Zmiana rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.20.1217
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 860) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, z 2017 r. poz. 71 oraz z 2019 r. poz. 1475) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 - do dnia 31 maja danego roku;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej - do dnia 31 marca danego roku;",

uchyla się pkt 3,
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 5 - po zaliczeniu minimum pierwszego semestru pierwszego roku studiów na kierunku zgodnym z potrzebami Sił Zbrojnych;",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr po uzgodnieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego oraz rektorem-komendantem uczelni wojskowej może wydłużyć termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 2a.";

2) w § 5:
a) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr po otrzymaniu wniosku osoby zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1, 3 i 5-7:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 1 i 4-6 oraz w § 4 ust. 2 pkt 2a, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

1) wojskowej komisji lekarskiej - w celu wydania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej, w tym również w korpusach osobowych (grupach osobowych);

2) wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2, 3 i 7, skierowanie, o którym mowa w ust. 4, odbywa się po otrzymaniu przez wojskowego komendanta uzupełnień list, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 1a i 2a oraz w § 10 ust. 2a.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w ust. 4, przesyła je odpowiednio do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, rektora-komendanta uczelni wojskowej, komendanta szkoły podoficerskiej lub komendanta ośrodka szkolenia w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania, a w przypadku osób, o których mowa w § 3 pkt 2, 3 i 7, nie później niż na 14 dni przed dniem stawiennictwa w uczelni wojskowej bądź w ośrodku szkolenia.",

e) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń, o których mowa w ust. 4, przesyła je do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania.";

3) w § 7 w ust. 1 wyrazy "na 14 dni" zastępuje się wyrazami "na 7 dni";
4) w § 8 w ust. 4 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia, o których mowa w § 3 pkt 2:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,

– analizę ocen na świadectwie dojrzałości,

– rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);

3) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia, o których mowa w § 3 pkt 3:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego,

– rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);

4) na uczelnię wojskową dla kandydatów na studia, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5:

a) przeprowadza się:

– test znajomości języka angielskiego,

– analizę przebiegu nauki, w tym ocen uzyskanych z zaliczeń egzaminów w uczelni wojskowej lub innej niż wojskowa,

– rozmowę kwalifikacyjną,

b) może być przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej w przypadku potrzeby zwiększenia konkurencyjności przyjęcia do służby kandydackiej oraz w przypadku uzasadnionym szczególnymi warunkami pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych);";

5) w § 9:
a) w ust. 4:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) informuje w terminie do 7 dni osobę zainteresowaną, o której mowa w § 3 pkt 2, o wstępnym zakwalifikowaniu się do uczelni wojskowej albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia;",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w terminie do 7 dni listę osób wstępnie zakwalifikowanych do uczelni wojskowych, o których mowa w pkt 1, uwzględniając w niej, w zakresie danych osobowych tych osób, imię i nazwisko oraz numer PESEL;

1b) informuje w terminie do 7 dni osoby zainteresowane, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2a, o wpisaniu ich na listę studentów albo wydaje i doręcza w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o odmowie przyjęcia na studia;",

w pkt 2:
–– lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) osobie zainteresowanej, o której mowa w § 3 pkt 1, 4 i 6, zaświadczenie o zakwalifikowaniu się lub w terminie do 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego decyzję o niezakwalifikowaniu się na szkolenie do uczelni wojskowej albo szkoły podoficerskiej,",

–– dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) osobie, o której mowa w § 3 pkt 7, zaświadczenie o wstępnym zakwalifikowaniu się na szkolenie do ośrodka szkolenia bądź wydaje decyzję o niezakwalifikowaniu się na szkolenie do ośrodka szkolenia;",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień listę osób wstępnie zakwalifikowanych do ośrodka szkolenia, o których mowa w pkt 2 lit. d, uwzględniając w niej dane osobowe, o których mowa w pkt 1a;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień wykaz imienny osób zakwalifikowanych, o których mowa w pkt 1b, pkt 2 lit. b i c oraz w ust. 5, uwzględniając w nim dane osobowe, o których mowa w pkt 1a;",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku osoby wstępnie zakwalifikowanej, o której mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. d, komisja rekrutacyjna w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4, informuje o wpisaniu jej na listę studentów w uczelni wojskowej lub wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu się do ośrodka szkolenia albo wydaje i doręcza w terminie 14 dni decyzję o odmowie przyjęcia na studia lub o niezakwalifikowaniu się na szkolenie wojskowe do ośrodka szkolenia.";

6) w § 10:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 3, ubiegających się o przyjęcie na studia na Uniwersytet Medyczny w Łodzi komisja rekrutacyjna w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego na uczelni wojskowej przesyła wykaz osób zakwalifikowanych z wynikami uzyskanymi w toku postępowania rekrutacyjnego do rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi wobec osób ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, przesyła dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr listę osób wstępnie zakwalifikowanych na tę uczelnię.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień listę osób wstępnie zakwalifikowanych, o których mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

2b. W zakresie danych osobowych osób ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, oraz na liście, o której mowa w ust. 2 i 2a, uwzględnia się imię i nazwisko oraz numer PESEL.",

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pkt 3 - na podstawie:

a) wyników postępowania rekrutacyjnego na uczelni wojskowej i na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,

b) orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz orzeczenia psychologicznego wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej;";

7) uchyla się § 12;
8) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień wykazu imiennego kandydatów wpisanych na listę studentów albo zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej lub w ośrodku szkolenia, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 4, oraz rozkazu personalnego o powołaniu osób, o których mowa w § 3 pkt 3 i 5, do służby kandydackiej stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania odpowiednio na uczelnię wojskową, do szkoły podoficerskiej lub do ośrodka szkolenia.";

9) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu:

"§ 41a. W roku akademickim 2020/2021 wobec osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 6, nabór odpowiednio do Lotniczej Akademii Wojskowej oraz do szkół podoficerskich odbywa się w trybie określonym dla osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3.".

§  2.  W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wobec osób zainteresowanych, o których mowa w § 3 pkt 2, 3 i 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, stosuje się przepisy § 4 i 5 oraz § 8a-11 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020