Zbiory danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.2020.1916
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 26 października 2020 r.
w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 67b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych przestrzennych, uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych;
2) zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) akt planowania przestrzennego - akt, o którym mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) dane przestrzenne - dane przestrzenne w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284);
3) metadane infrastruktury informacji przestrzennej - metadane infrastruktury informacji przestrzennej w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
4) obiekt przestrzenny - obiekt przestrzenny w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
5) rejestr TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486);
6) układ PL-1992, układ PL-2000 - układy współrzędnych płaskich prostokątnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086);
7) zbiór danych przestrzennych - zbiór danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Rozdział  2

Tworzenie i aktualizacja zbioru danych przestrzennych

§  3. 
1.  Utworzenie zbioru danych przestrzennych obejmuje następujące działania:
1) wybór rodzaju zbioru danych przestrzennych, ze względu na typy aktów planowania przestrzennego, których dotyczą, z poniżej wymienionych:
a) plan zagospodarowania przestrzennego województwa, oznaczany kodem "PZPW",
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oznaczany kodem "SUIKZP",
c) miejscowe plany, w tym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany odbudowy oraz miejscowe plany rewitalizacji, oznaczany kodem "MPZP";
2) zgromadzenie danych dla aktów planowania przestrzennego;
3) nadanie zbiorowi danych przestrzennych jednoznacznego i niezmiennego identyfikatora.
2.  W zbiorze danych przestrzennych gromadzi się dane o następujących obiektach przestrzennych:
1) akcie planowania przestrzennego, obejmującym:
a) informację określającą wersję obiektu przestrzennego reprezentującego akt planowania przestrzennego,
b) tytuł aktu planowania przestrzennego,
c) typ aktu planowania przestrzennego,
d) poziom aktu planowania przestrzennego w hierarchii terytorialnej,
e) okres obowiązywania aktu planowania przestrzennego,
f) informację o statusie aktu planowania przestrzennego,
g) informację o zmianach aktu planowania przestrzennego,
h) informację o mapach podkładowych użytych do sporządzenia aktu planowania przestrzennego,
i) określenie granic obszaru objętego ustaleniami aktu planowania przestrzennego,
j) informację o rysunkach aktu planowania przestrzennego,
k) informację o dokumentach powiązanych z aktem planowania przestrzennego, w szczególności inicjujących i przyjmujących akt, rozstrzygnięć nadzorczych i wyroków dotyczących aktu,
2) rysunku aktu planowania przestrzennego, obejmującym:
a) informację określającą wersję obiektu przestrzennego reprezentującego rysunek aktu planowania przestrzennego,
b) tytuł rysunku aktu planowania przestrzennego,
c) łącze (adres URI), pod którym dostępny jest rysunek aktu planowania przestrzennego,
d) łącze (adres URI), pod którym dostępna jest legenda rysunku aktu planowania przestrzennego,
e) informację o układzie odniesienia przestrzennego rysunku aktu planowania przestrzennego,
f) informację o rozdzielczości przestrzennej rysunku aktu planowania przestrzennego,
g) okres obowiązywania aktu planowania przestrzennego,
3) dokumencie powiązanym z aktem planowania przestrzennego, obejmującym:
a) tytuł dokumentu,
b) dane identyfikacyjne dokumentu,
c) datę utworzenia, publikacji lub zmiany dokumentu,
d) datę wejścia w życie i datę uchylenia dokumentu,
e) informację o organie wydającym dokument,
f) informację o dzienniku urzędowym, w którym opublikowano dokument,
g) łącze (adres URI), pod którym dostępny jest tekst dokumentu

- zgodnie z zakresem informacyjnym i strukturą określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3.  Zakres informacyjny i struktura danych gromadzonych w zbiorach danych przestrzennych w postaci:
1) schematu aplikacyjnego UML - schematu opisującego zawartość, strukturę oraz ograniczenia mające zastosowanie wobec informacji w określonej dziedzinie problemu opisane w języku UML,
2) schematu aplikacyjnego GML - schematu aplikacyjnego UML zapisanego za pomocą XML Schema, standardu definiowania struktury dokumentów XML, w postaci definicji struktury dokumentów elektronicznych GML,
3) specyfikacji danych zbiorów danych przestrzennych - szczegółowego opisu zestawów danych wraz z dodatkowymi informacjami umożliwiającymi ich tworzenie, dostarczanie i wykorzystywanie przez inny podmiot

- udostępniane są na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

4.  Lokalizację przestrzenną obiektów przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych określa się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, stosując:
1) układ PL-2000 dla opracowań w skalach większych od 1:10 000;
2) układ PL-1992 dla opracowań w skalach mniejszych lub równych 1:10 000.
5.  Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego tworzy się w rozdzielczości przestrzennej odpowiadającej skali sporządzania danego aktu.
6.  W przypadku gdy granica obszaru objętego aktem planowania przestrzennego ma wspólny przebieg z granicą:
1) jednostki podziału terytorialnego kraju, wyznacza się ją z wykorzystaniem danych pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2) działki ewidencyjnej, wyznacza się ją z wykorzystaniem geometrii obiektów przestrzennych, pochodzących z bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7.  Aktualizacja zbioru danych przestrzennych odbywa się za każdym razem, gdy:
1) zmianie ulegną dane, o których mowa w ust. 2;
2) do zbioru danych przestrzennych włączane są dane przestrzenne dla kolejnego aktu planowania przestrzennego.
§  4. 
1.  Identyfikator zbioru danych przestrzennych składa się z:
1) przestrzeni nazw (PL.ZIPPZP.<numer>), składającej się z następujących elementów:
a) PL - oznaczający kod Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ZIPPZP - oznaczający kod dla zbioru danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
c) <numer> - oznaczający numer porządkowy zbioru danych przestrzennych w ewidencji, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
2) unikalnego kodu (<jpt>-<rodzaj>), składającego się z następujących elementów:
a) <jpt> - oznaczający identyfikator jednostki podziału terytorialnego, dla której prowadzony jest zbiór danych przestrzennych, utworzony na podstawie identyfikatora z rejestru TERYT, bez ostatniego członu określającego rodzaj jednostki,
b) <rodzaj> - oznaczający kod rodzaju zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
2.  Identyfikator zbioru danych przestrzennych, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać zmieniony.
§  5. 
1.  Obiektowi przestrzennemu wraz z włączeniem do zbioru danych przestrzennych nadawany jest identyfikator obiektu przestrzennego, składający się z następujących elementów:
1) PL.ZIPPZP.<numer>/<jpt>-<rodzaj> - stanowiący przestrzeń nazw, oznaczającą identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy obiekt przestrzenny;
2) <id lokalny> - oznaczający identyfikator lokalny identyfikujący jednoznacznie i unikalnie obiekt przestrzenny w zbiorze danych przestrzennych;
3) <wersja> - oznaczający identyfikator wersji obiektu przestrzennego w zbiorze danych przestrzennych.
2.  Elementy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą zostać zmienione.
§  6. 
1.  Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
2.  Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Rozdział  3

Udostępnianie zbioru danych przestrzennych

§  7.  Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej:
1) w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz
2) dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF.
Rozdział  4

Zakres informacyjny i struktura metadanych infrastruktury informacji przestrzennej

§  8.  Zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych w zakresie zagospodarowania przestrzennego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozdział  5

Przepis końcowy

§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA DANYCH GROMADZONYCH W ZBIORACH DANYCH PRZESTRZENNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES INFORMACYJNY I STRUKTURA METADANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020