Wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Dz.U.2020.2066
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
Na podstawie art. 18c ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwanego dalej "nakazem", i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zwanego dalej "zakazem", wydanych przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej wobec żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, stosującego przemocy w rodzinie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956), stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą;
2) sposób wykonywania i dokumentowania przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej czynności związanych z wydaniem nakazu lub zakazu;
3) wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej "ustawą", lub zasadności wydania nakazu lub zakazu.
§  2. 
1.  Wzór nakazu i zakazu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Formularz nakazu lub zakazu wypełnia się czytelnie, trwałym środkiem piszącym, pismem odręcznym, maszynowo lub komputerowo.
§  3. 
1.  Żołnierz Żandarmerii Wojskowej przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu wypełnia kwestionariusz szacowania ryzyka.
2.  Żołnierz Żandarmerii Wojskowej wypełnia kwestionariusz szacowania ryzyka odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka przez:
1) wskazanie daty, czasu i miejsca przeprowadzanej przez Żandarmerię Wojskową interwencji lub realizowanych czynności służbowych, o których mowa w art. 18b ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) wskazanie imienia i nazwiska osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
3) zaznaczenie we właściwym polu odpowiedzi - czynników wystąpienia ryzyka - określających ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie.
§  4.  Wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, lub zasadności wydania nakazu lub zakazu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Doręczenie nakazu lub zakazu żołnierzowi pełniącemu czynną służbę wojskową stosującemu przemoc w rodzinie dokumentuje się na jego oryginale, przez złożenie podpisu przez tego żołnierza.
§  6. 
1.  Wydany przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej nakaz lub zakaz podlega rejestracji w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, właściwej ze względu na miejsce wydania nakazu lub zakazu.
2.  Rejestracji podlegają:
1) data wydania nakazu lub zakazu;
2) stopień wojskowy, jednostka wojskowa, imię i nazwisko oraz numer PESEL żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, wobec którego nakaz lub zakaz został wydany;
3) adres mieszkania, którego dotyczy nakaz lub zakaz;
4) data obowiązywania nakazu lub zakazu;
5) odległość lub obszar wskazane w nakazie lub zakazie;
6) deklarowany adres miejsca pobytu i numer telefonu żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, wobec którego nakaz lub zakaz został wydany;
7) imię, nazwisko oraz stopień wojskowy żołnierza Żandarmerii Wojskowej wydającego nakaz lub zakaz;
8) informacje o dokonaniu sprawdzeń, o których mowa w art. 18i ustawy;
9) dane osoby dotkniętej przemocą domową oraz jej stosunek do osoby, wobec której wydano nakaz lub zakaz.
§  7.  Dokumentowanie czynności związanych z wydaniem nakazu lub zakazu przez żołnierza Żandarmerii Wojskowej polega na:
1) sporządzeniu notatki z przeprowadzonej interwencji;
2) wypełnieniu blankietu kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służącego stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy, lub zasadności wydania nakazu lub zakazu, zawierającego czynniki i kryteria szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie;
3) sporządzeniu protokołu przesłuchania osoby zgłaszającej przemoc w rodzinie lub osób dotkniętych przemocą;
4) wypełnieniu blankietu nakazu lub zakazu.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

NAKAZ NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA WSPÓLNIE ZAJMOWANEGO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA LUB ZAKAZ ZBLIŻANIA SIĘ DO MIESZKANIA I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

Kwestionariusz szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego służący stwierdzeniu zasadności zatrzymania, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, lub zasadności wydania nakazu lub zakazu

wzór

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.2066

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.
Data aktu: 06/11/2020
Data ogłoszenia: 23/11/2020
Data wejścia w życie: 30/11/2020