Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

Dz.U.20.1885
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 22 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. poz. 1511) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Kopie umów, o których mowa w § 8 ust. 1, w których dokonano zmian, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 5, dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie w odniesieniu do owoców i warzyw lub mleka, przekazują do oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę każdego z dostawców wraz z wnioskiem o pomoc, o którym mowa w § 10.",

b) w ust. 4 po wyrazach "ust. 3" dodaje się wyrazy "i 3a";
2) w § 10:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o pomoc z tytułu realizacji dostaw składa się po upływie co najmniej dwóch tygodni udostępniania w danym semestrze:",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Liczba wniosków o pomoc, o których mowa w ust. 1, nie może być większa niż dwa w danym semestrze.";

3) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 i 3, nie stosuje się w przypadku braku możliwości wywiązania się ze zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz § 8 ust. 3 pkt 4 lit. b, w związku z zawieszeniem przez dyrektora szkoły podstawowej zajęć edukacyjnych na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).";

4) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Dyrektorzy szkół podstawowych, którzy na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zawiesili zajęcia edukacyjne na czas oznaczony, niezwłocznie powiadamiają o tym:

1) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na położenie szkoły podstawowej - w przypadku szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, o którym mowa w § 4;

2) dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na siedzibę dostawcy, z którym zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1 - w przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 6.

2. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) kopię zawiadomienia, o którym mowa w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;

2) informację o zmianie:

a) łącznej liczby dzieci, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1,

b) okresów udostępniania w szkole podstawowej owoców i warzyw lub mleka, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2

- w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1:

1) sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek;

2) może być przekazywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 13b. Owoce i warzywa lub mleko dostarczone do szkół podstawowych, o których mowa w § 6, zgodnie z umową zmienioną stosownie do § 8 ust. 3 pkt 5 w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych na czas oznaczony, które nie mogły zostać udostępnione dzieciom, o których mowa w § 2, mogą zostać udostępnione dzieciom, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udostępnianie im odpowiednio owoców i warzyw lub mleka, uczęszczającym do:

1) klas VI-VIII - w przypadku szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

2) klas III-V - w przypadku ogólnokształcących szkół baletowych;

3) oddziałów przedszkolnych - w przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.";

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje owoców i warzyw są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Truskawki, śliwki i paprykę słodką udostępnia się dzieciom w tym samym dniu, w którym zostały dostarczone do szkoły podstawowej.";

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Porcje mleka są udostępniane dzieciom w dwóch okresach udostępniania obejmujących po 9, 10, 11 albo 12 wybranych tygodni w każdym semestrze danego roku szkolnego.".

§  2.  W przypadku zawieszenia zajęć edukacyjnych na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, powiadomień, o których mowa w § 13a rozporządzenia zmienianego w § 1 dodanym niniejszym rozporządzeniem, dokonuje się niezwłocznie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721).

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1885

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.
Data aktu: 22/10/2020
Data ogłoszenia: 27/10/2020
Data wejścia w życie: 28/10/2020