Wymogi stosowane wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji.

Dz.U.20.2100
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania wymogów posiadania:
a) nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia przez członków zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany, zwanej dalej "spółką",
b) niezależności osądu i poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków oraz w zakresie liczby funkcji pełnionych jednocześnie przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
2) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki, stosowanych wobec nich odpowiednich wymogów w zakresie posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji, doświadczenia, niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków;
3) zakres dokumentów gromadzonych przez spółkę potwierdzających spełnianie przez członków zarządu i rady nadzorczej tej spółki takich wymogów;
4) tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki.
Rozdział  2

Szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki wymogów w związku z pełnieniem swoich funkcji

§  2.  Wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy w związku ze sprawowanymi funkcjami nie dopuścił się on zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi i prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego jako członka zarządu spółki.
§  3.  Wymóg posiadania wiedzy przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy wykazuje on szczegółową znajomość zagadnień związanych z zakresem obowiązków, które mają być przez niego wykonywane, oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez spółkę działalności i ryzyka związanego z tą działalnością.
§  4.  Wymóg posiadania kompetencji przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy posiada on zdobytą w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 5, umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 3.
§  5.  Wymóg posiadania doświadczenia przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy jego staż pracy pozwala na wykonywanie czynności zarządczych w spółce.
§  6. 
1.  Wymóg posiadania niezależności osądu przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy posiada on zdolność do niezależnego i obiektywnego podejmowania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem spółką oraz ich realizacji.
2.  Wymóg posiadania niezależności osądu przez członka rady nadzorczej spółki jest spełniony w przypadku, gdy posiada on zdolność do niezależnej i obiektywnej oceny decyzji podejmowanych przez zarząd spółki.
§  7.  Wymóg poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki jest spełniony w przypadku, gdy:
1) rodzaj funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność,
2) wielkość innego podmiotu, w którym członek zarządu albo rady nadzorczej spółki sprawuje funkcję, poziom skomplikowania jego działalności lub położenie geograficzne

- pozwala członkowi zarządu albo rady nadzorczej spółki na realizację zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością spółki i strategii zarządzania tym ryzykiem.

§  8.  Wymóg w zakresie liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki, jest spełniony w przypadku, gdy liczba pełnionych funkcji pozwala mu na realizację powierzonych zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością spółki i strategii zarządzania tym ryzykiem.
Rozdział  3

Tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki wymogów w związku z pełnieniem swoich funkcji

§  9. 
1.  Organ uprawiony do powoływania i odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej spółki dokonuje oceny spełniania wymogów:
1) o których mowa w § 2-8, przed powołaniem danej osoby w skład zarządu spółki;
2) o których mowa w § 6-8, przed powołaniem danej osoby w skład rady nadzorczej spółki.
2.  Spółka weryfikuje spełnianie wymogów:
1) o których mowa w § 2-8, przez poszczególne osoby wchodzące w skład zarządu spółki,
2) o których mowa w § 6-8, przez poszczególne osoby wchodzące w skład rady nadzorczej spółki

- co najmniej raz w roku oraz w przypadku zmiany wymagań względem spółki skutkującej zmianą wymogów dla członka zarządu albo rady nadzorczej spółki, a także w przypadku wystąpienia uzasadnionych obaw, że członek zarządu albo rady nadzorczej spółki nie spełnia wymogów, o których mowa w tych przepisach.

3.  W przypadku członków zarządu spółki ocena oraz weryfikacja spełniania wymogów są dokonywane na podstawie dokumentów oraz oświadczeń przedłożonych przez osoby objęte oceną albo weryfikacją.
4.  W przypadku członków rady nadzorczej spółki ocena oraz weryfikacja spełniania wymogów są dokonywane na podstawie oświadczeń przedłożonych przez osoby objęte oceną albo weryfikacją.
§  10.  Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, uwzględnia się, czy:
1) na osobę objętą oceną lub weryfikacją lub na podmiot inny niż spółka, w związku z zakresem odpowiedzialności tej osoby wynikającym z funkcji pełnionych w organach tego podmiotu, została nałożona sankcja administracyjna lub jest wobec tej osoby prowadzone postępowanie o nałożenie takiej sankcji;
2) przeciwko ocenianej lub weryfikowanej osobie jest prowadzone postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086), przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059), lub przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;
3) oceniana lub weryfikowana osoba pełni lub pełniła funkcję członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, któremu w związku z pełnieniem tych funkcji:
a) cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na: naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu lub naruszanie interesów uczestników obrotu,
b) odmówiono udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewniałby prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub klientów tego podmiotu;
4) osoba objęta oceną lub weryfikacją pełniła funkcję członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, wobec którego ogłoszono upadłość w trakcie pełnienia tych funkcji lub w okresie roku po zaprzestaniu ich pełnienia;
5) decyzją samorządu zawodowego osoba objęta oceną lub weryfikacją została zawieszona w pełnieniu funkcji w tym samorządzie, zwolniona z pełnionych funkcji lub została nałożona na tę osobę inna kara nakładana decyzją tego samorządu w związku z popełnieniem przestępstwa oszustwa lub sprzeniewierzenia lub nieprawidłowym świadczeniem usług finansowych lub usług dotyczących przetwarzania danych;
6) z osobą objętą oceną lub weryfikacją został rozwiązany stosunek pracy albo umowa cywilnoprawna będące podstawą wykonywania pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez tę osobę podstawowych obowiązków wynikających z tego stosunku albo tej umowy lub popełnienia przez tę osobę w czasie trwania tego stosunku albo tej umowy przestępstwa, które uniemożliwiało dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
§  11. 
1.  Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania wiedzy, bierze się pod uwagę, czy członek zarządu spółki posiada wiedzę w co najmniej jednym z następujących zakresów:
1) rachunkowość i sprawozdawczość finansowa;
2) zarządzanie ryzykiem;
3) przepisy prawa regulujące działalność spółek prowadzących rynek regulowany i audyt wewnętrzny;
4) technologie i bezpieczeństwo informacyjne;
5) istotne obszary działalności spółki w zakresie udostępniania informacji o transakcjach - w przypadku gdy spółka prowadzi taką działalność;
6) lokalne, regionalne lub globalne rynki - w przypadku gdy spółka prowadzi działalność na takich rynkach;
7) obrót instrumentami finansowymi;
8) planowanie strategiczne;
9) zarządzanie spółką lub organizacją;
10) zarządzanie krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynniki ryzyka związane ze strukturą takich grup - w przypadku prowadzenia przez spółkę działalności w ramach takiej struktury.
2.  Spółka zapewnia, że w przypadku gdy członek zarządu spółki nie posiada wiedzy w jednym z zakresów, o których mowa w ust. 1, wiedzę w tym zakresie posiada inny członek zarządu spółki.
3.  Uznaje się, że członek zarządu spółki posiada wiedzę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:
1) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
2) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta;
3) posiada tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych;
4) ukończył studia Master of Business Administration (MBA);
5) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
6) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
7) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
8) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.);
9) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709), powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
10) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
11) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
§  12.  Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania kompetencji, uwzględnia się poziom i profil wykształcenia, w tym, czy jest ono związane z działalnością spółki, szkolenia, staże i konferencje, a także umiejętności nabyte w ramach doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach.
§  13.  Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania doświadczenia, uwzględnia się w szczególności faktyczne wykonywanie funkcji na stanowiskach kierowniczych oraz czas wykonywania tych funkcji.
§  14. 
1.  Dokonując oceny i weryfikacji spełniania przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki wymogu posiadania niezależności osądu, uwzględnia się okoliczności, które mogą powodować konflikty interesów, z uwagi na:
1) stosunki osobiste, zawodowe lub gospodarcze członka zarządu albo rady nadzorczej spółki z:
a) innymi osobami, w tym akcjonariuszami spółki lub akcjonariuszami innych spółek prowadzących rynek regulowany,
b) innymi członkami zarządu, rady nadzorczej lub dyrektorami spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki,
c) innymi podmiotami, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
2) funkcje pełnione przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki obecnie lub w przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pełnionych w podmiotach, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
3) inne stosunki gospodarcze członka zarządu albo rady nadzorczej spółki, w szczególności pożyczki udzielone spółkom powiązanym z członkiem zarządu albo rady nadzorczej spółki;
4) inne stosunki, w tym stosunki rodzinne, które mogą powodować faktyczne konflikty interesów.
2.  Ocena okoliczności, o których mowa w ust. 1, które mogą powodować konflikty interesów, uwzględnia co najmniej informacje, czy członek zarządu albo rady nadzorczej spółki:
1) posiada lub posiadał akcje spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
2) sprawuje lub sprawował funkcję członka zarządu, rady nadzorczej lub funkcje kierownicze w podmiocie, który posiada akcje spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, lub jest z tym podmiotem bezpośrednio powiązany;
3) sprawuje lub w okresie ostatnich 18 miesięcy sprawował inne funkcje niż członek zarządu, członek rady nadzorczej lub funkcje kierownicze w spółce, innej spółce prowadzącej rynek regulowany, podmiocie, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, lub w innym podmiocie w ramach grupy kapitałowej odpowiednio spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
4) wykonuje lub w okresie ostatnich 18 miesięcy wykonywał zadania na rzecz podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe na rzecz spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, lub innego podmiotu w ramach grupy kapitałowej spółki prowadzącej rynek regulowany albo był pracownikiem podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe bezpośrednio zaangażowanym w świadczoną usługę na rzecz tych podmiotów;
5) posiada lub w okresie ostatnich 18 miesięcy posiadał akcje podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego tego podmiotu;
6) jest albo w okresie ostatnich 18 miesięcy był członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę;
7) realizuje albo realizował na rzecz spółki dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla działalności spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej spółki albo jest albo był klientem spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej spółki, na rzecz którego spółka ta albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności;
8) jest członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który realizował na rzecz spółki albo podmiotu z grupy kapitałowej spółki dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla działalności spółki albo podmiotu z grupy kapitałowej spółki albo jest członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który jest klientem spółki albo podmiotu z grupy kapitałowej spółki, na rzecz którego spółka albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności, lub jest z takim podmiotem w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio powiązany;
9) jest lub był związany innym istotnym stosunkiem umownym ze spółką lub podmiotem z grupy kapitałowej spółki w charakterze członka zarządu albo rady nadzorczej spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej spółki.
3.  Istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie powoduje, że członek zarządu albo rady nadzorczej spółki nie spełnia wymogu posiadania niezależności osądu w przypadku, gdy:
1) w spółce są przyjęte rozwiązania w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów w zakresie, o którym mowa w ust. 1, albo
2) przed powołaniem w skład zarządu albo rady nadzorczej spółki, albo jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpią w trakcie pełnienia funkcji przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki:
a) osoba ta oświadczy, że:
będzie unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów,
w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będzie zgłaszać spółce zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz możliwość ich zaistnienia,
będzie wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów,
b) spółka przyjęła procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, gwarantujące, że są one zawierane na warunkach rynkowych - jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczą takich transakcji.
4.  Za konflikt interesów nie uznaje się sprawowania funkcji lub zatrudnienia w innej spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy spółka.
§  15.  Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki wymogu poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków, uwzględnia się:
1) przewidywane dla poszczególnych funkcji i obowiązków członków zarządu albo rady nadzorczej spółki zaangażowanie pod względem czasu poświęcanego na wypełnianie tych obowiązków, uwzględniając charakter pełnionych funkcji;
2) ilość czasu poświęcaną innym funkcjom sprawowanym przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w związku z jego działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną;
3) liczbę funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny;
4) charakter funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań.
Rozdział  4

Zakres dokumentów gromadzonych przez spółkę potwierdzających spełnianie przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki wymogów w związku z pełnieniem swoich funkcji

§  16.  W celu dokonania oceny spełniania wymogów określonych w § 2-8 spółka gromadzi następujące dokumenty dotyczące członka zarządu albo rady nadzorczej spółki:
1) oświadczenie o danych osobowych zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce aktualnego zamieszkania;
2) życiorys, dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
3) informację z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie później niż 3 miesiące przed dniem dokonania oceny, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miały miejsce zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską - także odpowiedni dokument wydany przez właściwe organy państw, w których osoby te miały miejsce zamieszkania w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonania oceny;
4) oświadczenie o toczących się lub o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych przeciwko tej osobie o nałożenie odpowiednio sankcji administracyjnej lub kary dyscyplinarnej;
5) oświadczenie o toczących się postępowaniach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w § 10 pkt 2;
6) oświadczenie o pełnieniu funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, o którym mowa w § 10 pkt 3 lub 4;
7) oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej będących podstawą wykonywania pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez tę osobę podstawowych obowiązków wynikających z tego stosunku albo z tej umowy lub popełnienia przez tę osobę w czasie trwania tego stosunku albo tej umowy przestępstwa, które uniemożliwiało dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
8) oświadczenie o występowaniu którejkolwiek okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 2;
9) oświadczenie o:
a) ilości czasu poświęcanego innym funkcjom sprawowanym przez członka zarządu albo rady nadzorczej w związku z jego działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną,
b) liczbie funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny,
c) charakterze funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej w innych podmiotach, w tym o zakresie wykonywanych zadań.
Rozdział  5

Tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki

§  17. 
1.  Spółka zapewnia członkom zarządu i rady nadzorczej szkolenia ogólne oraz szkolenia specjalistyczne odpowiednie do zakresu sprawowanych obowiązków, które pozwolą na aktualizację i ugruntowanie ich wiedzy w zakresie działalności spółki, jej struktury organizacyjnej, modelu biznesowego, profilu ryzyka towarzyszącego jej działalności, otoczenia regulacyjnego i mechanizmów zarządczych oraz nadzorczych, a także roli odpowiednio członków zarządu i rady nadzorczej w działalności spółki.
2.  Spółka zapewnia zaznajomienie członków zarządu i rady nadzorczej ze zmianami w sposobie zarządzania spółką, strategii działalności spółki, zakresie prowadzonej przez spółkę działalności i sposobie jej wykonywania, a także sytuacji rynkowej oraz otoczenia regulacyjnego spółki.
§  18. 
1.  Spółka ustanawia politykę w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej, która zawiera co najmniej:
1) wskazanie celów szkoleniowych odrębnie dla zarządu i rady nadzorczej, a w odpowiednich przypadkach odrębnie dla danej funkcji;
2) określenie zasobów kadrowych spółki realizujących zadania związane z zapewnieniem utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel, w szczególności opracowaniem szczegółowego programu szkoleniowego;
3) tryb zgłoszenia przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki potrzeby udziału w procesie szkoleniowym;
4) sposób identyfikacji potrzeb szkoleniowych członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
5) sposób weryfikacji skuteczności organizowanych szkoleń.
2.  Polityka, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez radę nadzorczą spółki po wcześniejszym zaopiniowaniu przez komitet do spraw nominacji, w przypadku gdy został powołany w spółce.
Rozdział  6

Przepis przejściowy i końcowy

§  19.  Spółka prowadząca w dniu wejścia w życie rozporządzenia rynek regulowany jest obowiązana do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 31 maja 2021 r.
§  20.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r. 2
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany (Dz. U. poz. 874), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 45 pkt 6 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2100

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wymogi stosowane wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji.
Data aktu: 24/11/2020
Data ogłoszenia: 27/11/2020
Data wejścia w życie: 30/11/2020