Przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.2089
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa: 44 - Zabezpieczenie społeczne i 63 - Rodzina oraz 31 - Praca - w podziale na części i działy budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa do części 31 - Praca w kwocie 5 486 840 zł, z:
1) części 44 - Zabezpieczenie społeczne, w kwocie 2 979 280 zł;
2) części 63 - Rodzina, w kwocie 2 507 560 zł.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się również kwoty wynagrodzeń do części 31 - Praca w kwocie 2 900 000 zł, z:
1) części 44 - Zabezpieczenie społeczne, w kwocie 1 100 000 zł;
2) części 63 - Rodzina, w kwocie 1 800 000 zł.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetu państwa w zakresie kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
31 Praca 5 486 840
750 Administracja publiczna 5 486 840
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 5 486 840
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 2 044 840
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 2 900 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 471 000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 71 000
44 Zabezpieczenie społeczne 2 979 280
750 Administracja publiczna 2 979 280
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 979 280
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 1 673 280
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 100 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27 000
63 Rodzina 2 507 560
750 Administracja publiczna 2 507 560
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 507 560
4000 Grupa wydatków bieżących jednostki 371 560
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 800 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 292 000
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 44 000
ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE KWOT WYNAGRODZEŃ

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota w złotych
zmniejszenie zwiększenie
1 2 3 4 5 6 7
31 Praca 2 900 000
750 Administracja publiczna 2 900 000
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 2 900 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 2 900 000
44 Zabezpieczenie społeczne 1 100 000
750 Administracja publiczna 1 100 000
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 100 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 100 000
63 Rodzina 1 800 000
750 Administracja publiczna 1 800 000
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 800 000
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 1 800 000

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2089

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.
Data aktu: 25/11/2020
Data ogłoszenia: 25/11/2020
Data wejścia w życie: 26/11/2020