Pobieranie odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Dz.U.2020.1347
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie pobierania odcisków linii papilarnych oraz wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji
Na podstawie art. 20 ust. 1m ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb pobierania od funkcjonariuszy i pracowników Policji, o których mowa w art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą", odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków;
2) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z pobieraniem odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej "funkcjonariuszami i pracownikami";
3) rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów, o których mowa w art. 21a ust. 1 i art. 21h ust. 1 ustawy, zwanych dalej "zbiorami danych daktyloskopijnych i zbiorem danych DNA", zawierających odciski linii papilarnych lub profile DNA funkcjonariuszy i pracowników;
4) sposób zabezpieczenia zbiorów, o których mowa w pkt 3.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
2) kierownik jednostki organizacyjnej Policji:
a) Komendanta Głównego Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji,
b) komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji) - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji),
c) Dyrektora CLKP - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w CLKP,
d) komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji,
e) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Centralnym Biurze Śledczym Policji,
f) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
g) komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego) Policji - w przypadku funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w komisariacie (komisariacie specjalistycznym) Policji;
3) profil DNA - informację o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w postaci wariantów identyfikacyjnych osoby oznaczonych w różnych miejscach obszaru niekodującego DNA umożliwiających uzyskanie indywidualnego zapisu numerycznego.
§  3. 
1.  Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę funkcjonariusz lub jest zatrudniony pracownik, po przeanalizowaniu zakresu zadań, który wynika z karty opisu stanowiska pracy, podejmuje decyzję:
1) o pobraniu odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków od funkcjonariusza lub pracownika;
2) o dokonaniu weryfikacji zasadności dalszego przetwarzania odcisków linii papilarnych lub profilu DNA funkcjonariusza lub pracownika;
3) o poinformowaniu dyrektora CLKP o konieczności usunięcia tych danych.
2.  Na wniosek Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Główny Policji może:
1) polecić kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji odstąpienie od pobrania od funkcjonariusza odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków, a w przypadku gdy odciski linii papilarnych oraz wymazy ze śluzówki policzków zostały już pobrane, polecić zniszczenie ich, albo
2) w terminie 30 dni polecić dyrektorowi CLKP usunięcie i zniszczenie odpowiednio odcisków linii papilarnych funkcjonariusza ze zbiorów danych daktyloskopijnych oraz profilu DNA i próbki biologicznej ze zbioru danych DNA, jeżeli zostały do tych zbiorów wprowadzone.
§  4. 
1.  Odciski linii papilarnych pobiera funkcjonariusz lub pracownik Policji przeszkolony w tym zakresie.
2.  Odciski linii papilarnych pobiera się metodą tuszową na karty daktyloskopijne, na które są pobierane odciski linii papilarnych od osób, o których mowa w art. 20 ust. 11 ustawy, których wzory są określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy.
3.  Przy pobieraniu odcisków linii papilarnych:
1) wypełnia się pola karty daktyloskopijnej zgodnie z ich opisem;
2) zapewnia się czytelność odcisków linii papilarnych;
3) dokonuje się wpisów w polach karty daktyloskopijnej pismem ręcznym, w sposób czytelny, trwałym środkiem kryjącym lub pismem maszynowym;
4) zapewnia się, aby pisownia poszczególnych wyrazów i cyfr w polach karty daktyloskopijnej nie budziła wątpliwości, a imiona i nazwiska zapisano dużymi literami, na wzór pisma technicznego.
4.  Kartę daktyloskopijną wraz z wnioskiem kierownika jednostki organizacyjnej Policji o wprowadzenie odcisków linii papilarnych do zbiorów danych daktyloskopijnych niezwłocznie przekazuje się do CLKP.
5.  CLKP dokonuje sprawdzenia nadesłanej, a w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę lub pracownika zatrudnionego w CLKP - wytworzonej dokumentacji oraz wprowadza odciski linii papilarnych do zbiorów danych daktyloskopijnych.
6.  Wzór wniosku o wprowadzenie odcisków linii papilarnych do zbioru danych daktyloskopijnych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Wymaz ze śluzówki policzków pobiera funkcjonariusz lub pracownik Policji przeszkolony w tym zakresie.
2.  Wymaz ze śluzówki policzków pobiera się przy użyciu pakietu kryminalistycznego do pobierania wymazu ze śluzówki policzków oznakowanego niepowtarzalnym kodem. Pobranie wymazu ze śluzówki policzków dokumentuje się w karcie rejestracyjnej próbki biologicznej.
3.  Pakiet kryminalistyczny oraz kartę rejestracyjną próbki biologicznej wraz z wnioskiem kierownika jednostki organizacyjnej Policji o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA niezwłocznie przekazuje się do CLKP.
4.  CLKP dokonuje sprawdzenia dostarczonej dokumentacji oraz pakietów kryminalistycznych, a w przypadku funkcjonariusza lub pracownika pełniącego służbę lub zatrudnionego w CLKP - wytworzonej dokumentacji i pakietów kryminalistycznych, a następnie przeprowadza analizę kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w celu uzyskania profilu DNA funkcjonariusza lub pracownika.
5.  CLKP wprowadza do zbioru danych DNA dane osobowe funkcjonariusza lub pracownika, którego one dotyczą, w tym profil DNA, oraz próbkę biologiczną z pobranego wymazu ze śluzówki policzków.
6.  Wzór wniosku o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Dyrektor CLKP, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków funkcjonariusza lub pracownika do CLKP, informuje kierownika jednostki organizacyjnej Policji o wprowadzeniu pobranych odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków od funkcjonariusza lub pracownika do zbiorów danych daktyloskopijnych i zbioru danych DNA albo o niewprowadzeniu tych danych, wskazując przy tym przyczynę ich niewprowadzenia.
2.  W przypadku niewprowadzenia do zbiorów danych daktyloskopijnych i zbioru danych DNA pobranych odcisków linii papilarnych lub profilu DNA od funkcjonariusza lub pracownika z powodu nieczytelnie lub niewłaściwie wypełnionej dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lub w § 5 ust. 3, lub nieodpowiednio zabezpieczonej próbki biologicznej, zwraca się je wnioskodawcy.
3.  W przypadku wprowadzenia do zbiorów danych daktyloskopijnych i zbioru danych DNA pobranych odcisków linii papilarnych lub profilu DNA od funkcjonariusza lub pracownika, potwierdzoną za zgodność kopię wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 4 lub w § 5 ust. 3, włącza się do akt osobowych funkcjonariusza lub pracownika.
§  7. 
1.  Do korzystania ze zbiorów zawierających odciski linii papilarnych lub profile DNA funkcjonariuszy lub pracowników są uprawnione następujące służby policyjne:
1) kryminalna;
2) śledcza;
3) spraw wewnętrznych.
2.  Korzystanie ze zbiorów zawierających odciski linii papilarnych lub profile DNA funkcjonariuszy lub pracowników polega na dostępie do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w tych zbiorach.
§  8. 
1.  Przetwarzanie danych osobowych w zbiorach danych daktyloskopijnych i zbiorze danych DNA jest dokonywane wyłącznie przez przeszkolonych funkcjonariuszy lub pracowników Policji pełniących służbę lub zatrudnionych w CLKP.
2.  Dane znajdujące się w zbiorach danych daktyloskopijnych i zbiorze danych DNA zabezpiecza się, stosując ich pseudonimizację oraz używając systemów teleinformatycznych wyposażonych w mechanizmy uwierzytelniające użytkownika oraz uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

WNIOSEK o wprowadzenie odcisków linii papilarnych do zbioru danych daktyloskopijnych

....................................................................................... .........................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) (miejscowość, data)

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

WNIOSEK

o wprowadzenie odcisków linii papilarnych do zbioru danych daktyloskopijnych

Na podstawie art. 21i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji proszę o wprowadzenie do

zbioru danych daktyloskopijnych odcisków linii papilarnych pobranych od funkcjonariusza lub

pracownika Policji

nazwa stanowiska i komórki organizacyjnej Policji identyfikator kadrowy

......................................................................................

(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji)

Załączniki – karty daktyloskopijne.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

WNIOSEK o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA

....................................................................................... .........................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) (miejscowość, data)

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

WNIOSEK

o wprowadzenie profilu DNA i próbki biologicznej do zbioru danych DNA

Na podstawie art. 21b ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji proszę o wprowadzenie

do zbioru danych DNA profilu DNA i próbki biologicznej pobranych od funkcjonariusza lub

pracownika Policji

nazwa stanowiska i komórki organizacyjnej Policji identyfikator kadrowy

......................................................................................

(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej Policji)

Załączniki:

1. Karta rejestracyjne próbki biologicznej.

2. Pakiet kryminalistyczny.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020