Przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.20.336
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 2020 r.
w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej
Na podstawie art. 56 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej "składkami", od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono tych składek.
§  2. 
1.  Składki przekazuje się na rachunek bankowy wskazany przez Zakład, przy użyciu dokumentów płatniczych określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321).
2.  Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem całego okresu służby funkcjonariusza, przekazuje się do Zakładu:
1) za grudzień, za funkcjonariusza, który pozostawał w służbie cały rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu danego roku kalendarzowego;
2) za ostatni miesiąc pozostawania w służbie, za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby w trakcie roku kalendarzowego;
3) za ostatni miesiąc obowiązywania składki emerytalnej lub rentowej, gdy jej wymiar został zmieniony w trakcie roku pozostawania funkcjonariusza w służbie.
§  3. 
1.  Składki przekazuje się:
1) w terminie 60 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby, w przypadku gdy przekazanie składek następuje z urzędu;
2) w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku gdy przekazanie składek następuje na wniosek funkcjonariusza;
3) niezwłocznie, jednak nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z Zakładu o nabyciu przez funkcjonariusza prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 i 252).
2.  Jednocześnie z przekazaniem składek do Zakładu przekazuje się deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne.
§  4.  Komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu właściwa w sprawach finansowych przekazuje do Zakładu składki za okres służby w Straży Marszałkowskiej.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.336

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej.
Data aktu: 18/02/2020
Data ogłoszenia: 02/03/2020
Data wejścia w życie: 14/04/2020