Świadectwo służby w Agencji Wywiadu.

Dz.U.2020.1612
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie świadectwa służby w Agencji Wywiadu.
Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór formularza świadectwa służby,
2) tryb wydawania i prostowania świadectwa służby,
3) właściwość przełożonych służbowych w sprawach wydawania i prostowania świadectwa służby.
§  2. 
1.  Funkcjonariusz Agencji Wywiadu, zwany dalej "funkcjonariuszem", zwalniany ze służby otrzymuje świadectwo służby w dniu zwolnienia określonym w rozkazie personalnym. Funkcjonariusz potwierdza otrzymanie świadectwa służby własnoręcznym podpisem wraz z datą jego otrzymania na kopii tego świadectwa.
2.  Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez funkcjonariusza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza własnoręcznym podpisem osoba upoważniona.
3.  W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, świadectwo służby wydaje się uprawnionemu do odprawy pośmiertnej członkowi rodziny funkcjonariusza, niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego.
4.  Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem, w ciągu 7 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
§  3.  Wydania świadectwa służby nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych.
§  4. 
1.  Do wydawania świadectwa służby oraz do jego sprostowania jest uprawniony Szef Agencji Wywiadu.
2.  Szef Agencji Wywiadu może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej do wydawania i prostowania, w jego imieniu, świadectw służby funkcjonariuszy zwalnianych z tych jednostek.
§  5.  Kopię świadectwa służby z pokwitowaniem jego wydania przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.
§  6. 
1.  W świadectwie służby podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dotyczące:
1) okresu służby, w tym okresu jej pełnienia w służbie:
a) przygotowawczej,
b) stałej,
2) zajmowanego ostatnio stanowiska służbowego, z zastrzeżeniem ust. 3,
3) podstawy prawnej zwolnienia ze służby albo, w przypadku śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza, informację o wygaśnięciu stosunku służbowego,
4) liczby dni, przysługujących i wykorzystanych w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wygasł stosunek służbowy:
a) urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, zdrowotnego, szkoleniowego i okolicznościowego,
b) urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
5) wykorzystanego w okresie służby:
a) urlopu wychowawczego,
b) urlopu rodzicielskiego

- wraz z podstawą prawną jego udzielenia,

5a) wykorzystanego urlopu ojcowskiego,
5b) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) wykorzystanego w roku zwolnienia ze służby albo w roku, w którym wygasł stosunek służbowy,
6) przypadającego po dniu zwolnienia ze służby okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących Agencji Wywiadu,
7) liczby dni, za które zwolniony funkcjonariusz otrzymał świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej "ustawą o ABW oraz AW",
8) potrąceń z uposażenia, o których mowa w art. 142 ust. 1 ustawy o ABW oraz AW.
2.  Na pisemny wniosek funkcjonariusza, złożony przed dniem zwolnienia ze służby, w świadectwie służby podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o posiadanych kwalifikacjach.
3.  W świadectwie służby nie zamieszcza się informacji niejawnych.
4.  Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Funkcjonariusz zwolniony ze służby może, w terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW, złożyć wniosek o sprostowanie świadectwa służby. Wniosek składa się na piśmie do przełożonego, który wydał świadectwo służby.
2.  W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby, funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.
3.  Nie dokonuje się sprostowania świadectwa służby, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożono po terminie określonym w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW albo funkcjonariusz wnosi o podanie w świadectwie nieprawdziwych danych.
4.  O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby przełożony, który wydał to świadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.
§  8. 
1.  W razie uchybienia terminu określonego w art. 65 ust. 2 ustawy o ABW oraz AW, przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
2.  Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do przełożonego, który wydał świadectwo służby, w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
3.  Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.
§  9. 
1.  Nowe świadectwo służby, w miejsce wydanego uprzednio, wydaje się, w przypadku:
1) mającej wpływ na treść świadectwa służby zmiany rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjonariusza,
2) zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio przywróconego do służby.
2.  W nowym świadectwie służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się cały okres służby funkcjonariusza, bez uwzględnienia przerwy w służbie spowodowanej uprzednio wydanym rozkazem personalnym o zwolnieniu ze służby, uchylonym w związku z przywróceniem do służby, jeżeli na podstawie art. 62 ustawy o ABW oraz AW został uchylony skutek tej przerwy w służbie.
§  10.  (uchylony).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

wzór

Zmiany w prawie

Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1612 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Świadectwo służby w Agencji Wywiadu.
Data aktu: 26/06/2002
Data ogłoszenia: 18/09/2020
Data wejścia w życie: 29/06/2002