Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

Dz.U.20.1865
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny, w tym programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
2) przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa i reagowania na bieżące problemy związane z występowaniem zagrożeń w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego;
3) upowszechnianie i rekomendowanie rozwiązań dotyczących profilaktyki problemów dzieci i młodzieży we współpracy międzysektorowej;
4) przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych i społecznych w celu wdrożenia edukacji włączającej, zapewniającej rzeczywiste włączenie i integrację społeczną uczniów, w tym z niepełnosprawnością, oraz wysoką jakość ich kształcenia i rozwoju;
5) koordynacja polityki państwa w zakresie kształcenia zawodowego, w tym rozwiązań organizacyjno-prawnych służących odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego i dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
6) koordynacja planowania strategicznego i wdrażania polityki uczenia się przez całe życie.
§  3. 
1.  Pełnomocnik wykonuje zadania, o których mowa w § 2, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.  Pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z jednostkami systemu oświaty, radami rodziców, organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, organizacjami pracodawców.
§  4.  Pełnomocnik może w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań.
§  6.  Pełnomocnik może, w zakresie powierzonych mu zadań, zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.
§  7.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§  8.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020
Od 1 grudnia cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Kolejną zmianą wprowadzaną od 1 grudnia 2020 roku jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Agnieszka Matłacz 25.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1865

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.
Data aktu: 22/10/2020
Data ogłoszenia: 22/10/2020
Data wejścia w życie: 22/10/2020