształcenia rozpoczętego i niezakończonego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODOFICERSKIEJ

wzór

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020