Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dz.U.2020.1345
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014";
1a) dużym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2) pracowniku przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy;
3) sektorowej radzie do spraw kompetencji - należy przez to rozumieć radę, o której mowa w art. 4c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
4) grupie mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców - należy przez to rozumieć dwóch lub więcej mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców współpracujących ze sobą w obrocie gospodarczym;
5) firmie rodzinnej - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, oraz członkowie rodziny łącznie posiadają większościowy udział w strukturze własnościowej;
6) członkach rodziny - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonków, partnerów, powinowatych, krewnych, osoby przysposabiające lub przysposobione;
7) technologiach kompensacyjnych i asystujących - należy przez to rozumieć technologie, których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) korzystanie z produktów lub usług;
8) uniwersalnym projektowaniu - należy przez to rozumieć uniwersalne projektowanie w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
§  3. 
1.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem", lub w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez wykonawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.
2.  Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".
3.  Pomoc publiczna, o której mowa w § 5 ust. 1, jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.
4.  Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna, o której mowa w § 5 ust. 1, mogą być udzielone, jeżeli spełniają warunki kumulacji pomocy, o których mowa odpowiednio w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz w art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
5.  Pomoc de minimis jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu następującego po upływie okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
6.  Pomoc publiczna na szkolenia i pomoc publiczna na usługi doradcze jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
§  4. 
1.  Pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców:
1) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3,
2) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 8 ust. 1,
3) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 10,
4) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1,
5) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1,
6) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1,
7) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1,
8) w ramach finansowania kosztów usług, o którym mowa w § 12i ust. 1,
9) w ramach finansowania kosztów usług, o którym mowa w § 12j ust. 1,
10) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1

- stanowi pomoc de minimis.

2.  Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność we wszystkich sektorach, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
3.  Wielkość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, określa się na podstawie art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.
§  5. 
1.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3, § 8 ust. 1, § 10 ust. 1, § 12a ust. 1, § 12c ust. 1, § 12e ust. 1, § 12g ust. 1, § 12j ust. 1 oraz § 12k ust. 1, przeznaczona na usługi świadczone dla przedsiębiorców, może stanowić pomoc publiczną na szkolenia lub na usługi doradcze dla tych przedsiębiorców, w przypadku gdy jej udzielenie spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis.
2.  Pomoc publiczna nie może być udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.
3.  Pomoc publiczna wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku o udzielenie pomocy przed podjęciem prawnie wiążącego zobowiązania do udziału w szkoleniu lub usłudze doradczej przedsiębiorcy lub pracowników przedsiębiorstwa.
4.  Pomoc publiczna, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. d oraz lit. n rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską.
5.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3, § 12a ust. 1, § 12c ust. 1, § 12e ust. 1, § 12g ust. 1, § 12j ust. 1 oraz § 12k ust. 1, nie może być udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.
Rozdział  2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zamówień publicznych oraz w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

§  6. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego:
1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568);
4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1809);
5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495);
6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263);
7) przedsiębiorcom.
2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstwa w zakresie zamówień publicznych lub partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiednio do obszaru wsparcia, o którym mowa w ust. 1.
3.  Agencja może udzielić wsparcia na wdrożenie strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych lub na przygotowanie oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji dotyczącego tej formuły, mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy realizującemu projekt szkoleniowy lub doradczy przeznaczony na potrzeby tego mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy lub grupy mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.
4.  (uchylony).
§  7. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, zalicza się wydatki na:
1) prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
2) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
3) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
4) (uchylony);
5) pokrycie kosztów pośrednich;
6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej, niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
4.  Usługi świadczone mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3, są dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
5.  W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1, lub wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 3, przeznaczonego na potrzeby grupy mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.
7.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 3, przeznaczonego na potrzeby danego przedsiębiorcy, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5-7.
8.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 3, przeznaczonego na potrzeby danego przedsiębiorcy, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, z zastrzeżeniem, że wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, stanowią podstawę do wyliczenia pomocy de minimis.
9.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 6 ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.
Rozdział  3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw 

§  8. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia na realizację projektów w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw:
1) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
2) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;
3) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
4) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności wsparcie na realizację projektów dotyczących przygotowania analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub ich grup, analizy faktycznej dostępności usług rozwojowych w regionach dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców oraz upowszechniania wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych.
3.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone organizacjom wskazanym w ust. 1, które dysponują niezbędnym potencjałem kadrowym, ekonomicznym i technicznym oraz doświadczeniem w zakresie świadczenia wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców wspierającego ich rozwój lub pracowników przedsiębiorstwa.
§  9. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 8 ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) identyfikację potencjalnych odbiorców wsparcia;
2) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
3) opracowanie analizy potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
4) analizę faktycznej dostępności usług rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;
5) upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencyjnych;
6) pokrycie kosztów pośrednich;
7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu;
8) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 8 ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
4.  Wartość wsparcia, o którym mowa w § 8 ust. 1, udzielonego w celu identyfikacji potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
5.  W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 8 ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
7.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla organizacji, o których mowa w § 8 ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8.
Rozdział  4

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na utworzenie lub prowadzenie sektorowych rad do spraw kompetencji

§  10. 
1.  Agencja udziela wsparcia na utworzenie lub prowadzenie sektorowej rady do spraw kompetencji:
1) przedsiębiorcom;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;
4) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020);
5) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
6) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;
7) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
8) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
2.  Wsparcie na utworzenie lub prowadzenie sektorowej rady do spraw kompetencji może być udzielone przedsiębiorcom, podmiotom, partnerom lub organizacjom, o których mowa w ust. 1, które:
1) przedstawią studium wykonalności zawierające koncepcję funkcjonowania sektorowej rady do spraw kompetencji;
2) posiadają niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji zadań wymaganych w ramach funkcjonowania sektorowej rady do spraw kompetencji.
§  11. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 10 ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) realizację działań edukacyjnych, w tym szkoleń, informacyjnych i usług doradczych;
2) badania i analizy;
3) pokrycie kosztów pośrednich;
4) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
5) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Wysokość wsparcia, o którym mowa w § 10 ust. 1, może wynieść do 100% wydatków kwalifikowalnych.
4.  Wsparcie realizowane w formie szkoleń i doradztwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczone na potrzeby danego przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis.
5.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców, podmiotów, partnerów lub organizacji, o których mowa w § 10 ust. 1.
§  12.  Do wydatków kwalifikowalnych na utworzenie lub prowadzenie sektorowej rady do spraw kompetencji nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
Rozdział  4a 

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania kapitałem ludzkim 

§  12a. 
1.  Agencja udziela wsparcia na realizację projektów, skierowanych do mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, polegających na dofinansowaniu dla tych przedsiębiorców oraz ich pracowników uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub doradczych mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca nie dysponuje taką analizą, oraz usługach szkoleniowych lub doradczych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania kapitałem ludzkim:
1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;
5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
7) przedsiębiorcom.
2.  Wsparcie może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom lub ich pracownikom.
3.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, w szczególności może zostać przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub doradczych mających na celu: opracowanie analizy potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca ten nie dysponuje taką analizą, oraz rozwój kompetencji kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, pracowników tych przedsiębiorców przewidzianych do objęcia stanowisk kierowniczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem dużych przedsiębiorców.
§  12b. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
2) pokrycie kosztów usług szkoleniowych;
3) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;
4) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) pokrycie kosztów pośrednich;
6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
4.  Uczestnictwo w usługach, o którym mowa w § 12a ust. 1, jest dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w wysokości co najmniej 20% wartości usług w części przypadającej na tych przedsiębiorców. Różnica pomiędzy wartością usług, o której mowa w zdaniu pierwszym, a częściową odpłatnością poniesioną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
5.  W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku uczestnictwa w usługach, o którym mowa w § 12a ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
7.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12a ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.
Rozdział  4b 

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych

§  12c. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia:
1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,
3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
7) przedsiębiorcom

- na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie przejęcia ogółu lub części praw i obowiązków w firmach rodzinnych.

2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających firmy rodzinne.
3.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności udzielenie pomocy finansowej na szkolenia lub doradztwo mające na celu przygotowanie mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa rodzinnego do sukcesji.
§  12d. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
2) prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
3) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
4) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
5) pokrycie kosztów pośrednich;
6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
4.  Wsparcie, o którym mowa w § 12c ust. 1, jest dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w wysokości co najmniej 10% kosztów tych usług. Różnica pomiędzy wartością wsparcia a częściową odpłatnością poniesioną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
5.  W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
7.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12c ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.
Rozdział  4c 

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji

§  12e. 
1.  Agencja może udzielić wsparcia na realizację projektów polegających na dofinansowaniu dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub dużych przedsiębiorców oraz ich pracowników uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub doradczych w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji:
1) przedsiębiorcom;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;
4) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
5) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
6) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;
7) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
8) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
2.  Wsparcie w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom lub ich pracownikom.
§  12f. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
2) pokrycie kosztów usług szkoleniowych;
3) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;
4) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) pokrycie kosztów pośrednich;
6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem realizacji projektu.
4.  Uczestnictwo w usługach, o których mowa w § 12e ust. 1, jest dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców w wysokości co najmniej 20% wartości usług w części przypadającej na tych przedsiębiorców. Różnica pomiędzy wartością usług, o której mowa w zdaniu pierwszym, a częściową odpłatnością poniesioną przez przedsiębiorców stanowi dla nich wartość pomocy de minimis.
5.  Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla przedsiębiorcy w przypadku uczestnictwa w usługach, o którym mowa w § 12e ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
7.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12e ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.
Rozdział  4d 

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na rozwój mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w trudnościach

§  12g. 
1.  Agencja może udzielić:
1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,
3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
7) przedsiębiorcom

- wsparcia na realizację projektów polegających na świadczeniu szkoleń lub doradztwa dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, spełniających kryteria określone w ust. 3.

2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny.
3.  Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą może być udzielone na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, który w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjął działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki prawa handlowego.
§  12h. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
2) prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
3) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
4) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
5) pokrycie kosztów pośrednich;
6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
4.  Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
5.  W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
7.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12g ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.
§  12i. 
1.  Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który doświadcza okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług informacyjnych lub doradczych świadczonych bezpłatnie przez wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
2.  Pod pojęciem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który doświadcza okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozumie się mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach finansowania kosztów usług, o którym mowa w ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) pokrycie kosztów usług informacyjnych;
2) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym wspierających rozwój mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy;
3) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją usług, o których mowa w pkt 1 i 2.
4.  Pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, o której mowa w ust. 1, stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
Rozdział  4e 

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej na podnoszenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia procesów innowacyjnych

§  12j. 
1.  Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych świadczonych za cenę niższą niż cena rynkowa przez wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
2.  Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie finansowania kosztów doradztwa lub szkolenia mających na celu rozwój kompetencji innowacyjnych pracowników przedsiębiorców, w szczególności zajmujących stanowiska kierownicze.
3.  Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielana z przeznaczeniem na finansowanie uczestnictwa w usługach właścicieli oraz członków zarządu i dyrektorów generalnych w przypadku dużych przedsiębiorców.
4.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) pokrycie kosztów usług szkoleniowych;
2) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;
3) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją usług, o których mowa w pkt 1 i 2.
5.  Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest dostępna za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców. W przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców odpłatność wynosi co najmniej 20% wartości świadczonych usług, zaś w przypadku dużych przedsiębiorców odpłatność ta wynosi co najmniej 50% wartości tych usług. Różnica pomiędzy kosztem usług, o których mowa w ust. 1, a częściową odpłatnością poniesioną przez przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
6.  Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 5, uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Rozdział  4f 

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej na rzecz przedsiębiorców w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania

§  12k. 
1.  Agencja może udzielić:
1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,
3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
7) przedsiębiorcom

- wsparcia na realizację projektów polegających na świadczeniu szkoleń, doradztwa lub szkoleń w formie studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), dla przedsiębiorców lub ich pracowników w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania.

2.  Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny.
§  12l. 
1.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, zalicza się wydatki na:
1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;
2) prowadzenie szkoleń, w tym szkoleń w formie studiów podyplomowych, w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
3) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
4) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
5) pokrycie kosztów pośrednich;
6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;
7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross--financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
3.  Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
4.  Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.
5.  Jeżeli wsparcie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to może stanowić pomoc publiczną dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc publiczną z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
6.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12k ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
7.  Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12k ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.
Rozdział  5

Tryb udzielania pomocy finansowej

§  13. 
1.  Agencja, z zastrzeżeniem ust. 2, udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
2.  Agencja, udzielając pomocy finansowej, o której mowa w § 12i oraz § 12j, kieruje ofertę korzystania z pomocy w sposób zapewniający równe traktowanie przedsiębiorców w ubieganiu się o pomoc oferowaną przez Agencję, w szczególności przez zamieszczenie na stronie internetowej Agencji ogłoszenia o możliwości korzystania z pomocy.
Rozdział  6

Przepis końcowy

§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz.U.2019.2263)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2020.818) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020