Szczególny tryb postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.

Dz.U.20.1239
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie szczególnego trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności
Na podstawie art. 109 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Organ egzekucyjny dokonuje wyboru formy sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, o której mowa w art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która zapewnia:
1) niezwłoczną sprzedaż takich ruchomości oraz
2) uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny ich nabycia.
2.  Informację o zamiarze sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu wraz ze wskazaniem wybranej formy ich sprzedaży spośród form, o których mowa w art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio urzędu obsługującego organ egzekucyjny albo organu jednostki samorządu terytorialnego, a także na tablicy ogłoszeń tych organów.
§  2.  Organ egzekucyjny odstępuje od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie mogą być dopuszczone do użytku lub spożycia.
§  3.  W przypadku niesprzedania lub odstąpienia od sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu organ egzekucyjny zwraca je niezwłocznie zobowiązanemu.
§  4. 
1.  Zajęte kosztowności wraz z jednym egzemplarzem protokołu zajęcia kosztowności pracownik obsługujący organ egzekucyjny niezwłocznie składa, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, do kasy pancernej albo skrytki bankowej, będącej w wyłącznej dyspozycji organu egzekucyjnego. Na egzemplarzu protokołu zajęcia kosztowności, przechowywanego w aktach egzekucyjnych, zamieszcza się adnotację o złożeniu tych kosztowności odpowiednio w kasie pancernej albo skrytce bankowej.
2.  Przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to możliwe, pracownik obsługujący organ egzekucyjny umieszcza kosztowności, w obecności zobowiązanego lub dwóch świadków, w kopercie i umieszcza na sklejeniach koperty podpis i odcisk imiennej pieczęci. Zobowiązany lub świadkowie umieszczają na sklejeniach koperty podpisy.
§  5. 
1.  Każdorazowe wyjęcie zajętych kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej następuje w obecności kierownika komórki organizacyjnej prowadzącej egzekucję administracyjną lub osoby zastępującej tego kierownika oraz dwóch pracowników obsługujących organ egzekucyjny.
2.  Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o wyznaczonym terminie wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej oraz możliwości jego obecności przy tej czynności.
3.  Z czynności wyjęcia kosztowności z kasy pancernej albo skrytki bankowej pracownik obsługujący organ egzekucyjny spisuje protokół, w którym zamieszcza informacje o nienaruszeniu pieczęci na kopercie, jeżeli kosztowności były w niej umieszczone, oraz o zgodności kosztowności wpisanych w protokole zajęcia z kosztownościami znajdującymi się w kasie pancernej lub skrytce bankowej. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zobowiązany, jeden pozostaje przy kosztownościach, a jeden - w aktach egzekucyjnych.
§  6.  Do sprzedaży zajętych kosztowności stosuje się odpowiednio przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
§  7.  Do sprzedaży ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywania i sprzedaży kosztowności zajętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1023), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1239

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczególny tryb postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności.
Data aktu: 08/07/2020
Data ogłoszenia: 14/07/2020
Data wejścia w życie: 30/07/2020