Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

Dz.U.2020.1559
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników:
1) niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), zakładanych i prowadzonych przez:
a) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
b) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
d) Ministra Sprawiedliwości,
e) ministra właściwego do spraw środowiska,
f) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
g) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
h) ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
2) zatrudnionych w:
a) (uchylona),
b) Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
c) Centrum Edukacji Artystycznej,
d) Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 13 i 14 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Ustala się:
1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego oraz tabelę stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) szkole bez bliższego określenia, rozumie się przez to:
a) szkoły,
b) placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
c) warsztaty szkolne szkół zawodowych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
d) zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich tworzone i prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości,
e) Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne;
2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§  4.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  5.  Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§  6. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w wykazie stanowisk, o którym mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
§  7. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  8. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przysługuje dodatek specjalny za trudną pracę.
2.  Wysokość i warunki przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§  10. 
1.  Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3.  (uchylony).
4.  Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.  Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  11. 
1.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  12.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  13. 
1.  Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.  Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11.  Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
12.  Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
§  14. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 10 lat.
2.  Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3.  Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.  Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  15.  Pracownik zatrudniony w szkole na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy w okresie prowadzenia żywienia w szkole. Pracownikowi niekorzystającemu z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.
§  16.  Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  17.  Pracownik zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§  18.  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  19.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  20.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. poz. 375, z późn. zm.), z wyjątkiem § 5, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23 i 24, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b rozporządzenia
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 300-4 000
II 1 700-4 200
III 1 720-4 400
IV 1 740-4 600
V 1 760-4 800
VI 1 780-5 000
VII 1 820-5 200
VIII 1 860-5 400
IX 1 900-5 600
X 1 960-5 800
XI 2 000-6 000
XII 2 050-6 200
XIII 2 100-6 400
XIV 2 160-6 600
XV 2 220-6 800
XVI 2 280-7 000
XVII 2 350-7 200
XVIII 2 450-7 400
XIX 2 650-7 600

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-2 600
II 1 430-2 610
III 1 440-2 620
IV 1 450-2 630
V 1 460-2 640
VI 1 470-2 660
VII 1 480-2 680
VIII 1 490-2 690
IX 1 500-2 750
X 1 520-2 890
XI 1 540-3 040
XII 1 560-3 200
XIII 1 580-3 360
XIV 1 600-3 530
XV 1 620-3 730
XVI 1 640-3 930
XVII 1 660-4 130
XVIII 1 680-4 330
XIX 1 700-4 530

Tabela 3. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 620-3 200
II 1 630-3 210
III 1 640-3 220
IV 1 650-3 230
V 1 660-3 240
VI 1 670-3 260
VII 1 680-3 300
VIII 1 690-3 350
IX 1 700-3 450
X 1 720-3 590
XI 1 740-3 740
XII 1 760-3 900
XIII 1 780-4 060
XIV 1 800-4 230
XV 1 820-4 430
XVI 1 850-4 630
XVII 1 880-4 830
XVIII 1 920-5 030
XIX 1 960-5 230

Tabela 4. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-2 600
II 1 450-2 650
III 1 550-2 700
IV 1 560-2 750
V 1 570-2 800
VI 1 580-2 850
VII 1 590-2 900
VIII 1 600-3 000
IX 1 610-3 100
X 1 620-3 250
XI 1 640-3 400
XII 1 660-3 600
XIII 1 700-3 800
XIV 1 740-4 000
XV 1 780-4 200
XVI 1 820-4 400
XVII 1 920-4 600
XVIII 1 940-4 800
XIX 1 980-5 100

Tabela 5. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, g oraz h rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 400-3 000
II 1 600-3 050
III 1 620-3 100
IV 1 630-3 150
V 1 640-3 200
VI 1 650-3 250
VII 1 660-3 350
VIII 1 670-3 450
IX 1 680-3 600
X 1 690-3 750
XI 1 700-3 950
XII 1 710-4 100
XIII 1 720-4 200
XIV 1 730-4 500
XV 1 740-4 700
XVI 1 750-4 800
XVII 1 760-4 900
XVIII 1 770-5 000
XIX 1 780-5 100

Tabela 6. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 700-2 600
II 1 740-2 620
III 1 760-2 640
IV 1 780-2 660
V 1 800-2 680
VI 1 820-2 700
VII 1 840-2 750
VIII 1 860-2 800
IX 1 880-3 000
X 1 900-3 300
XI 1 920-3 600
XII 1 940-3 900
XIII 1 960-4 200
XIV 1 980-4 500
XV 2 000-4 800

Tabela 7. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 300-4 000
II 1 740-4 200
III 1 780-4 400
IV 1 820-4 600
V 1 860-4 800
VI 1 900-5 000
VII 1 940-5 200
VIII 1 980-5 400
IX 2 020-5 600
X 2 060-6 000
XI 2 080-6 500
XII 2 100-7 000
XIII 2 150-7 500
XIV 2 200-8 000
XV 2 250-8 500

Tabela 8. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 700-2 600
II 1 750-2 650
III 1 760-2 700
IV 1 780-3 000
V 1 800-3 300
VI 1 820-3 700
VII 1 840-4 100
VIII 1 860-4 500
IX 1 880-5 000
X 1 900-5 500
XI 1 920-6 000
XII 1 940-6 500
XIII 1 960-7 000
XIV 1 980-7 500
XV 2 000-8 000
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor szkoły nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych - - według odrębnych przepisów
dyrektor wyższe 8
2 Zastępca dyrektora (wicedyrektor) - - wyższe 7
3 Główny księgowy - - według odrębnych przepisów

II. Pracowników szkół

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagane kwalifikacje*)
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5
A. Pracownicy szkół
1 Radca prawny XV-XVII według odrębnych przepisów
2 Kierownik gospodarczy XIII-XVII wyższe 2
średnie 6
3 Sekretarz szkoły XII-XIV średnie 5
4 Specjalista XII-XIV wyższe 2
średnie 5
5 Starszy księgowy X-XII średnie 4
6 Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych, IX-XII średnie 6
samodzielny referent, 4
starszy magazynier 4
7 Starszy laborant, VIII-XI średnie 4
starszy referent, 3
starszy intendent, 3
kasjer 1
8 Starszy recepcjonista, VIII-X średnie 4
starsza maszynistka, -
intendent, -
magazynier -
9 Recepcjonista VII-X średnie -
10 Księgowy, VI-X średnie 1
laborant, -
referent -
11 Maszynistka VII-IX średnie -
12 Starszy lekarz XVII-XIX według odrębnych przepisów
13 Lekarz XVI-XVIII
14 Starszy felczer,

felczer

XIV-XVI
15 Starsza pielęgniarka XII-XIV
16 Pielęgniarka XI-XIII
17 Starsza higienistka stomatologiczna,

starsza higienistka szkolna

XII-XIV średnie medyczne 5
18 Asystent wychowawcy w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich XI-XIV średnie 5
19 Higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna XI-XIII średnie medyczne -
20 Instruktor terapii uzależnień X-XII średnie i szkolenie specjalistyczne 1
B. Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym i komisji egzaminacyjnych
1 Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni XVI-XVIII wyższe 7
2 Radca prawny XV-XVIII według odrębnych przepisów
2a Audytor wewnętrzny XV-XVIII według odrębnych przepisów
3 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni XV-XVII wyższe 7
3a Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej XV-XVII wyższe 7
4 Główny specjalista XIV-XVII wyższe 7
5 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej XIV-XVI wyższe 7
Starszy: specjalista, ekspert 6
6 Specjalista, ekspert XIII-XV wyższe 5
7 Samodzielny referent,

starszy księgowy,

programista

XI-XIII średnie 6

4

6

8 Starszy kasjer X-XIII średnie 4
9 Starszy referent VIII-XII średnie 4
10 Kasjer IX-XI średnie -
11 Referent,

księgowy

VI-XI średnie -
C. Pracownicy warsztatów szkolnych szkół zawodowych
1 Kierownik biura warsztatowego XVI-XIX wyższe 7
2 Główny specjalista XIV-XVI wyższe 6
3 Zastępca głównego księgowego,

starszy specjalista

XIII-XV wyższe 5
4 Kierownik robót,

starszy mistrz,

kierownik zmiany

XII-XV średnie 7
kierownik sekcji
5 Mistrz XI-XIV średnie 6
6 Kierownik magazynu,

samodzielny referent

X-XIII średnie 4

6

7 Samodzielny magazynier,

starszy księgowy

IX-XIII średnie 4
8 Starszy: laborant, referent VIII-XII średnie 4
księgowy -
9 Magazynier,

starsza maszynistka

VIII-XI średnie 3

-

10 Sekretarz,

laborant,

referent

VI-XI średnie 1

-

-

11 Maszynistka VII-X średnie -
D. Pracownicy obsługi
1 Konserwator maszyn,

konserwator instrumentów muzycznych,

stroiciel instrumentów muzycznych,

konserwator sprzętu i urządzeń sportowych lub elektronicznych, akustycznych, automatycznych, operator sprzętu audiowizualnego lub urządzeń powielających

IX-XIII średnie 4
2 Kierowca autobusu X-XI według odrębnych przepisów
kierowca samochodu ciężarowego IX-X
kierowca samochodu osobowego VII-VIII
3 Starszy strażnik w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnich VII-XIII średnie 4
4 Starszy rzemieślnik VII-XII średnie 4
5 Rzemieślnik (ślusarz, mechanik, elektrotechnik, murarz, stolarz, ogrodnik, fotograf, montażysta wystaw itp.), kucharz VII-XI zasadnicze -
palacz c.o. podstawowe i kurs dla palaczy -
starszy strażnik podstawowe 2
starszy woźny,

robotnik do pracy ciężkiej,

praczka

-
6 Strażnik w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnich VI-XI średnie -
7 Starszy portier,

woźny,

dozorca,

robotnik do pracy lekkiej,

strażnik

VI-IX podstawowe -
8 Szatniarz,

portier,

sprzątaczka,

pomoc kuchenna

III-VIII podstawowe -
9 Goniec I-V podstawowe -

III. Pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagane kwalifikacje*)
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5
1 Naczelnik wydziału XIV-XV wyższe 6
2 Główny specjalista XII-XIII wyższe 6
3 Radca prawny według odrębnych przepisów
4 Starszy specjalista X-XII wyższe 4
5 Specjalista IX-XI wyższe 2
6 Samodzielny księgowy VIII-X wyższe 2
średnie 4
7 Samodzielny referent VII-IX wyższe -
średnie 2
8 Księgowy VI-VIII średnie -
9 Starszy referent V-VII średnie 1
10 Sekretarka IV-VI średnie -
11 Referent III-V średnie -
12 Sprzątaczka, portier, dozorca II-IV podstawowe -
13 Goniec I-III podstawowe -

______

*) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ STANOWISK UPRAWNIONYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO

ORAZ TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

I. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Lp. Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego
1 2 3
I. Pracownicy szkół i placówek oświatowych
1 Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni 4-6
2 Radca prawny, audytor wewnętrzny 3-6
3 Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej 3-6
4 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni 3-5
5 Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej 2-5
6 Kierownik gospodarczy,

sekretarz szkoły

2-4
II. Pracownicy warsztatów szkolnych
1 Kierownik biura warsztatowego 2-6
2 Główny specjalista*) 2-5
3 Kierownik robót,

starszy mistrz,

kierownik zmiany

1-4
4 Kierownik sekcji,

mistrz,

kierownik magazynu

1-3

______

*) Głównemu specjaliście przyznaje się dodatek funkcyjny w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych nie przewiduje się w warsztatach stanowiska kierownika biura warsztatowego, a kierowanie pracą w zakresie jednej z wymienionych komórek powierza się głównemu specjaliście.

II. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Lp. Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego
1 2 3
1 Naczelnik wydziału 2-4
2 Główny specjalista, radca prawny 1-3

III. Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Tabela A. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników szkół i placówek oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1 5-15
2 6-20
3 8-30
4 10-50
5 12-70
6 15-100

Tabela B. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1 50-105
2 60-120
3 70-135
4 80-150
ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYSOKOŚĆ I WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU SPECJALNEGO ZA TRUDNĄ PRACĘ

1. Dodatek specjalny za trudną pracę z nieletnimi jest ustalany w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego.

WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO DODATKU ORAZ WYSOKOŚĆ DODATKU

Wyszczególnienie Kategoria placówki
I II III
Lekarze, felczerzy, pielęgniarki, higienistki, instruktor terapii uzależnień, strażnicy, pracownicy biur warsztatów szkolnych, asystent wychowawcy, pracownicy obsługi, robotnicy 40% 35% 30%
Pracownicy administracyjno-ekonomiczni 35% 30% 25%
2. Pracownikowi posiadającemu 25-letni staż pracy w placówkach resocjalizacyjnych dyrektor placówki może podwyższyć o 10% wysokość najwyższego dodatku specjalnego za trudną pracę, przewidzianego dla danej grupy pracowników.
3. Dodatek nie przysługuje:
1) w okresie zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych;
2) za okres przekraczający 2 miesiące niepełnienia obowiązków służbowych z innych przyczyn niż określone w pkt 1.
4. Do poszczególnych kategorii placówek zalicza się:
1) do I kategorii:
a) zakłady poprawcze resocjalizacyjne:
- o charakterze zamkniętym,
- o wzmożonym nadzorze wychowawczym,
b) zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne,
c) zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne,
d) schroniska dla nieletnich:
- zwykłe,
- interwencyjne;
2) do II kategorii - zakłady poprawcze resocjalizacyjne:
a) o charakterze otwartym - młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,
b) o charakterze półotwartym;
3) do III kategorii - placówki resocjalizacyjne dla wychowanków umieszczonych przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego.
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.2267).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1559 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.
Data aktu: 30/04/2008
Data ogłoszenia: 10/09/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2008, 14/05/2008, 01/06/2008