Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych.

Dz.U.2020.1435
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych
Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych, w tym:
1) komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu badawczego;
2) uregulowanie zobowiązań;
3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych;
4) zagospodarowanie mienia.
Rozdział  2

Tworzenie instytutu badawczego

§  2.  Minister właściwy ze względu na planowaną działalność instytutu badawczego, który ma zostać utworzony, przygotowuje wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwanej dalej "ustawą", zawierający:
1) proponowaną nazwę i siedzibę tego instytutu;
2) planowaną datę utworzenia tego instytutu;
3) uzasadnienie spełnienia warunków, o których mowa w art. 4 ustawy, w tym wskazanie składników mienia, w które instytut badawczy ma zostać wyposażony, oraz formy i sposobu tego wyposażenia;
4) wskazanie dyscyplin naukowych, w ramach których jest planowane prowadzenie przez ten instytut badań naukowych i prac rozwojowych;
5) wskazanie zakresu planowanej działalności tego instytutu, określonego zgodnie z art. 2 ustawy;
6) analizę skutków finansowych utworzenia tego instytutu, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;
7) analizę wpływu utworzenia tego instytutu na:
a) konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie i rozwój sektorów gospodarki, w których jest planowane wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez ten instytut, oraz przedsiębiorczość,
b) rynek pracy,
c) inne obszary istotne dla funkcjonowania państwa, związane z planowaną działalnością tego instytutu;
8) analizę konkurencji na rynku badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych, o których mowa w pkt 4.
§  3.  Minister właściwy ze względu na planowaną działalność instytutu badawczego, który ma zostać utworzony, przekazuje do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wraz z opinią zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
§  4.  Minister właściwy ze względu na planowaną działalność instytutu badawczego, który ma zostać utworzony, składa wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wraz z opinią:
1) zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy;
2) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Rozdział  3

Łączenie instytutów badawczych, podział i przekształcenie instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej

§  5. 
1.  Warunkami połączenia instytutów badawczych albo podziału instytutu badawczego są:
1) wystąpienie potrzeby usprawnienia działania tych instytutów albo tego instytutu;
2) przewidywane oszczędności związane z połączeniem albo podziałem;
3) przewidywany pozytywny wpływ połączenia albo podziału na jakość prowadzonych przez te instytuty albo przez ten instytut badań naukowych i prac rozwojowych.
2.  Warunkami przekształcenia instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej są:
1) znaczne ograniczenie zakresu podstawowej działalności tego instytutu;
2) zachowanie potrzeby realizacji zadań publicznych niewchodzących w zakres podstawowej działalności tego instytutu lub wystąpienie potrzeby realizacji nowych zadań publicznych, które mogą być realizowane z wykorzystaniem zasobów tego instytutu.
§  6. 
1.  Rada naukowa i dyrektor instytutu badawczego, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, mogą złożyć do ministra nadzorującego ten instytut wniosek o połączenie go z innym instytutem badawczym albo z innymi instytutami badawczymi albo o podział instytutu badawczego. Wniosek zawiera uzasadnienie merytoryczne, organizacyjne i finansowe połączenia albo podziału, w tym odnoszące się do spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1.
2.  W przypadku planowanego połączenia instytutu badawczego z innym instytutem badawczym albo z innymi instytutami badawczymi minister nadzorujący instytut badawczy, którego organy złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 1, występuje o opinie w tej sprawie do organów pozostałych instytutów badawczych, które mają zostać połączone.
§  7. 
1.  Jeżeli minister nadzorujący instytut badawczy albo instytuty badawcze uzna wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, za zasadny albo stwierdzi, że połączenie instytutów badawczych, podział albo przekształcenie instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej mogą być uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie i finansowo, powołuje w celu ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego tych instytutów albo tego instytutu komisję, w skład której wchodzą:
1) przedstawiciele ministra nadzorującego te instytuty w liczbie odpowiadającej liczbie tych instytutów albo przedstawiciel ministra nadzorującego ten instytut,
2) dyrektorzy tych instytutów albo dyrektor tego instytutu,
3) przedstawiciel rady naukowej każdego z tych instytutów albo tego instytutu,
4) ekspert w dziedzinie gospodarczych zastosowań wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w tych instytutach albo w tym instytucie wskazany przez ministra nadzorującego te instytuty albo ten instytut

- i wyznacza jej przewodniczącego.

2.  W pracach komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel:
1) Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
3) Rady Głównej Instytutów Badawczych;
4) zakładowych organizacji związkowych działających w każdym instytucie badawczym, który ma zostać połączony, albo w instytucie badawczym, który ma zostać podzielony albo przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej.
3.  Obsługę prac komisji w przypadku:
1) połączenia instytutów badawczych zapewnia instytut badawczy wskazany przez ministra nadzorującego;
2) podziału albo przekształcenia instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej zapewnia ten instytut.
§  8. 
1.  Komisja, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania, przedkłada ministrowi, który ją powołał, informacje o instytutach badawczych, które mają zostać połączone, albo o instytucie badawczym, który ma zostać podzielony albo przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej, dotyczące:
1) stanu majątkowego, określonego na podstawie sprawozdań finansowych albo sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i analizy sytuacji finansowej tych instytutów albo tego instytutu na dzień powołania komisji, w tym:
a) wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej, ze wskazaniem ich wartości bilansowej,
b) wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz należności, w tym spornych,
c) wykaz przyznanych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze wskazaniem stopnia ich wykorzystania i stopnia zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane,
d) wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych;
2) stanu organizacyjno-prawnego na dzień powołania komisji, w tym:
a) stanu kadrowego,
b) wykaz uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych,
c) wykaz zawartych umów cywilnoprawnych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i terminu obowiązywania,
d) wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości,
e) prowadzonego kształcenia doktorantów, ze wskazaniem ich liczby w podziale na dyscypliny naukowe albo dziedziny nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, i stanu realizacji kształcenia,
f) wykaz niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego ze wskazaniem stanu ich zaawansowania,
g) wykaz toczących się postępowań sądowych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i stanu zaawansowania;
3) proponowanego sposobu uregulowania zobowiązań tych instytutów albo tego instytutu, w tym roszczeń pracowniczych, lub zabezpieczenia możliwości ich uregulowania.
2.  W przypadku gdy planowane połączenie instytutów badawczych ma polegać na włączeniu do instytutu badawczego innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą instytutu badawczego, do którego ma nastąpić włączenie.
3.  Do informacji, o których mowa w ust. 1, komisja dołącza w przypadku:
1) połączenia instytutów badawczych - szczegółową propozycję:
a) struktury organizacyjnej i zakresu działalności instytutu badawczego:
który powstanie w wyniku połączenia albo
do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych, po dokonaniu włączenia,
b) warunków zatrudnienia pracowników:
łączonych instytutów badawczych w instytucie badawczym, który powstanie w wyniku połączenia, albo
instytutu badawczego włączanego do innego instytutu badawczego albo instytutów badawczych włączanych do innego instytutu badawczego w instytucie, do którego ma nastąpić włączenie,
c) zagospodarowania mienia:
łączonych instytutów badawczych przez instytut badawczy, który powstanie w wyniku połączenia, albo
instytutu badawczego włączanego do innego instytutu badawczego albo instytutów badawczych włączanych do innego instytutu badawczego przez instytut, do którego ma nastąpić włączenie,
d) połączenia rocznych planów finansowych tych instytutów oraz podziału nagród, premii i innych świadczeń, jeżeli połączenie miałoby nastąpić w trakcie roku obrotowego;
2) podziału instytutu badawczego - szczegółową propozycję:
a) struktury organizacyjnej i zakresu działalności instytutów badawczych, które powstaną w wyniku podziału,
b) warunków zatrudnienia pracowników tego instytutu w poszczególnych instytutach badawczych, które powstaną w wyniku podziału,
c) podziału mienia tego instytutu i rozliczeń między instytutami badawczymi, które powstaną w wyniku podziału, z tytułu jego zobowiązań, w tym roszczeń pracowniczych,
d) przejęcia przez instytuty badawcze, które powstaną w wyniku podziału, uprawnień i obowiązków tego instytutu wynikających z decyzji administracyjnych;
3) przekształcenia instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej - szczegółową propozycję warunków:
a) przejęcia przez instytucję gospodarki budżetowej mienia, zobowiązań, w tym roszczeń pracowniczych, i należności tego instytutu,
b) zatrudnienia pracowników tego instytutu w instytucji gospodarki budżetowej.
§  9.  Jeżeli połączenie instytutów badawczych albo podział instytutu badawczego nie odbywa się w trybie określonym w § 6 ust. 1 oraz w przypadku planowanego przekształcenia instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej, minister nadzorujący te instytuty albo ten instytut występuje o opinie w sprawie połączenia, podziału albo przekształcenia do zakładowych organizacji związkowych działających w każdym z tych instytutów albo w tym instytucie.
§  10. 
1.  Minister nadzorujący instytuty badawcze, które mają zostać połączone, albo instytut badawczy, który ma zostać podzielony albo przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej, przygotowuje wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, zawierający:
1) nazwy i siedziby tych instytutów albo nazwę i siedzibę tego instytutu;
2) numery identyfikacyjne REGON i numery identyfikacji podatkowej NIP tych instytutów albo numer identyfikacyjny REGON i numer identyfikacji podatkowej NIP tego instytutu;
3) planowaną datę połączenia, podziału albo przekształcenia;
4) uzasadnienie merytoryczne, organizacyjne i finansowe połączenia, podziału albo przekształcenia, w tym odnoszące się do spełnienia warunków, o których mowa w § 5;
5) analizę skutków finansowych połączenia, podziału albo przekształcenia, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;
6) analizę wpływu połączenia, podziału albo przekształcenia na:
a) konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie i rozwój sektorów gospodarki, w których są wdrażane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w tych instytutach albo w tym instytucie, oraz przedsiębiorczość,
b) rynek pracy,
c) inne obszary istotne dla funkcjonowania państwa, związane z działalnością tych instytutów albo tego instytutu.
2.  Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, zawiera również:
1) w przypadku połączenia instytutów badawczych:
a) nazwę i siedzibę instytutu badawczego:
który powstanie w wyniku połączenia albo
do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych,
b) strukturę organizacyjną i zakres działalności instytutu badawczego:
który powstanie w wyniku połączenia albo
do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych, po dokonaniu włączenia,
c) propozycję warunków zatrudnienia pracowników:
łączonych instytutów badawczych w instytucie badawczym, który powstanie w wyniku połączenia, albo
instytutu badawczego włączanego do innego instytutu badawczego albo instytutów badawczych włączanych do innego instytutu badawczego w instytucie badawczym, do którego ma nastąpić włączenie,
d) wskazanie składników mienia:
instytutu badawczego, który powstanie w wyniku połączenia, albo
instytutu badawczego włączanego do innego instytutu badawczego albo instytutów badawczych włączanych do innego instytutu badawczego
oraz tytułu prawnego do gruntów, budynków i urządzeń trwale z nimi związanych,
e) propozycję połączenia rocznych planów finansowych tych instytutów oraz podziału nagród, premii i innych świadczeń, jeżeli połączenie miałoby nastąpić w trakcie roku obrotowego;
2) w przypadku podziału instytutu badawczego:
a) nazwy i siedziby instytutów badawczych, które powstaną w wyniku podziału,
b) strukturę organizacyjną i zakres działalności instytutów badawczych, które powstaną w wyniku podziału,
c) propozycję warunków zatrudnienia pracowników tego instytutu w poszczególnych instytutach badawczych, które powstaną w wyniku podziału,
d) wskazanie składników mienia tego instytutu, które wejdą w skład mienia poszczególnych instytutów badawczych, które powstaną w wyniku podziału,
e) ustalenia dotyczące:
rozliczeń z tytułu zobowiązań, w tym roszczeń pracowniczych, między instytutami badawczymi, które powstaną w wyniku podziału,
przejęcia przez instytuty badawcze, które powstaną w wyniku podziału, uprawnień i obowiązków tego instytutu wynikających z decyzji administracyjnych;
3) w przypadku przekształcenia instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej - informacje o:
a) organie administracji rządowej, który będzie wykonywał funkcję organu założycielskiego tej instytucji,
b) przedmiocie podstawowej działalności tej instytucji, w tym zadaniach publicznych, które będą przez nią realizowane,
c) źródłach przychodów i przeznaczeniu zysku tej instytucji,
d) warunkach zatrudnienia pracowników tego instytutu w tej instytucji,
e) warunkach przejęcia przez tę instytucję mienia tego instytutu,
f) sposobie uregulowania zobowiązań tego instytutu, w tym roszczeń pracowniczych, lub zabezpieczenia możliwości ich uregulowania.
§  11.  Minister nadzorujący instytuty badawcze, które mają zostać połączone, albo instytut badawczy, który ma zostać podzielony albo przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej, przekazuje do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, wraz z:
1) opinią zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy;
2) opiniami organów tych instytutów albo tego instytutu, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, albo wnioskiem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
3) opiniami zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w § 9.
§  12.  Minister nadzorujący instytuty badawcze, które mają zostać połączone, albo instytut badawczy, który ma zostać podzielony albo przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej, składa wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, wraz z:
1) opinią zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy;
2) opiniami organów tych instytutów albo tego instytutu, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, albo wnioskiem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
3) opiniami zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w § 9;
4) opinią ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
§  13.  W przypadku gdy planowane połączenie dotyczy instytutów badawczych nadzorowanych przez różnych ministrów:
1) minister nadzorujący instytut badawczy, którego organy złożyły wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, uzgadnia stanowisko w sprawie tego wniosku z ministrami nadzorującymi pozostałe instytuty badawcze, które mają zostać połączone;
2) komisję powołuje i przewodniczącego wyznacza minister nadzorujący ten spośród łączonych instytutów badawczych, który w okresie ostatnich 3 lat obrotowych osiągnął najwyższe przychody z tytułu komercjalizacji wyników własnej działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami;
3) w skład komisji wchodzą przedstawiciele każdego z tych ministrów w liczbie odpowiadającej liczbie instytutów badawczych nadzorowanych przez danego ministra;
4) każdy z tych ministrów wskazuje po jednym ekspercie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4;
5) obsługę prac komisji zapewnia instytut badawczy, o którym mowa w pkt 2;
6) informacje, o których mowa w § 8, komisja przedkłada każdemu z tych ministrów;
7) wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, przygotowuje minister nadzorujący instytut badawczy, o którym mowa w pkt 2, w uzgodnieniu z każdym z tych ministrów;
8) ministrowie ci wspólnie:
a) występują do:
organów tych instytutów o wyrażenie opinii, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy,
zakładowych organizacji związkowych działających w tych instytutach o wyrażenie opinii, o których mowa w § 9,
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wyrażenie opinii, o której mowa w § 11,
b) składają wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy.
§  14. 
1.  Przed połączeniem instytutów badawczych, podziałem albo przekształceniem instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej instytuty te albo instytut ten regulują wymagalne zobowiązania, w szczególności wobec pracowników, albo zapewniają możliwość ich uregulowania.
2.  Warunek określony w ust. 1 nie dotyczy instytutu badawczego, do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych.
3.  Przed przekształceniem instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej instytut ten zamyka księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe oraz zamyka rachunki bankowe.
§  15. 
1.  Dyrektor każdego z instytutów badawczych, które mają zostać połączone, albo dyrektor instytutu badawczego, który ma zostać podzielony albo przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej, sporządza według stanu na dzień poprzedzający połączenie, podział albo przekształcenie:
1) wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej, które podlegają przejęciu przez instytut badawczy, który powstanie w wyniku połączenia, albo przez instytut badawczy, do którego ma nastąpić włączenie, albo przez instytuty badawcze, które powstaną w wyniku podziału, albo przez instytucję gospodarki budżetowej;
2) wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz należności, w tym spornych, które podlegają przejęciu przez instytut badawczy, który powstanie w wyniku połączenia, albo przez instytut badawczy, do którego ma nastąpić włączenie, albo przez instytuty badawcze, które powstaną w wyniku podziału, albo przez instytucję gospodarki budżetowej, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego;
3) informację na temat niewykorzystanych lub nierozliczonych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obejmującą:
a) numery umów, na podstawie których środki te zostały przekazane, albo numery decyzji administracyjnych, na podstawie których środki te zostały przyznane,
b) wysokość przyznanych środków,
c) przeznaczenie przyznanych środków,
d) stopień zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane, ze wskazaniem ewentualnych ryzyk w ich realizacji,
e) stan wykorzystania tych środków;
4) wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości;
5) wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych, określający:
a) osoby uprawnione,
b) tytuły roszczeń,
c) wysokość roszczeń,
d) terminy wymagalności roszczeń,
e) źródła zaspokojenia roszczeń;
6) informację na temat działań podjętych w związku z niezakończonym kształceniem doktorantów i niezakończonymi postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego obejmującą:
a) w przypadku połączenia instytutów badawczych:
wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinach naukowych albo w dziedzinach nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, w instytucie badawczym, który powstanie w wyniku połączenia, albo w instytucie badawczym, do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych,
wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego, którym zapewniono możliwość kontynuowania postępowań w tej sprawie w instytucie badawczym, który powstanie w wyniku połączenia, albo w instytucie badawczym, do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych,
b) w przypadku podziału instytutów badawczych:
wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinach naukowych albo w dziedzinach nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, w instytucie badawczym, który powstanie w wyniku podziału,
wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego, którym zapewniono możliwość kontynuowania postępowań w tej sprawie w instytucie badawczym, który powstanie w wyniku podziału,
wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinach naukowych albo w dziedzinach nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
wykaz doktorantów, którym nie zapewniono możliwości kontynuowania kształcenia w dyscyplinach naukowych albo w dziedzinach nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym,
wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, którym zapewniono możliwość kontynuowania postępowań w tej sprawie w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów tych postępowań,
c) w przypadku przekształcenia instytutu badawczego w instytucję gospodarki budżetowej:
wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinach naukowych albo w dziedzinach nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
wykaz doktorantów, którym nie zapewniono możliwości kontynuowania kształcenia w dyscyplinach naukowych albo w dziedzinach nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym,
wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, którym zapewniono możliwość kontynuowania postępowań w tej sprawie w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów tych postępowań.
2.  Przepisów ust. 1 nie stosuje się do instytutu badawczego, do którego ma nastąpić włączenie innego instytutu badawczego albo innych instytutów badawczych.
Rozdział  4

Reorganizacja instytutu badawczego

§  16. 
1.  Reorganizacji instytutu badawczego polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego działalności można dokonać, jeżeli wystąpiła konieczność:
1) podjęcia realizacji nowych zadań lub zaprzestania realizacji niektórych dotychczasowych zadań albo zmiany zakresu lub charakteru tych zadań, albo
2) dokonania zmiany w zakresie organizacji lub jakości pracy tego instytutu, lub jakości zarządzania tym instytutem, służącej usprawnieniu jego działania.
2.  Reorganizacji instytutu badawczego polegającej na zmianie jego nazwy można dokonać, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
1) reorganizacja w tym zakresie jest dokonywana łącznie z:
a) reorganizacją polegającą na zmianie przedmiotu lub zakresu działalności tego instytutu,
b) nadaniem temu instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego;
2) nowa nazwa przyczyni się do poprawy rozpoznawalności tego instytutu w środowisku naukowym lub w obrocie gospodarczym.
3.  Reorganizacji instytutu badawczego polegającej na zmianie ministra nadzorującego ten instytut można dokonać, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
1) nastąpiła zmiana zakresu działania dotychczasowego ministra nadzorującego;
2) wystąpiła konieczność objęcia nadzoru nad realizacją przez ten instytut zadań w zakresie jego podstawowej działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, przez innego ministra.
4.  Jeżeli przewidywanym skutkiem reorganizacji instytutu badawczego będą istotne zmiany w zatrudnieniu lub mieniu tego instytutu, warunkiem jej dokonania jest dodatkowo zabezpieczenie roszczeń pracowniczych lub wskazanie sposobu zagospodarowania mienia tego instytutu.
§  17.  Rada naukowa i dyrektor instytutu badawczego, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, mogą złożyć do ministra nadzorującego ten instytut wniosek o jego reorganizację, który zawiera:
1) wskazanie proponowanego sposobu reorganizacji;
2) uzasadnienie potrzeby jej dokonania, w tym odnoszące się do spełnienia odpowiednich warunków, o których mowa w § 16.
§  18.  Jeżeli minister nadzorujący instytut badawczy planuje dokonanie w nim reorganizacji, o której mowa w § 16 ust. 1, występuje o opinie w tej sprawie do zakładowych organizacji związkowych działających w tym instytucie.
§  19. 
1.  Jeżeli minister nadzorujący instytut badawczy uzna wniosek, o którym mowa w § 17, za zasadny albo stwierdzi, że reorganizacja instytutu badawczego jest uzasadniona merytorycznie, organizacyjnie i finansowo, przygotowuje wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, zawierający:
1) nazwę i siedzibę tego instytutu;
2) numer identyfikacyjny REGON i numer identyfikacji podatkowej NIP tego instytutu;
3) planowaną datę reorganizacji;
4) propozycję sposobu reorganizacji wraz z uzasadnieniem merytorycznym, organizacyjnym i finansowym, w tym odnoszącym się do spełnienia odpowiednich warunków, o których mowa w § 16;
5) propozycję zmiany przedmiotu lub zakresu działalności instytutu badawczego, jeżeli skutkiem reorganizacji będzie wprowadzenie takiej zmiany;
6) propozycję sposobu zabezpieczenia roszczeń pracowniczych lub zagospodarowania mienia instytutu badawczego, jeżeli skutkiem reorganizacji będą istotne zmiany w zatrudnieniu lub mieniu tego instytutu;
7) analizę skutków finansowych reorganizacji, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;
8) analizę wpływu reorganizacji na:
a) konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie i rozwój sektorów gospodarki, w których są wdrażane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w tym instytucie, oraz przedsiębiorczość,
b) rynek pracy,
c) inne obszary istotne dla funkcjonowania państwa, związane z działalnością tego instytutu.
2.  W przypadku reorganizacji instytutu badawczego polegającej wyłącznie na zmianie ministra nadzorującego ten instytut we wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy:
1) wskazuje się dodatkowo ministra, który ma przejąć nadzór nad tym instytutem;
2) nie zawiera się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8.
§  20.  Minister nadzorujący instytut badawczy, który ma zostać zreorganizowany, przekazuje do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, wraz z:
1) opinią zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy;
2) opiniami organów tego instytutu, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, albo wnioskiem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
3) opiniami zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w § 18.
§  21.  Minister nadzorujący instytut badawczy, który ma zostać zreorganizowany, składa wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, wraz z:
1) opinią zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy;
2) opiniami organów tego instytutu, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, albo wnioskiem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
3) opiniami zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w § 18;
4) opinią ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Rozdział  5

Likwidacja instytutu badawczego

§  22.  Warunkiem likwidacji instytutu badawczego jest brak możliwości podjęcia wobec tego instytutu działań o charakterze naprawczym albo nieskuteczność uprzednio podejmowanych działań o takim charakterze.
§  23.  Rada naukowa i dyrektor instytutu badawczego, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, mogą złożyć do ministra nadzorującego ten instytut wniosek o jego likwidację, który zawiera:
1) uzasadnienie konieczności jej przeprowadzenia, w tym odnoszące się do spełnienia warunku, o którym mowa w § 22;
2) określenie jej skutków, w szczególności w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, prowadzonej przez instytut badawczy, który ma zostać zlikwidowany.
§  24. 
1.  Jeżeli minister nadzorujący instytut badawczy uzna wniosek, o którym mowa w § 23, za zasadny albo stwierdzi, że likwidacja instytutu badawczego może być uzasadniona merytorycznie, organizacyjnie i finansowo, powołuje komisję w celu ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego tego instytutu, w skład której wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele tego ministra,
2) dyrektor tego instytutu,
3) dwaj przedstawiciele rady naukowej tego instytutu - i wyznacza jej przewodniczącego.
2.  W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1) przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych;
2) przedstawiciel banku obsługującego instytut badawczy, który ma zostać zlikwidowany;
3) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w instytucie badawczym, który ma zostać zlikwidowany;
4) kandydat na likwidatora;
5) główny księgowy instytutu badawczego, który ma zostać zlikwidowany, albo ekspert z zakresu rachunkowości wskazany przez dyrektora tego instytutu;
6) ekspert w dziedzinie gospodarczych zastosowań wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w instytucie badawczym, który ma zostać zlikwidowany, wskazany przez ministra nadzorującego ten instytut.
3.  Obsługę prac komisji zapewnia instytut badawczy, który ma zostać zlikwidowany.
§  25. 
1.  Komisja, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania, przedkłada ministrowi nadzorującemu instytut badawczy, który ma zostać zlikwidowany, informacje o tym instytucie dotyczące:
1) stanu majątkowego, określonego na podstawie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy i analizy sytuacji finansowej tego instytutu na dzień powołania komisji, w tym:
a) wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej, ze wskazaniem ich wartości bilansowej,
b) wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz należności, w tym spornych,
c) wykaz przyznanych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze wskazaniem stopnia ich wykorzystania i stopnia zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane,
d) wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych;
2) stanu organizacyjno-prawnego na dzień powołania komisji, w tym:
a) stanu kadrowego,
b) wykaz uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych,
c) wykaz zawartych umów cywilnoprawnych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i terminu obowiązywania,
d) wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości,
e) prowadzonego kształcenia doktorantów, ze wskazaniem ich liczby w podziale na dyscypliny naukowe albo dziedziny nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, i stanu realizacji kształcenia,
f) wykaz niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego, ze wskazaniem stanu ich zaawansowania,
g) wykaz toczących się postępowań sądowych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i stanu zaawansowania.
2.  Do informacji, o których mowa w ust. 1, komisja dołącza:
1) ocenę możliwości uregulowania zobowiązań instytutu badawczego, który ma zostać zlikwidowany, lub propozycję zabezpieczenia możliwości ich uregulowania;
2) propozycję w zakresie sposobu zagospodarowania mienia instytutu badawczego, który ma zostać zlikwidowany.
§  26.  Jeżeli likwidacja instytutu badawczego nie odbywa się w trybie określonym w § 23, minister nadzorujący ten instytut występuje o opinie w sprawie likwidacji do zakładowych organizacji związkowych działających w tym instytucie.
§  27.  Minister nadzorujący instytut badawczy, który ma zostać zlikwidowany, przygotowuje wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, zawierający:
1) nazwę i siedzibę tego instytutu;
2) numer identyfikacyjny REGON i numer identyfikacji podatkowej NIP tego instytutu;
3) planowany dzień otwarcia i planowany dzień zakończenia likwidacji;
4) planowaną datę zakończenia działalności tego instytutu;
5) uzasadnienie merytoryczne, organizacyjne i finansowe likwidacji, w tym odnoszące się do spełnienia warunku, o którym mowa w § 22;
6) planowany sposób:
a) zagospodarowania mienia tego instytutu innego niż wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy,
b) uregulowania zobowiązań tego instytutu lub zabezpieczenia możliwości ich uregulowania;
7) nazwę instytutu badawczego, któremu zostanie przekazane mienie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, i prawa, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, oraz planowany tryb i warunki tego przekazania;
8) planowany sposób zapewnienia doktorantom kształcącym się w tym instytucie możliwości kontynuowania kształcenia w dyscyplinach naukowych albo w dziedzinach nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, po wszczęciu likwidacji tego instytutu;
9) analizę skutków finansowych likwidacji, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;
10) analizę wpływu likwidacji na:
a) konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie i rozwój sektorów gospodarki, w których są wdrażane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w tym instytucie, oraz przedsiębiorczość,
b) rynek pracy,
c) inne obszary istotne dla funkcjonowania państwa, związane z działalnością tego instytutu.
§  28.  Minister nadzorujący instytut badawczy, który ma zostać zlikwidowany, przekazuje do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, wraz z:
1) opinią zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy;
2) opiniami organów tego instytutu, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, albo wnioskiem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
3) opiniami zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w § 26.
§  29.  Minister nadzorujący instytut badawczy, który ma zostać zlikwidowany, składa wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, wraz z:
1) opinią zespołu roboczego, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy;
2) opiniami organów tego instytutu, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy, albo wnioskiem, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;
3) opiniami zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w § 26;
4) opinią ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
§  30.  Z dniem otwarcia likwidacji instytutu badawczego:
1) minister nadzorujący ten instytut:
a) odwołuje jego dyrektora,
b) powołuje likwidatora i zawiera z nim umowę, która określa w szczególności jego zadania związane z przeprowadzeniem likwidacji i jego wynagrodzenie;
2) rada naukowa tego instytutu ulega rozwiązaniu.
§  31.  Instytut badawczy w likwidacji działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".
§  32.  Likwidację instytutu badawczego prowadzi się na podstawie planu finansowego i harmonogramu likwidacji, sporządzonych przez likwidatora i zatwierdzonych przez ministra nadzorującego ten instytut.
§  33.  Likwidator ogłasza otwarcie likwidacji instytutu badawczego dwukrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 45 dni od daty pierwszego ogłoszenia. Okres między opublikowaniem pierwszego i drugiego ogłoszenia nie może być dłuższy niż 14 dni.
§  34.  Likwidator od dnia otwarcia likwidacji instytutu badawczego do dnia jej zakończenia wykonuje prawa i obowiązki dyrektora tego instytutu w zakresie niezbędnym do zakończenia jego działalności, w tym:
1) dokonuje spłaty zobowiązań wobec pracowników;
2) rozwiązuje z pracownikami stosunki pracy;
3) składa wniosek o wykreślenie instytutu badawczego z Krajowego Rejestru Sądowego.
Rozdział  6

Przepis końcowy

§  35.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej i likwidacji instytutów badawczych było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1435

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych.
Data aktu: 20/07/2020
Data ogłoszenia: 24/08/2020
Data wejścia w życie: 25/08/2020