Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.20.1886
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 21 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338, z 2018 r. poz. 855 oraz z 2019 r. poz. 2560) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 31:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pojazd Policji, z wyjątkiem motocykla, powinien mieć:

1) niebiesko-granatową barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem "POLICJA" barwy białej albo

2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany:

a) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na jego górnej i dolnej krawędzi,

b) odblaskowym napisem "POLICJA" barwy białej umieszczonym po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Na pojeździe Policji o niebiesko-granatowej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:

1) świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu;

2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;

3) numer taktyczny;

4) napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany).

1b. Na pojeździe Policji o srebrnej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:

1) świetlny napis "POLICJA" barwy niebieskiej na białym tle na dachu pojazdu;

2) oznaczenie rodzaju służby policyjnej;

3) numer taktyczny;

4) odblaskowy napis "POLICJA" barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, z tym że napis z przodu umieszcza się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym;

5) znak gwiazdy policyjnej po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym lub z przodu pojazdu nad napisem "POLICJA";

6) napis "POMAGAMY I CHRONIMY" umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej.";

2) w § 43 w ust. 4 w pkt 3 w lit. a wyrazy "395 cm3" zastępuje się wyrazami "245 cm3".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722 i 1745).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2020/612 Komisji (UE) z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającą dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 141 z 05.05.2020, str. 9).

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020