Pomoc finansowa udzielana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.703
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób dokumentowania udzielanej pomocy finansowej;
2) sposób dokonywania wpłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej;
3) sposób spłaty pomocy finansowej udzielonej po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zwrotu otrzymanej kwoty;
4) wzory wniosków o udzielenie pomocy finansowej;
5) sposób ustalania wartości udzielanej pomocy finansowej w złotych lub w walucie, w której jest ona udzielana.
§  2. 
1.  Strona ubiegająca się o udzielenie pomocy finansowej - po dokonaniu przez osobę trzecią wpłaty kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej - składa wniosek sporządzony według wzoru, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Strona ubiegająca się o udzielenie pomocy finansowej - po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zwrotu otrzymanej kwoty - składa wniosek sporządzony według wzoru, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Wpłaty kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, dokonuje się:
1) w walucie wskazanej przez konsula - na wskazany przez niego rachunek bankowy właściwego urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego;
2) w złotych - na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§  4.  W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, konsul przelicza wpłaconą w złotych kwotę na walutę państwa przyjmującego lub na walutę, w której pobiera opłaty konsularne, stosując obowiązujący w dniu wpłaty kurs sprzedaży ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, a gdy brak takiej możliwości - kurs referencyjny ogłaszany przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeżeli to nie będzie możliwe - inny powszechnie stosowany kurs referencyjny.
§  5. 
1.  Spłaty pomocy finansowej udzielonej po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu się do zwrotu otrzymanej kwoty dokonuje się na wskazany przez konsula rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2.  Spłaty dokonuje się w złotych w kwocie stanowiącej równowartość otrzymanej pomocy finansowej ustalonej przez konsula po przeliczeniu kwoty udzielonej pomocy finansowej według kursu sprzedaży waluty, w której została udzielona pomoc, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, a gdy brak takiej możliwości - według kursu referencyjnego ogłaszanego przez bank centralny państwa przyjmującego, a jeżeli to nie będzie możliwe - według innego powszechnie stosowanego kursu referencyjnego.
§  6.  Konsul dokumentuje sposób udzielonej pomocy finansowej, zamieszczając odpowiednią adnotację na wnioskach, o których mowa w § 2.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE PRZEZ KONSULA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POMOCY FINANSOWEJ PO WPŁACIE KWOTY STANOWIĄCEJ JEJ RÓWNOWARTOŚĆ

.....................................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)
..............................................................................
(nr PESEL*)
..............................................................................
(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail)
..............................................................................
(nazwa i numer dokumentu tożsamości,

nazwa organu wydającego i data wydania)

..............................................................................
(charakter i cel pobytu za granicą)
Wniosek

do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w ..............................

(wskazać siedzibę właściwego urzędu konsularnego albo przedstawicielstwa dyplomatycznego)

o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów

powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Proszę o udzielenie mi pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

w wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej przez osobę trzecią:

1. Kwoty .......... (słownie: .....................................................................................................................)

w walucie ................. na rachunek bankowy urzędu konsularnego/przedstawicielstwa dyplomatycznego**

(wskazać, jakiej)

....................................................................................................................................................................

(wskazać właściwy urząd konsularny albo przedstawicielstwo dyplomatyczne)

lub***

2. Kwoty ............ (słownie: ...................................................................................................................)

w złotych na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uzasadnienie: .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że pomoc finansowa zostanie mi udzielona po

wpłaceniu przez osobę trzecią kwoty stanowiącej równowartość udzielanej pomocy finansowej.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1))

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu i adres e-mail

w celu przekazywania przez .......................................................................................... lub Ministerstwo

(właściwy urząd konsularny albo przedstawicielstwo dyplomatyczne)

Spraw Zagranicznych istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie

udzielenia pomocy finansowej.

Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(ny), że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych

osobowych we wskazanym powyżej zakresie w dowolnym momencie, przez przesłanie stosownej

informacji na adres właściwego urzędu konsularnego. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

...................................... ....................................................
(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe:

Informacja o sposobie dokonania wpłaty kwoty stanowiącej równowartość pomocy finansowej:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja o formie udzielonej pomocy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(np.: wypłacono całą kwotę do rąk wnioskodawcy; wykupiono dla wnioskodawcy bilet na przelot lub przejazd do miejsca

zamieszkania; zapłacono za przejazd wnioskodawcy bezpośrednio przewoźnikowi itd.)

.............................. ........................................ ..........................................
(miejscowość, data) (pieczęć urzędowa urzędu konsularnego albo

przedstawicielstwa dyplomatycznego)

(podpis i pieczęć konsula)

Potwierdzam otrzymanie wskazanej wyżej pomocy finansowej

........................................ ........................................
(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

______

* Należy podać, jeżeli został nadany.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Należy wybrać właściwe.

____________________

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE PRZEZ KONSULA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POMOCY FINANSOWEJ PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO JEJ ZWROTU

.....................................................................
(miejscowość, data)
.............................................................................
(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)
..............................................................................
(nr PESEL*)
..............................................................................
(adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail)
..............................................................................
(nazwa i numer dokumentu tożsamości,

nazwa organu wydającego i data wydania)

..............................................................................
(charakter i cel pobytu za granicą)
Wniosek

do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w ...................

(wskazać właściwą siedzibę urzędu konsularnego albo przedstawicielstwa dyplomatycznego)

o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów

powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Proszę o udzielenie mi pomocy finansowej w kwocie ...........................

(słownie : ..................................................................................................................................................)

w walucie ................ na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Uzasadnienie: .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Zobowiązanie

Ja, niżej podpisana(ny):

.......................................................................................................................................................

(imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nr PESEL*)

.......................................................................................................................................................

(nazwa i numer dokumentu tożsamości, nazwa organu wydającego i data wydania

.......................................................................................................................................................

(miejsce zamieszkania: województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu, nr telefonu,

adres e-mail)

zobowiązuję się do wpłacenia na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

....................................................................................................................................................................

(wskazać nazwę banku i nr rachunku)

w terminie wskazanym w decyzji konsula kwoty .....................................................................................

(słownie: ...................................................................................................................................) w złotych

tytułem zwrotu udzielonej mi pomocy finansowej w kwocie ...................................................................

(słownie: ...................................................................................................................................................)

w walucie ...................................

(wskazać, jakiej)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1))

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu i adres e-mail

w celu przekazywania przez .......................................................................................... lub Ministerstwo

(właściwy urząd konsularny albo przedstawicielstwo dyplomatyczne)

Spraw Zagranicznych istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie

udzielenia pomocy finansowej oraz dochodzeniem roszczeń powstałych w związku z udzieloną

pomocą finansową.

Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(ny), że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych

osobowych we wskazanym powyżej zakresie w dowolnym momencie, przez przesłanie stosownej

informacji na adres właściwego urzędu konsularnego. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

...................................... ....................................................
(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe:

Informacja o formie udzielanej pomocy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(np.: wypłacono całą kwotę do rąk wnioskodawcy; wykupiono dla wnioskodawcy bilet na przelot lub przejazd do miejsca

zamieszkania; zapłacono za przejazd wnioskodawcy bezpośrednio przewoźnikowi itd.)

................................ ........................................ ........................................
(miejscowość, data) (pieczęć urzędowa urzędu konsularnego albo

przedstawicielstwa dyplomatycznego)

(podpis i pieczęć konsula)

Przyjęcie pomocy finansowej we wskazanej wyżej kwocie potwierdzam złożonym niżej

własnoręcznym podpisem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie niewywiązania się przeze mnie

z zobowiązania zwrotu udzielonej pomocy finansowej wszczęte zostanie przeciwko mnie postępowanie

egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)).

................................... ........................................
(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy)

______

* Należy podać, jeżeli został nadany.

_________________________________

1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553,

1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2238 oraz z 2018 r. poz. 1192), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1687) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020