Wprowadzanie do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju.

Dz.U.2020.1878
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju
Na podstawie art. 7a ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb wydawania opinii technicznej wydawanej przez instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "opinią", oraz przeprowadzania kontroli dla pojazdów, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, zwanej dalej "ustawą";
2) wymagania techniczno-użytkowe pojazdów, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy;
3) dokumenty wymagane do uzyskania opinii;
4) szczegółowe czynności przy wydawaniu, kontroli albo cofaniu opinii;
5) sposób ustalania wysokości opłaty, o której mowa w art. 7a ust. 6 ustawy.
§  2. 
1.  Opinia jest wydawana na wniosek nabywcy, właściciela lub użytkownika pojazdu.
2.  Wniosek o wydanie opinii zawiera:
1) oznaczenie podmiotu wnioskującego o wydanie opinii, jego siedziby oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni;
2) określenie pojazdu, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy, zwanego dalej "pojazdem", przez wskazanie jego przeznaczenia;
3) określenie:
a) producenta pojazdu,
b) daty produkcji,
c) państwa pochodzenia pojazdu,
d) daty sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze wskazaniem danych podmiotu sprowadzającego,
e) dotychczasowego okresu użytkowania pojazdu.
3.  Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1) dokumentację potwierdzającą rejestrację za granicą pojazdu spełniającego warunki, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy, w postaci kopii dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu urzędowego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zawierającego informację o dacie pierwszej rejestracji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo kopii dowodu rejestracyjnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wydział komunikacji, w którym pojazd został zarejestrowany, wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
2) dokumentację potwierdzającą posiadanie aktualnego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 3 albo ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517);
3) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim w zakresie pełnionej przez pojazd funkcji specjalistycznej;
4) wykaz sprzętu i wyposażenia przewożonego w pojeździe, wraz z jego rozmieszczeniem.
4.  Instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej wydaje opinię albo odmawia wydania opinii w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia czynności wykonywanych podczas opiniowania.
§  3.  Wymagania techniczno-użytkowe dla pojazdów, będące podstawą wydania opinii, określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  W przypadku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 7a ust. 4 ustawy, instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej utrzymuje w mocy wydaną opinię, zmienia albo cofa wydaną opinię w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia kontroli.
§  5. 
1.  W celu wydania opinii albo przeprowadzenia kontroli przeprowadza się następujące czynności:
1) przyjęcie wniosku o wydanie opinii technicznej albo informacji o zmianach;
2) wstępną formalną ocenę wniosku albo informacji o zmianach oraz dokonanie identyfikacji wyrobu;
3) w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wstępnej wniosku lub informacji o zmianach - poinformowanie wnioskodawcy o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień i poprawek wniosku lub informacji o zmianach;
4) rejestrację wniosku albo informacji o zmianach oraz analizę kompletności złożonej dokumentacji;
5) ustalenie terminu dostarczenia pojazdu do badań;
6) przeprowadzenie badań;
7) w przypadku stwierdzenia podczas wykonywanych badań niezgodności albo negatywnego wpływu dokonanych zmian na właściwości użytkowe pojazdu - przekazanie wnioskodawcy informacji o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień i poprawek oraz wskazanie zakresu ponownych badań;
8) wystawienie faktury za wydanie opinii technicznej albo przeprowadzenie kontroli;
9) sporządzenie opinii;
10) wydanie wnioskodawcy opinii po zaksięgowaniu opłaty.
2.  Cofnięcie opinii jest poprzedzone analizą wyników kontroli, o której mowa w art. 7a ust. 4 ustawy. Jeżeli w jej wyniku następuje cofnięcie opinii, informuje się o tym podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§  6.  Opłaty, o których mowa w art. 7a ust. 6 ustawy, ustala się na podstawie udokumentowanej liczby godzin pracy i stawki godzinowej instytutu badawczego Państwowej Straży Pożarnej, który wydał opinię lub przeprowadził kontrolę.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020