Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dz.U.20.1196
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art. 67b ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które mają zastosowanie podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi", w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, odmienne w stosunku do przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 6 lit. a-d, pkt 9 oraz pkt 14 lit. b ustawy, jeżeli podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem przyczyną nierealizowania przez beneficjenta w sposób ciągły warunków lub zobowiązań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy, w umowie o przyznaniu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy są:
1) ograniczenia określone w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - właściwy organ lub podmiot, który przyznał pomoc, uznaje, że te warunki lub zobowiązania w okresie obowiązywania tych ograniczeń są realizowane w sposób ciągły zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy lub zgodnie z decyzją o przyznaniu pomocy;
2) inne okoliczności niż określone w pkt 1 - właściwy organ lub podmiot, który przyznał pomoc, uznaje, że te warunki lub zobowiązania w okresie obowiązywania ograniczeń określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są realizowane w sposób ciągły zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy lub zgodnie z decyzją o przyznaniu pomocy, jeżeli beneficjent uprawdopodobni, że te okoliczności są powiązane z ograniczeniami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2.  Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, beneficjent lub upoważniona przez niego osoba zgłasza na piśmie właściwemu organowi lub podmiotowi, który przyznał pomoc, załączając odpowiednie dowody uprawdopodobniające te okoliczności, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba mogą dokonać tej czynności.
§  3.  W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d oraz pkt 7, 13 i 14 ustawy, w przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w art. 67b ust. 1 ustawy, odmowa przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, nie może nastąpić podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
§  4. 
1.  W przypadku poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-c i e ustawy, uzgodnienie późniejszego terminu spełnienia warunków lub zrealizowania zobowiązań, o którym mowa w art. 67b ust. 3 ustawy, następuje na wniosek beneficjenta i wymaga zmiany w tym zakresie decyzji o przyznaniu pomocy przez organ administracji publicznej, który ją wydał.
2.  Niespełnienie przez beneficjenta warunków lub niezrealizowanie zobowiązań w terminie uzgodnionym zgodnie z ust. 1, wywołuje takie same skutki prawne, jakie wywołuje niespełnienie warunków lub niezrealizowanie zobowiązań w terminie przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§  5.  W przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy, podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów:
1) wymóg, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 382), zwanego dalej "rozporządzeniem dotyczącym dobrostanu zwierząt", uznaje się za spełniony, jeżeli wymóg ten jest realizowany co najmniej przez 140 dni w okresie od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 2 tego rozporządzenia, do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "płatnością dobrostanową" - w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia;
2) w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt:
a) warunek posiadania co najmniej jednej lochy oznakowanej kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowanej w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik posiada taką lochę przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
b) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją",
c) do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej nie jest wymagane dołączenie kopii stron, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt, a kopie tych stron rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
d) w przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w lit. c, w terminie określonym w tym przepisie lub przekazał niekompletne informacje, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub przekazał już te informacje,
e) płatność dobrostanowa w ramach odpowiedniego wariantu nie przysługuje, jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w lit. d, rolnik odpowiednio nie dostarczył lub nie uzupełnił kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt;
3) w przypadku określonym w § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt, nieutrzymywanie loch w systemie jarzmowym i przestrzeganie wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, ustala się na podstawie wniosku, dokumentów złożonych w toku postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej i danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na dzień sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c tego rozporządzenia.
§  6.  W przypadku gdy z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem podmiot ubiegający się o przyznanie:
1) wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, nie złożył w 2020 r. oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 585 i 995 oraz z 2020 r. poz. 246),
2) pomocy finansowej w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy, nie złożył w 2020 r. oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie 10 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 587 i 1852)

- kierownik biura powiatowego Agencji, podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, wzywa ten podmiot, na piśmie, do złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz z zaświadczeniem, w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r.

§  7.  W przypadku gdy z przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:
1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

- podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajne-go wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.

§  8.  W przypadku naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, ogłoszonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w którym nie została ustalona kolejność przysługiwania pomocy, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustala kolejność przysługiwania pomocy w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1196

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Data aktu: 03/07/2020
Data ogłoszenia: 06/07/2020
Data wejścia w życie: 07/07/2020