Okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2020.1184
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Do okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej "nagrodą", przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej "funkcjonariuszami", wlicza się:
1) okresy służby i pracy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat;
2) okres ukończonych przez funkcjonariusza studiów, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu trwania studiów; z okresu studiów odbywanych na różnych kierunkach zaliczeniu podlega jeden okres w wymiarze najkorzystniejszym;
3) inne okresy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat.
2.  W przypadku braku w aktach osobowych funkcjonariusza dokumentacji potwierdzającej nabycie przez niego prawa do nagrody funkcjonariusz przedstawia przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających:
1) okresy służby lub pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) ukończenie studiów;
3) czas trwania innych okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
§  2. 
1.  Podstawę obliczania wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej mu w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze - w dniu nabycia prawa do tej nagrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  W przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego tego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych.
3.  Podstawę obliczenia wysokości nagrody wypłacanej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli są korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do tej nagrody.
§  3.  Funkcjonariuszowi wypłaca się nagrodę niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, z zastrzeżeniem § 4-6.
§  4. 
1.  Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do nagrody w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających wliczenie do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do tej nagrody, nagrodę tę wypłaca się w dniu wejścia w życie tych przepisów.
2.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, osiągnięty okres służby uprawnia jednocześnie do kilku nagród, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
3.  W przypadku nabycia prawa do nagrody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody uzyskanej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko wyrównanie do wysokości nagrody wyższej.
4.  Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku funkcjonariusza, który udokumentował okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, i nabył prawo do nagrody wyższego stopnia przed dniem nabycia prawa do nagrody niższego stopnia, ustalonego na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, albo nabędzie je nie później niż w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  5.  W przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprawnionego do emerytury lub renty nagrodę wypłaca się mu w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu brakuje mu do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, nie więcej niż 12 miesięcy.
§  6.  Funkcjonariuszowi, który osiągnął okres służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, nagrodę wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu.
§  7. 
1.  Nagrodę wypłaca z urzędu jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz nabył prawo do nagrody.
2.  Jeżeli funkcjonariusz udokumentował prawo do nagrody po przeniesieniu do innej jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nagrodę wypłaca ta jednostka.
§  8. 
1.  Nagrodę wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej.
2.  W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza nagrodę wypłaca się osobom, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa (Dz.U.1997.99.609) zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.2002.74.676).

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1184 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasady jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Data aktu: 25/11/2002
Data ogłoszenia: 03/07/2020
Data wejścia w życie: 15/12/2002