Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.20.1187
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. poz. 1975) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy:

1) zastępców dyrektora;

2) głównego księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych;

4) dyrektorów oddziałów zamiejscowych, będących komórkami organizacyjnymi Instytutu;

5) pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.";

2) w § 3:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) komórka organizacyjna - oddział zamiejscowy - Biuro Instytutu w Brukseli (Królestwo Belgii);",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dyrektor oddziału zamiejscowego - Biura Instytutu w Brukseli (Królestwo Belgii) oraz pracownicy Instytutu zajmujący samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.”;

3) w § 4:
a) w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "zamiejscowego oddziału Instytutu" zastępuje się wyrazami "oddziału zamiejscowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a",
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W posiedzeniu Rady może wziąć udział, na zaproszenie przewodniczącego Rady, zastępca Dyrektora Instytutu, główny księgowy, kierownik komórki organizacyjnej, dyrektor oddziału zamiejscowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a, oraz inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Rady.”.

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020