Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.2020.1216
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) oraz art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie ustala dla pracowników zatrudnionych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zwanych dalej "pracownikami":
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, o którym mowa w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  4.  Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§  5.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymienionym w lp. 1-4 tabeli określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia przyznaje się dodatek funkcyjny.
§  6. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 150% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
§  7.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§  8.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  9. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym przez co najmniej 5 lat przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy;
6) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.
6.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.  Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  10. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.  Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3.  Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.  Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  11.  Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  12.  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w dniu wejścia w życie rozporządzenia, ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  13. 
1.  Pracownik zatrudniony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, który ma okres pracy, wraz z innymi okresami wliczonymi do tego okresu, dłuższy niż 45 lat pracy, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej po 45 latach pracy.
2.  Nagrodę jubileuszową, o której mowa w ust. 1, wypłaca się w dniu upływu kolejnego roku pracy pracownika, stanowiącego okres pracy, wraz z innymi okresami wliczonymi do tego okresu, powyżej 45 lat pracy, przypadającego w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
3.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
4.  Pracownikowi zatrudnionemu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przysługuje nagroda jubileuszowa w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, pomimo niespełnienia warunku 5 lat zatrudnienia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz. U. poz. 1577).
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2000-3900
II 2400-4100
III 2500-4500
IV 2600-4800
V 2700-5100
VI 2800-5400
VII 3000-6100
VIII 3200-6500
IX 3500-6900
X 3800-7600
XI 4200-8300
XII 4800-9600
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1 2
I 5-40
II 20-60
III 50-80
IV 70-100
ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje*)
wykształcenie liczba lat

pracy

1 2 3 4 5 6
1 Główny księgowy XII IV według odrębnych

przepisów

Dyrektor wydziału wyższe 7
2 Dyrektor zespołu,

zastępca dyrektora wydziału

XI III wyższe 5
Kierownik sektora,

zastępca głównego księgowego

wyższe 4
3 Zastępca dyrektora zespołu, kierownik działu X II wyższe 4
4 Główny specjalista,

główny specjalista - konsultant

IX I wyższe 4
Radca prawny,

audytor wewnętrzny

według odrębnych

przepisów

5 Starszy specjalista,

starszy specjalista - konsultant

VIII - wyższe 3
średnie 5
6 Specjalista,

specjalista - konsultant

VII - wyższe 2
średnie 4
7 Starszy inspektor, VI - wyższe 1
starszy inspektor - konsultant średnie 3
8 Inspektor,

inspektor - konsultant

V - wyższe -
średnie 1
Kierowca - według odrębnych

przepisów

9 Starszy referent,

starszy technik

IV - średnie 1
10 Referent,

technik

III - średnie -
11 Konserwator,

rzemieślnik

II - zasadnicze -
12 Goniec,

operator urządzeń powielających,

robotnik gospodarczy,

sprzątaczka

I - zasadnicze -
*) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1216 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Data aktu: 03/03/2016
Data ogłoszenia: 09/07/2020
Data wejścia w życie: 01/04/2016