Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dz.U.20.1196
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art. 67b ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które mają zastosowanie podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi", w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, odmienne w stosunku do przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1.  W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 6 lit. a-d, pkt 9 oraz pkt 14 lit. b ustawy, jeżeli podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem przyczyną nierealizowania przez beneficjenta w sposób ciągły warunków lub zobowiązań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy, w umowie o przyznaniu pomocy lub decyzji o przyznaniu pomocy są:
1) ograniczenia określone w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - właściwy organ lub podmiot, który przyznał pomoc, uznaje, że te warunki lub zobowiązania w okresie obowiązywania tych ograniczeń są realizowane w sposób ciągły zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy lub zgodnie z decyzją o przyznaniu pomocy;
2) inne okoliczności niż określone w pkt 1 - właściwy organ lub podmiot, który przyznał pomoc, uznaje, że te warunki lub zobowiązania w okresie obowiązywania ograniczeń określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są realizowane w sposób ciągły zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy lub zgodnie z decyzją o przyznaniu pomocy, jeżeli beneficjent uprawdopodobni, że te okoliczności są powiązane z ograniczeniami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2.  Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, beneficjent lub upoważniona przez niego osoba zgłasza na piśmie właściwemu organowi lub podmiotowi, który przyznał pomoc, załączając odpowiednie dowody uprawdopodobniające te okoliczności, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba mogą dokonać tej czynności.
§  3.  W przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4, 5, 6 lit. d oraz pkt 7, 13 i 14 ustawy, w przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w art. 67b ust. 1 ustawy, odmowa przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy, nie może nastąpić podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.
§  4. 
1.  W przypadku poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a-c i e ustawy, uzgodnienie późniejszego terminu spełnienia warunków lub zrealizowania zobowiązań, o którym mowa w art. 67b ust. 3 ustawy, następuje na wniosek beneficjenta i wymaga zmiany w tym zakresie decyzji o przyznaniu pomocy przez organ administracji publicznej, który ją wydał.
2.  Niespełnienie przez beneficjenta warunków lub niezrealizowanie zobowiązań w terminie uzgodnionym zgodnie z ust. 1, wywołuje takie same skutki prawne, jakie wywołuje niespełnienie warunków lub niezrealizowanie zobowiązań w terminie przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy.
§  5.  W przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy, podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów:
1) wymóg, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 382), zwanego dalej "rozporządzeniem dotyczącym dobrostanu zwierząt", uznaje się za spełniony, jeżeli wymóg ten jest realizowany co najmniej przez 140 dni w okresie od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 6 pkt 2 tego rozporządzenia, do dnia 15 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Dobrostan zwierząt" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "płatnością dobrostanową" - w przypadku gdy ten wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia;
2) w przypadku wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt:
a) warunek posiadania co najmniej jednej lochy oznakowanej kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowanej w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik posiada taką lochę przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
b) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt uznaje się za spełniony, jeżeli rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt, który został sporządzony przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale doradcy rolniczego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją",
c) do wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej nie jest wymagane dołączenie kopii stron, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt, a kopie tych stron rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
d) w przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w lit. c, w terminie określonym w tym przepisie lub przekazał niekompletne informacje, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności lub przekazania tych informacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że rolnik dokonał już tej czynności lub przekazał już te informacje,
e) płatność dobrostanowa w ramach odpowiedniego wariantu nie przysługuje, jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w lit. d, rolnik odpowiednio nie dostarczył lub nie uzupełnił kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, o których mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt;
3) w przypadku określonym w § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia dotyczącego dobrostanu zwierząt, nieutrzymywanie loch w systemie jarzmowym i przestrzeganie wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b załącznika nr 3 do tego rozporządzenia, ustala się na podstawie wniosku, dokumentów złożonych w toku postępowania w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowej i danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, na dzień sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i c tego rozporządzenia.
§  6.  W przypadku gdy z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem podmiot ubiegający się o przyznanie:
1) wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, nie złożył w 2020 r. oświadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 585 i 995 oraz z 2020 r. poz. 246),
2) pomocy finansowej w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy, nie złożył w 2020 r. oświadczenia o wykonaniu inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji wraz z zaświadczeniem nadleśniczego potwierdzającym ten fakt, w terminie 10 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 587 i 1852)

- kierownik biura powiatowego Agencji, podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, wzywa ten podmiot, na piśmie, do złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz z zaświadczeniem, w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r.

§  7.  W przypadku gdy z przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:
1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo
2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

- podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajne-go wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.

§  8.  W przypadku naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, ogłoszonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w którym nie została ustalona kolejność przysługiwania pomocy, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustala kolejność przysługiwania pomocy w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1196

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Data aktu: 03/07/2020
Data ogłoszenia: 06/07/2020
Data wejścia w życie: 07/07/2020